عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظعباسقلی محمدی۱۹۸۸-۱۱
کلمه «معنی و لفظ» آیا دلالت ذاتی است یا وضعی؟عباسقلی محمدی۱۹۸۹-۵
مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسیعباسقلی محمدی۱۹۹۰-۵
ساختمان جمله و جملة مبناعباسقلی محمدی۱۹۹۱-۵
تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد-عباسقلی محمدی۱۹۹۲-۱۱
الگوها و محور جانشینی، مبانی یادگیری زبان هستندعباسقلی محمدی۱۹۹۷-۱۱
خراسان در خیال سعدیمحمدجعفر یاحقی۱۹۹۹-۳
جغرافیای انفسی دیوان حافظمحمدجعفر یاحقی۱۹۹۹-۶
عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای ویزهرا اختیاری۱۹۹۹-۱۰
با دو تبار تاریخ و ادبمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۰-۳
اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسيحسین رزم جو۲۰۰۰-۹
توصيه امام علي (ع) به زمامدارانمحمد علوی مقدم۲۰۰۰-۹
روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغهسیدحسین فاطمی۲۰۰۰-۹
ملمع پردازي در شعر فارسيمحمد جاویدی صباغیان۲۰۰۰-۹
در زبان فارسی جمله ساخت ثابتی نداردعباسقلی محمدی۲۰۰۰-۱۱
عظمت هند و فرهنگ آن از ديدگاه اديبان ايرانيحسین رزم جو۲۰۰۱-۶
كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين هامهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۱-۶
معرفی نسخه قصص الانبیای بوشنجی / نابیسیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۰۱-۶
جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهارسیدمهدی زرقانی۲۰۰۱-۶
سعدی دیگر (نگاهی به کتاب: مگر این پنج روزه ...)سیدجواد مرتضائی۲۰۰۱-۷
جلوه هاي حضور قرآن در نهج البلاغهابوالقاسم قوام۲۰۰۱-۹
قضا و قدر و جبر و اختيار در مثنوي معنويمحمد جاویدی صباغیان۲۰۰۱-۹
مولانا کاشی آملی، شاعر پارسی گوی شیعی سده هفتم هجری - پژوهشیسیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۰۱-۹
نگاهی به یادداشتهای انتقادی استاد فرزان بر کلیله و دمنه مصحح مینویسیدجواد مرتضائی۲۰۰۱-۹
تحلیل تصویر دریامحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۱-۱۰
جلوه گاه افتاب خاورينقیب نقوی۲۰۰۲--۱
سماع در سروده هاي مولويزهرا اختیاری۲۰۰۲--۱
چند نکته از گلستانسیدجواد مرتضائی۲۰۰۲-۲
از شعر و زبان حافظ بیان برخی ویژگی های زبانی-دستوریسیدجواد مرتضائی۲۰۰۲-۶
تکرارقافیه در شعر حافظسیدجواد مرتضائی۲۰۰۲-۷
جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصرمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۳-۳
تصویر خیالمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۳-۳
گویای خاموش (سیری در داستان دژ هوش‌ربا یا قلعه‌ی ذات الصور)امید همدانی۲۰۰۳-۷
هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروزمریم صالحی نیا۲۰۰۳-۷
اخوان ثالث در آیینه آثارشسیدمهدی زرقانی۲۰۰۳-۹
ظرافتهای بدیعی در شعر حافظسیدجواد مرتضائی۲۰۰۴-۳
خودکامی حافظ!سیدجواد مرتضائی۲۰۰۴-۴
مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۴-۴
نگاهی پدیدارشناسانه به تجربه‌ی وجود و مواجهه‌ی با آن در بوف کور و تهوّعامید همدانی۲۰۰۴-۴
شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزادسیدمهدی زرقانی۲۰۰۴-۶
نمادگرایی در شعر عرفانیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۴-۷
ادبیّات تطبیقیاحسان قبول۲۰۰۴-۱۰
بهار و تعامل معتدل با سنت و تجددسیدمهدی زرقانی۲۰۰۴-۱۲
رباعیات خیام، شعر یا فلسفهمحمد تقوی۲۰۰۵-۳
تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکردمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۵-۴
زبان و ادبیات فارسی در شهر بادها، باکوسیدجواد مرتضائی۲۰۰۵-۷
تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدیسیدمهدی زرقانی۲۰۰۵-۹
تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکردمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۵-۹
آسیب شناسی ترجمه ی ادبی خواننده محورابوالقاسم قوام,احسان قبول۲۰۰۵-۱۰
زبان در زبان مولانامحمد تقوی۲۰۰۵-۱۲
اخوان در خیمه خیامسیدمهدی زرقانی۲۰۰۶-۲
تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیلسیدجواد مرتضائی۲۰۰۶-۳
دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونانمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۳
تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگسیدمهدی زرقانی۲۰۰۶-۴
ویژگی های تصویر سوررئالیستیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۶-۴
بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیاممحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۸
معرفی یک قرآن نفیسمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۹
تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعانسیدمهدی زرقانی۲۰۰۶-۹
سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثرمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۹
سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثرمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۹
صدای پای وحی در کلام حافظعبداله رادمرد۲۰۰۶-۱۱
از کلام اشعری تا باورهای صوفیانه (تأثیر کلام اشعری بر باب اول مصباح الهدایه)امید همدانی۲۰۰۶-۱۲
سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق)محمدجواد مهدوی,محمد جاویدی صباغیان۲۰۰۶-۱۲
طنز و طعنه در تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۶-۱۲
بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسفمریم صالحی نیا۲۰۰۶-۱۲
تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۷-۱
قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۷-۳
ناگفته های بیهقی از تاریخمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۷-۳
نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامهمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۷-۳
نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغیسیدجواد مرتضائی۲۰۰۷-۳
نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی هاسیدجواد مرتضائی۲۰۰۷-۳
در غیاب متن: تحلیلی بنیامتنی از داستن قلعه ذات الصورمحمدعلی غلامی نژاد۲۰۰۷-۳
شطح: سرریزهای روح بر زبانمحمد تقوی۲۰۰۷-۳
شعر مدرن ایران، کتاب مقدسسیدمهدی زرقانی۲۰۰۷-۳
نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۷-۳
بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقیابوالقاسم قوام,احسان قبول۲۰۰۷-۴
نگاهی به استفاده تمثیلی مولوی از داستان اصحاب کهفمحمدعلی غلامی نژاد,سلمان ساکت۲۰۰۷-۵
آسیب شناسی پایان نامه های رشته‌ی زبان و ادبیات فارسیمحمدعلی غلامی نژاد,احسان قبول۲۰۰۷-۷
هبوط در ادبیات عرفانی فارسیمحمدجواد مهدوی۲۰۰۷-۷
نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۷-۸
جبرئیلمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۷-۹
فروغی و فردوسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۷-۹
بوستانمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۷-۱۱
بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامیسلمان ساکت۲۰۰۷-۱۱
الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۷-۱۲
شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکرمحمد تقوی۲۰۰۷-۱۲
نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۷-۱۲
بیهقی, ابوالفضلمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
تاریخ ادبیات استوریمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
تفسیر در ادب فارسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
تفسیر سور آبادیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
جابلقا و جابلسامحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
جام جممحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
جام جهان نمامحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
حسنک وزیرمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
حیرتی تونیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آنمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱
تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصرمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۸-۱
جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیاتعبداله رادمرد۲۰۰۸-۱
حضور عشق در کلام و عرفان مولویسیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۰۸-۲
سام نامه از کیست؟سیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۰۸-۲
تفسیر ابوالفتوح رازیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۳
بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)سیدمهدی زرقانی۲۰۰۸-۳
ذیل سرچشمه هامحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۵
بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسممهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۸-۶
راز دوازده درخت سرومهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۸-۶
زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۶
بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامیابوالقاسم قوام۲۰۰۸-۶
حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنهامحمد تقوی۲۰۰۸-۶
سروش: رب النوع شاعری در ایران باستانفرزاد قائمی۲۰۰۸-۶
نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنریمحمد تقوی۲۰۰۸-۶
نقش مخاطب در تحول شعر فارسیزهرا اختیاری۲۰۰۸-۷
سعید نفیسی و تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۸
رود سرود گوسانی رودکیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۸-۹
صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۹
طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۹
فواید لغوی اشعار بدر شروانیسیدحسین فاطمی۲۰۰۸-۹
ساخت شکنی بلاغیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۸-۹
مفهوم تنزیه از دیدیگاه سنایی و غزالیسیدمهدی زرقانی۲۰۰۸-۹
نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش هایی از شاهنامهابوالقاسم قوام۲۰۰۸-۹
ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنامحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۸-۱۰
تحلیل انتقادی زندگینامه های مولویمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۸-۱۰
سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پورمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۸-۱۰
ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاءسیدمهدی زرقانی۲۰۰۸-۱۰
نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالیسیدحسین فاطمی۲۰۰۸-۱۱
غزالی در غربمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۸-۱۲
حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنویمحمد تقوی۲۰۰۸-۱۲
تلخندهای فلسفی شاهنامهمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۱
زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگهامحمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۱
امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهریمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۱
سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینازهرا اختیاری۲۰۰۹-۱
راویان شعر پارسیعبداله رادمرد۲۰۰۹-۲
رودکی و فردوسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۲
مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرینمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۹-۲
فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عربمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۹-۳
مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامهمحمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۳
در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظسیدجواد مرتضائی۲۰۰۹-۴
تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۹-۶
اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدیعباسقلی محمدی,محمد تقوی۲۰۰۹-۶
شخصیت شناسی شغاد در شاهنامهاحسان قبول,محمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۶
طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیکسیدمهدی زرقانی۲۰۰۹-۶
بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و حدیثسیدحسین فاطمی,احسان قبول۲۰۰۹-۷
تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکرسمیرا بامشکی۲۰۰۹-۷
مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگراسمیرا بامشکی۲۰۰۹-۷
واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقیزهرا اختیاری۲۰۰۹-۹
تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ایفرزاد قائمی,ابوالقاسم قوام,محمدجعفر یاحقی۲۰۰۹-۹
تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهریابوالقاسم قوام۲۰۰۹-۹
سبک شناسی ادبی سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی سازی زبانمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۹-۹
مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیکمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۰۹-۹
تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماسمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۰۹-۱۰
بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مساله انسجام دستوریسمیرا بامشکی۲۰۰۹-۱۱
تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجمسیدمهدی زرقانی۲۰۰۹-۱۱
کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرامریم صالحی نیا۲۰۰۹-۱۱
بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانامحمد تقوی۲۰۰۹-۱۲
حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامهامید همدانی۲۰۰۹-۱۲
واژه طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شدابوالقاسم قوام۲۰۰۹-۱۲
نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطورهفرزاد قائمی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۲
اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمانفرزاد قائمی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
خلد برینمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
رودکیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
سبک خراسانیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
سلیمانمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسیابوالقاسم قوام۲۰۱۰-۳
تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی)فرزاد قائمی۲۰۱۰-۳
تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۳
تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ایفرزاد قائمی,محمدجعفر یاحقی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۳
حوزه‌های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانااحسان قبول۲۰۱۰-۳
شاهان خیره سر شاهنامه؛فرزاد قائمی۲۰۱۰-۳
کم و کیف قیاس در مثنویمحمد تقوی۲۰۱۰-۳
موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟محمد تقوی۲۰۱۰-۳
نکاتی درباره الی نامه و اسرارنامه عطارسلمان ساکت۲۰۱۰-۴
انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدلمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۶
کرامات رضویمحمدجواد مهدوی۲۰۱۰-۶
بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۶
تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ایفرزاد قائمی۲۰۱۰-۶
تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایرانسیدمهدی زرقانی۲۰۱۰-۶
جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملوابوالقاسم قوام۲۰۱۰-۶
نقش‌های روایت‌شنو در مثنویسمیرا بامشکی,ابوالقاسم قوام۲۰۱۰-۶
تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکانسیدمهدی زرقانی۲۰۱۰-۷
سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به ویسیدمهدی زرقانی۲۰۱۰-۷
آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسیسلمان ساکت,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۸
فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۸
پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهقسلمان ساکت۲۰۱۰-۸
تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیرازمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۸
قسمت گمشده تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۸
پیوستگی در سبک نثر صوفیانه رشیدالدین میبدیسیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۱۰-۹
از کعبه تا روم بررسی تطبیقی داستانهای شیخ صنعان و فاوستِ گوتهمحمد تقوی۲۰۱۰-۹
از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه)محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۰-۹
بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسنمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۰-۹
تصویرهای کنایی و کارکردهای آن در تاریخ وصّافزهرا اختیاری۲۰۱۰-۹
مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزادابوالقاسم قوام۲۰۱۰-۹
بازتاب اسطوره ها وباورها ی کهن پیرامون آب در شعر خاقانیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۱۰
فروغ فرخزاد و سعاد الصباح در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۰-۱۰
تکرار یک مضمون با تعابیر مختلف در دیوان حافظسیدجواد مرتضائی۲۰۱۰-۱۰
ابیات نویافتة منسوب به سناییمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۱۱
استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیتمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۰-۱۱
تحلیل روابط شخصیت ها در منظومة لیلی و مجنون نظامیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۱۱
تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی)مهدخت پورخالقی چترودی,فرزاد قائمی۲۰۱۰-۱۱
عربیات تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۰-۱۱
تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنویفرزاد قائمی۲۰۱۰-۱۲
تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّافزهرا اختیاری۲۰۱۱-۱
تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیرفرزاد قائمی۲۰۱۱-۱
نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشیدمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۱-۱
گرشاسب و هراکلس (بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی)مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۱-۲
نویافته ها درباره کتاب اخلاق علاییسلمان ساکت۲۰۱۱-۲
کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسیسیدمهدی زرقانی۲۰۱۱-۲
کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربیسیدمهدی زرقانی۲۰۱۱-۲
از نشانه شناسی، هنجارگریزی و تصویر خیال تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه هاسیدجواد مرتضائی۲۰۱۱-۳
پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبیفرزاد قائمی۲۰۱۱-۳
سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاههای عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز فی القرآنفرزاد قائمی۲۰۱۱-۳
کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخمهدخت پورخالقی چترودی,نقیب نقوی۲۰۱۱-۳
لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهمزهرا اختیاری۲۰۱۱-۳
نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشاسلمان ساکت,عبداله رادمرد۲۰۱۱-۳
تحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه ای از سنت فرهنگی رایج ایرانیسیدمهدی زرقانی۲۰۱۱-۴
نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقیسلمان ساکت۲۰۱۱-۴
و دریغ ایرج که یگانه روزگار بودمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۱-۵
بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۱-۶
تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی)سیدمهدی زرقانی۲۰۱۱-۶
شخصیت کنیزک در مثنوی مولویابوالقاسم قوام۲۰۱۱-۶
موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایتمحمد تقوی۲۰۱۱-۶
مولوی و مغولانمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۱-۶
داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجامفرزاد قائمی۲۰۱۱-۷
شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنویسمیرا بامشکی,ابوالقاسم قوام۲۰۱۱-۷
تعویق و شکاف در داستان های مثنویسمیرا بامشکی۲۰۱۱-۸
ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامهمحمدجعفر یاحقی,سیدحسین فاطمی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۱-۸
تأملی در تصویرگری های کساییعبداله رادمرد۲۰۱۱-۹
سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شماره یک غزالی در دو لایة کاربردشناسی و نحوابوالقاسم قوام۲۰۱۱-۹
سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولدسیدحسین فاطمی,عبداله رادمرد۲۰۱۱-۹
مقایسه ی لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آنزهرا اختیاری۲۰۱۱-۹
نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیجمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۱-۹
تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایرانفرزاد قائمی۲۰۱۱-۱۰
تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۱-۱۱
رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناختهمریم صالحی نیا,محمدجواد مهدوی۲۰۱۱-۱۲
بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنهابوالقاسم قوام۲۰۱۲-۳
بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیرعبداله رادمرد,مریم صالحی نیا۲۰۱۲-۳
تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟سیدجواد مرتضائی۲۰۱۲-۳
سایه روشنِ آثار و نوشته‌های قاسمی گنابادیزهرا اختیاری۲۰۱۲-۳
سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سناییمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۲-۳
سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی)محمدجعفر یاحقی۲۰۱۲-۳
واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۲-۳
اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامهابوالقاسم قوام,محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۲-۴
الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاشفاطمه ماه وان۲۰۱۲-۵
برداشتهای اشتباه غرب از رباعیات خیامابوالقاسم قوام۲۰۱۲-۵
بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویهمحمد تقوی۲۰۱۲-۶
اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ماعباسقلی محمدی,مهدخت پورخالقی چترودی,سیدعباس محمدزاده رضائی,علیرضا عابدیان۲۰۱۲-۶
بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آنعبداله رادمرد۲۰۱۲-۶
بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیارمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۲-۶
تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدیسیدحسین فاطمی,احسان قبول۲۰۱۲-۶
تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختیفرزاد قائمی۲۰۱۲-۶
درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی)زهرا اختیاری۲۰۱۲-۶
شریعت در آینه ی مقالات شمسسیدجواد مرتضائی۲۰۱۲-۶
فلسفه و نظریه‌ی ادبی: تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه‌ی ادبیامید همدانی۲۰۱۲-۶
کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمانسیدمهدی زرقانی۲۰۱۲-۶
تفاوت راوی قصه نویس و قصه گو در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستان‌های بیدپایمحمد تقوی۲۰۱۲-۷
آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتادمحمدجعفر یاحقی,مهدخت پورخالقی چترودی,محمد تقوی۲۰۱۲-۹
بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسیسیدحسین فاطمی,محمدجعفر یاحقی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۲-۹
بررسی نمادپردازی (ببر بیان) رستم و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت کننده در شاهنامهفرزاد قائمی۲۰۱۲-۹
تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتارسیدمهدی زرقانی۲۰۱۲-۹
توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگرزهرا اختیاری۲۰۱۲-۹
رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)محمد تقوی۲۰۱۲-۹
کاربرد التفات در بافت کلام الهیعبداله رادمرد۲۰۱۲-۹
نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی)محمدجواد مهدوی۲۰۱۲-۹
جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره اسلامیفرزاد قائمی۲۰۱۲-۱۰
پژوهشی درباره اسطوره نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسرفرزاد قائمی۲۰۱۲-۱۲
ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادتسلمان ساکت,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۲-۱۲
معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدیفرزاد قائمی۲۰۱۲-۱۲
متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریترعبداله رادمرد۲۰۱۳-۱
از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی)ابوالقاسم قوام,عبداله رادمرد,مریم صالحی نیا۲۰۱۳-۲
روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگیفرزاد قائمی۲۰۱۳-۲
امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومیابوالقاسم قوام۲۰۱۳-۳
بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانیزهرا اختیاری,سیدجواد مرتضائی,سمیرا بامشکی۲۰۱۳-۳
تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهریمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۳-۳
دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامهمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۳-۳
زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالیفرزاد قائمی۲۰۱۳-۳
طرح متن جامع غزلیات سناییمحمدجواد مهدوی۲۰۱۳-۳
مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهمسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۳-۳
مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسیمحمد تقوی۲۰۱۳-۳
التفات، مشخصه ای سبکی در غزل هندیعبداله رادمرد۲۰۱۳-۴
تداخل درونی در مثنویسمیرا بامشکی۲۰۱۳-۴
نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۳-۴
ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزیمحمدجواد مهدوی۲۰۱۳-۵
بازنگری در معنای ملطّفهسلمان ساکت۲۰۱۳-۵
تعامل مولانا جلالدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست در قونیهمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۳-۶
نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSSمحمدجواد مهدوی۲۰۱۳-۶
ترامتنیت در مقامات حمیدیزهرا اختیاری,سیدجواد مرتضائی,سمیرا بامشکی۲۰۱۳-۷
بررسی دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره وزن و قافیهسیدمهدی زرقانی۲۰۱۳-۸
اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه هاعبداله رادمرد۲۰۱۳-۹
انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)محمدجواد مهدوی۲۰۱۳-۹
بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آبفرزاد قائمی۲۰۱۳-۹
بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدامحمدجعفر یاحقی۲۰۱۳-۹
بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلیفرزاد قائمی۲۰۱۳-۹
تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم)سیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۳-۹
روایت شناسی داستان فرود سیاوشمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۳-۹
شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۳-۹
قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگریفاطمه ماه وان۲۰۱۳-۹
کارکردهای عناصر حماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان و حدیقه سناییابوالقاسم قوام۲۰۱۳-۹
منظومه حماسی عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخه‌های خطی آنعبداله رادمرد,سیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۱۳-۹
ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدنسیدجواد مرتضائی۲۰۱۳-۱۱
بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردسیدجواد مرتضائی۲۰۱۳-۱۲
اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۳-۱۲
بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختیابوالقاسم قوام۲۰۱۳-۱۲
تصویرگری با شکل واج و واژه، مختصه ای سبکی در قصاید خاقانیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۳-۱۲
جهت دستوری در سه غزل معاصرمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۳-۱۲
بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»مریم صالحی نیا۲۰۱۴-۱
پنج واژه از نسخه های کهن کیمیای سعادتسلمان ساکت۲۰۱۴-۱
نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریه استعاره شناختیابوالقاسم قوام۲۰۱۴-۱
بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامیشیما ابراهیمی۲۰۱۴-۲
تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسیفرزاد قائمی۲۰۱۴-۲
استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولدمریم صالحی نیا,محمدجواد مهدوی۲۰۱۴-۳
نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظسیدجواد مرتضائی۲۰۱۴-۳
بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهنابوالقاسم قوام,محمد تقوی۲۰۱۴-۳
تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامینمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۳
تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائیسیدمهدی زرقانی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۴-۳
شاهنامه و مدیریت اقتضاییمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۳
گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمسابوالقاسم قوام,محمد تقوی۲۰۱۴-۳
قاسمی گنابادیزهرا اختیاری۲۰۱۴-۴
تداخل سطوح رواییسمیرا بامشکی۲۰۱۴-۴
غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آنابوالقاسم قوام,سیدحسین فاطمی,سمیرا بامشکی۲۰۱۴-۴
نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین)فرزاد قائمی۲۰۱۴-۴
بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگیفرزاد قائمی۲۰۱۴-۶
تحلیل اسطوره شناختی داستان سیاوش بر مبنای آیینهای سالانه مرگ و تولد دوباره و الگوی هبوط ایزد رپیهوینفرزاد قائمی۲۰۱۴-۶
تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدیشیما ابراهیمی۲۰۱۴-۶
امثال عربی در نامه های عین القضات همدانیسلمان ساکت۲۰۱۴-۷
شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندرمریم صالحی نیا,محمدجواد مهدوی۲۰۱۴-۷
از توارد تا سرقت ادبیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۴-۸
بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادیمحمدجعفر یاحقی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۸
بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با شهسوار پلنگینه‏ پوش روستاولیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۴-۹
بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطانمریم صالحی نیا۲۰۱۴-۹
تصویر خدا در اندیشه دو حکیم مسلمان (ناصرخسرو و سنایی)عبداله رادمرد۲۰۱۴-۹
ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربیزهرا اختیاری,سیدجواد مرتضائی,سمیرا بامشکی۲۰۱۴-۹
سیمین بهبهانی در غزل چه کرد؟ابوالقاسم قوام۲۰۱۴-۹
مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنتفرزاد قائمی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۹
نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندیمحمود فتوحی رودمعجنی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۴-۹
آرش کمانگیر و وشنومهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۱۰
تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایکسیدمهدی زرقانی۲۰۱۴-۱۰
شاعری هوشمند با شعری روزگارپسندابوالقاسم قوام۲۰۱۴-۱۰
مخاطب از نگاه بیدل دهلویمهدخت پورخالقی چترودی,مریم صالحی نیا۲۰۱۴-۱۰
نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهریمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۱۱
روایتی از سرودن«باز این چه شورش است»ابوالقاسم قوام۲۰۱۴-۱۱
مراحل دریافت متن در شعر سپهری بر‌اساس رویکرد بوگراند و درسلرمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۴-۱۱
بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات ویعبداله رادمرد۲۰۱۴-۱۲
بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابلمحمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۱۴-۱۲
تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایرانفرزاد قائمی۲۰۱۴-۱۲
کارکردهای داستان درونه‌ایسمیرا بامشکی۲۰۱۴-۱۲
مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری)فاطمه ماه وان,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۴-۱۲
مقایسه خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی با رویکرد روایت شناسی ساختگراسمیرا بامشکی۲۰۱۴-۱۲
بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی»مریم صالحی نیا,محمدجواد مهدوی۲۰۱۵-۱
سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی)محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۵-۱
واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریزمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۵-۱
کشف المحجوبسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
کنوز الحقایق فی رموز الدقایقسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
کیمیای سعادتسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
مجالس العشاقسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
مجمع البحرین ابرقوهیسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
مجمع البحرین دارا شکوهسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
مرصادالعبادسلمان ساکت۲۰۱۵-۲
بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمانشیما ابراهیمی۲۰۱۵-۲
سیر داستان های درونه ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهمسمیرا بامشکی۲۰۱۵-۲
تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسیابوالقاسم قوام,عبداله رادمرد,مریم صالحی نیا۲۰۱۵-۳
تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۵-۳
تطور استعاره عشق از سنائی تا مولاناسیدمهدی زرقانی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۵-۳
نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)زهرا اختیاری,فرزاد قائمی۲۰۱۵-۳
رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خانمریم صالحی نیا۲۰۱۵-۴
دعوت رباعیات خیام به اندیشیدنابوالقاسم قوام۲۰۱۵-۵
شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلومهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۵-۵
ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر تشرف قهرمان)فرزاد قائمی۲۰۱۵-۶
بررسی متن‌شناختی جایگاه سلیمان (ع) در روند تکوین حماسه‌های ایرانیفرزاد قائمی۲۰۱۵-۶
تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلویمریم صالحی نیا۲۰۱۵-۶
ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی)سیدمهدی زرقانی۲۰۱۵-۶
سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنهمریم صالحی نیا۲۰۱۵-۶
سیر "نظریة الهامی" (بوطیقای الهام) و منابع الهام در فرهنگ ایران باستان و شعر فارسی دورة اسلامیفرزاد قائمی۲۰۱۵-۶
مبالغه در قرآن - بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریمعبداله رادمرد۲۰۱۵-۶
منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۵-۶
ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثیعبداله رادمرد,سیدعباس محمدزاده رضائی۲۰۱۵-۷
بررسی نمادهای تصویری فر (با تأکید بر نگاره های شاهنامه)محمدجعفر یاحقی,فرزاد قائمی۲۰۱۵-۹
بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکیزهرا اختیاری۲۰۱۵-۹
تأثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسة فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکّی و مدنی قرآن کریمعبداله رادمرد۲۰۱۵-۹
تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین)فرزاد قائمی۲۰۱۵-۹
رده بندی غرلیات سناییسیدمهدی زرقانی۲۰۱۵-۹
وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقیزهرا اختیاری۲۰۱۵-۹
ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبیامید همدانی۲۰۱۵-۱۲
بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختیابوالقاسم قوام۲۰۱۵-۱۲
بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی)فرزاد قائمی۲۰۱۶-۱
نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانیسلمان ساکت۲۰۱۶-۱
نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادیزهرا اختیاری۲۰۱۶-۲
نقش حلقه ادبی برهان‌پور هند در دگرگونیِ شعر فارسی در آغاز قرن یازدهم هجری قمریمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۶-۲
ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانیعطیه کامیابی گل۲۰۱۶-۳
بررسی گفتمان رمان گرای مکالمه ای و دگر مفهوم در تاریخ بیهقیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۶-۳
تحلیل تقابل گفتمان شفیعی کدکنی و یدالله رؤیاییمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۶-۳
تحلیل ریخت شناسی بهاریة سیّدای نسفی (بر اساس نظریه پراپ)زهرا اختیاری۲۰۱۶-۳
فنون نظامی در تاریخ بیهقیزهرا اختیاری۲۰۱۶-۳
نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامهابوالقاسم قوام۲۰۱۶-۳
نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسیسیدمهدی زرقانی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۶-۳
بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنتفرزاد قائمی,سمیرا بامشکی,مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۶-۴
متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرنمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۶-۴
نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زادهمحمدجواد مهدوی۲۰۱۶-۴
«بهار» واپسین شاعر بزرگ ادبیات فارسی استابوالقاسم قوام۲۰۱۶-۵
منازل السایرینسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
مویدالدین خوارزمیسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
مویدالدین نسفیسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
نیشابوری، محمد بن سرخسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
هفت حصارسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
یزدان شناختسلمان ساکت۲۰۱۶-۵
بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفازهرا اختیاری۲۰۱۶-۶
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه ای سبکیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۶-۶
خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایسمریم صالحی نیا۲۰۱۶-۶
روایت شناسی تطبیقی گونه مقامه و پیکارسکسمیرا بامشکی۲۰۱۶-۶
رویکردهای روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روایتهای ملیسیدمهدی زرقانی۲۰۱۶-۶
ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانیمحمدجعفر یاحقی,مریم صالحی نیا,فرزاد قائمی۲۰۱۶-۶
فرجام‌گرایی و جلوه‌هایی از ارتباط آن با نقد کهن‌الگویی در ادب فارسیابوالقاسم قوام۲۰۱۶-۶
کاربرد هنری فعل در غزل های خلیفه (10 ه.ش.)ابوالقاسم قوام۲۰۱۶-۶
گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان)سیدمهدی زرقانی۲۰۱۶-۶
بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرامحمد تقوی۲۰۱۶-۸
مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)احسان قبول,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۶-۸
اولاد؛ دیو یا انسان؟ (بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره‌های شاهنامه)فاطمه ماه وان۲۰۱۶-۹
بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیریابوالقاسم قوام۲۰۱۶-۹
تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایرانفرزاد قائمی۲۰۱۶-۹
تشبیه تاریک: گونه از تشبیه در شعر منثور معاصرسیدجواد مرتضائی۲۰۱۶-۹
سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوریشیما ابراهیمی۲۰۱۶-۹
مضمون در فن شعر سبک هندیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۶-۹
معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکرهمحمدجواد مهدوی۲۰۱۶-۹
الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی)محمدجعفر یاحقی۲۰۱۶-۱۰
جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایتسمیرا بامشکی۲۰۱۶-۱۰
نام دهی در شخصیت پردازی: فتنه یا آزاده؟سمیرا بامشکی۲۰۱۶-۱۰
جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۶-۱۲
کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۶-۱۲
گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایرانسیدمهدی زرقانی۲۰۱۶-۱۲
کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارتسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۱
معمای نویسندۀ مجالس العشاقمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۷-۱
بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدنسیدمهدی زرقانی۲۰۱۷-۳
تصحیح یک تصحیف در روضه‌الصفا میرخواندمریم صالحی نیا۲۰۱۷-۳
ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانانعطیه کامیابی گل۲۰۱۷-۳
سبک شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نماینده نثردوره گذارسیدمهدی زرقانی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۷-۳
ظرفیت‏های نمایشی منظومه زرین‏ قبانامه براساس شخصیت‏ پردازی سلیمان نبی(ع)ابوالقاسم قوام۲۰۱۷-۳
منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکانفرزاد قائمی,مهدخت پورخالقی چترودی,سمیرا بامشکی۲۰۱۷-۳
نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به عنوان مختصه‌ای سبکیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۳
تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۷-۴
کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زادهمحمد تقوی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۷-۴
تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جامسیدمهدی زرقانی۲۰۱۷-۵
نگاهی به یادداشت های انتقادی دکتر یوسفیسلمان ساکت۲۰۱۷-۵
بررسی و نقد کتاب نقد صیرفیانسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۶
بررسی سنت های قصه خوانی- نقالی و ساختار روایی «دایره ای» در حماسه های شفاهی بنیاد (بر مبنای مطالعه تطبیقی و موردی سنت های نمایشی و ادبی)فرزاد قائمی۲۰۱۷-۶
فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودکمحمدجواد مهدوی,مریم صالحی نیا۲۰۱۷-۶
قهرمان سام‌نامه کیست و چرا می‌جنگد؟ (بررسی ساختار نبرد‌های قهرمان سام‌نامه)فرزاد قائمی,مریم صالحی نیا۲۰۱۷-۶
نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۷-۶
بازشناخت حماسة شاهرخ نامهزهرا اختیاری۲۰۱۷-۷
معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانیشیما ابراهیمی۲۰۱۷-۷
اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپورسمیرا بامشکی,محمدجواد مهدوی۲۰۱۷-۹
اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادیمحمود فتوحی رودمعجنی,محمد تقوی۲۰۱۷-۹
بررسی برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استسمحمدجعفر یاحقی,فرزاد قائمی۲۰۱۷-۹
بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایرانشیما ابراهیمی۲۰۱۷-۹
بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگیشیما ابراهیمی۲۰۱۷-۹
تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استسمحمدجعفر یاحقی,فرزاد قائمی۲۰۱۷-۹
تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنتمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۷-۹
تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفویسیدمهدی زرقانی۲۰۱۷-۹
تصحیح و بازخوانی ابیاتی از جواهرنامه نظامیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۹
خاقانی و ایماژیسمسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۹
سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامهزهرا اختیاری,محمد جاویدی صباغیان۲۰۱۷-۹
مایگان‌شناسیِ تطبیقی در پرتویِ بازنمایی ادبی شخصیت‌های اصلی در داستان‌های شخصیت‌محورِ تائیس از آناتول فرانس و شیخ صنعان از عطارسمیرا بامشکی۲۰۱۷-۹
مصرع برجسته، میدان نازک خیالی در سبک‌هندیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۷-۱۰
بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزانشیما ابراهیمی۲۰۱۷-۱۱
بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریت زنسیدمهدی زرقانی۲۰۱۷-۱۱
نقالی؛ گفتمان فرهنگ دینی در عصر صفوی واکاوی نقل دینی در منظومه زرین‌قبانامهابوالقاسم قوام۲۰۱۷-۱۲
رد پای اسطوره یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره شناختی اسطوره پسیخه و اروس و قصه آهابوالقاسم قوام,سمیرا بامشکی۲۰۱۷-۱۲
نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته ها از گفته ها» نوشته دکتر برات زنجانیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۷-۱۲
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنویمحمد تقوی۲۰۱۸-۱
بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس)محمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۱۸-۱
شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبیامید همدانی۲۰۱۸-۱
تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با‌تکیه‌بر عناصر گفتمان‌مدار شاهنامه و خسرو و شیرینابوالقاسم قوام۲۰۱۸-۲
فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرامعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۲
مسألۀ عینی و ذهنی در فلسفۀ نیگلامید همدانی۲۰۱۸-۲
بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسیمحمدجواد مهدوی,سمیرا بامشکی۲۰۱۸-۳
بررسی تطبیقی الگوی کانونی سازی نمایشنامه های لیلی و مجنون و مجنون لیلیمریم صالحی نیا,محمدجواد مهدوی۲۰۱۸-۳
بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبانشناختیسیدجواد مرتضائی,فرزاد قائمی۲۰۱۸-۳
به دوری عیسی از پیوند «عیشا»، «ایشا» یا «اشیا»؛ تأملی در یک بیت از قصیده ترسائیه خاقانیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۸-۳
معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العینسلمان ساکت۲۰۱۸-۳
نمود‌های سوررئالیستی در شعر جنگ بر مبنای آثار پنج شاعر مقاومتمهدخت پورخالقی چترودی,فرزاد قائمی۲۰۱۸-۳
ابوعلی دقاقسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
احیاء علوم الدینسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
اشترنامهسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
تاریخ جهانگشای نادریسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
رجایی بخاراییسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
قهرمان، محمدسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
نصرالله منشیسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
نصیحه الملوکسلمان ساکت۲۰۱۸-۵
تصحیح عباراتی از کتاب نگارستان عجایب و غرائب پیشاوریسیدجواد مرتضائی۲۰۱۸-۵
فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سراینده اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)فرزاد قائمی۲۰۱۸-۵
نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایرانمحمدجواد مهدوی۲۰۱۸-۵
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؛ گفتگو درباره آسیب شناسی وضعیت نقد کتابسیدمهدی زرقانی۲۰۱۸-۵
تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلاناحسان قبول,عبداله رادمرد۲۰۱۸-۶
نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعاتسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۸-۶
آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرامعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۷
چند روایت شفاهی و عامیانه از شاهنامه در تلمیحات حماسی دیوان خاقانیسیدجواد مرتضائی,مریم صالحی نیا۲۰۱۸-۷
رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکیسیدجواد مرتضائی,ابوالقاسم قوام۲۰۱۸-۷
بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهداحسان قبول,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۸-۷
تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۸-۷
درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در غیرفارسیزبانان: رویکردی شناختی- معناییعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۷
رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبیسیدمهدی زرقانی۲۰۱۸-۷
نقال امیرارسلان، زمان پیدایش، مهمترین ژانرهای همروزگار و سفرنامه نویسیسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۸-۷
نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)محمدجعفر یاحقی۲۰۱۸-۷
تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمانسیدجواد مرتضائی,مریم صالحی نیا۲۰۱۸-۸
استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۸
نگاهی گذرا به کتاب تسلیه الاخوانسلمان ساکت۲۰۱۸-۸
ابهام و ابهام آفرینی در تلمیحات اسطوره ای، حماسی و عیسوی دیوان خاقانیسیدجواد مرتضائی,مریم صالحی نیا۲۰۱۸-۹
اقتراحیۀ مولوی در صورت بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی)محمد تقوی,محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۸-۹
برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانیعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۹
بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۸-۹
بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتنابوالقاسم قوام,سمیرا بامشکی۲۰۱۸-۹
رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکثعطیه کامیابی گل۲۰۱۸-۹
فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه)سیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۸-۹
معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدنسلمان ساکت۲۰۱۸-۹
ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخشسلمان ساکت۲۰۱۸-۱۰
بررسی فرقه های نوظهور تصوف در عراق و نقش اجتماعی فرهنگی آنهامحمد تقوی۲۰۱۸-۱۰
معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دومشیما ابراهیمی۲۰۱۸-۱۰
نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخابمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۸-۱۰
معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار اوزهرا اختیاری۲۰۱۸-۱۱
هویت شهری و خانواده های فرهنگیسلمان ساکت۲۰۱۸-۱۱
بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسیمحمدجواد مهدوی,سمیرا بامشکی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشونسمیرا بامشکی۲۰۱۸-۱۲
بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.)سلمان ساکت۲۰۱۸-۱۲
تحلیل زمینه های اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماسه های شفاهیفرزاد قائمی۲۰۱۸-۱۲
مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورتمحمدجواد مهدوی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجازسیدجواد مرتضائی۲۰۱۹-۱
ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشیمحمدجواد مهدوی۲۰۱۹-۱
بررسی ساختار نوبت در اتاق‌های چت و شبکه‌های اجتماعیعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۱
مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامهزهرا اختیاری,ابوالقاسم قوام۲۰۱۹-۱
بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربیسیدجواد مرتضائی۲۰۱۹-۲
بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقینمحمدجعفر یاحقی,سیدمهدی زرقانی۲۰۱۹-۲
بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانسعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۲
بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبانشیما ابراهیمی۲۰۱۹-۲
بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اشسمیرا بامشکی۲۰۱۹-۲
جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش برزونامه کهنفرزاد قائمی۲۰۱۹-۲
ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکیزهرا اختیاری۲۰۱۹-۲
شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۹-۲
طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدیسلمان ساکت,سیدجواد مرتضائی,ابوالقاسم قوام۲۰۱۹-۲
فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی مختارنامه)سیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۲
نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبانشیما ابراهیمی۲۰۱۹-۲
نظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخنمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۹-۲
تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطهاحسان قبول,عبداله رادمرد,زهرا شریعت پناه۲۰۱۹-۳
تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه)فرزاد قائمی,مریم صالحی نیا۲۰۱۹-۳
ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرتسلمان ساکت۲۰۱۹-۳
مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۹-۳
بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهبعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۴
نقضِ «نقدی بر لیلی ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری»زهرا اختیاری۲۰۱۹-۴
نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگارسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۵
ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی از شرف الدین منیریسلمان ساکت,سیدجواد مرتضائی,ابوالقاسم قوام۲۰۱۹-۵
گُرگسار یا کَرگسار؟محمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۵
نگرشی انتقادی به آرای سبک شناسان درباره سبک ارانیسیدجواد مرتضائی,مریم صالحی نیا۲۰۱۹-۶
تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدلمریم صالحی نیا۲۰۱۹-۶
رویکردهای آموزش زبان فارسی بر پایه ادبیات فارسیاحسان قبول۲۰۱۹-۶
بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی)فرزاد قائمی,محمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۷
خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟محمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۷
روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزهمحمدجواد مهدوی,مریم صالحی نیا۲۰۱۹-۷
محمود فرخ و دانشگاه فردوسی مشهدسلمان ساکت۲۰۱۹-۷
مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبانعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۷
الگوبرداری رواداری (گفتگو دربارۀ نقش و جایگاه دکتر شفیعی کدکنی در حوزۀ فرهنگ و ادب معاصر)سلمان ساکت۲۰۱۹-۸
نگاهی به سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسیسلمان ساکت۲۰۱۹-۸
بررسی نگاره های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش متنیت ژرار ژنتفاطمه ماه وان۲۰۱۹-۸
تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانیعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۸
اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)احسان قبول,عبداله رادمرد۲۰۱۹-۹
اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهدعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۹
بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلافمحمدجواد مهدوی۲۰۱۹-۹
بررسی زبانشناختی کنش گفتار دروغ در زبان فارسی و مقایسه ی آن با نظریه ی کلمن و کیعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۹
بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن)فرزاد قائمی۲۰۱۹-۹
تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۹-۹
تقدیس چنگیزخان در منظومه های تاریخی دورۀ ایلخانیمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۹
روایتِ تصویری؛ مقایسۀ تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ (داستان مصوّر دنباله دار)فاطمه ماه وان۲۰۱۹-۹
صلیب شکسته نماد آیین مهرفاطمه ماه وان۲۰۱۹-۹
نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایفمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۹
نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایفمحمدجعفر یاحقی۲۰۱۹-۹
بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبلمحمدجواد مهدوی۲۰۱۹-۱۰
تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجریمحمود مهدوی دامغانی۲۰۱۹-۱۰
تحقیق درباره خاستگاه حماسه عامیانه حمزه نامه در تطبیق با داستان بهرام چوبینهفرزاد قائمی۲۰۱۹-۱۰
ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی - معنایی آن‌هامحمدجواد مهدوی۲۰۱۹-۱۰
سنجش مهارت گوش کردن در محیط دانشگاه: بررسی موردی آزمون بسندگی فارسی در دانشگاه فردوسی مشهداحسان قبول۲۰۱۹-۱۰
مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دورانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۱۹-۱۰
ناشناخته ماندن زندگی حافظ ناخواسته یا خودخواسته؟ابوالقاسم قوام۲۰۱۹-۱۰
هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازیسلمان ساکت۲۰۱۹-۱۰
امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمانمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۹-۱۱
بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانانعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۱۱
تاریخ بیهقی و دانشگاه مشهدسلمان ساکت۲۰۱۹-۱۱
فیاض در دانشگاه مشهدسلمان ساکت۲۰۱۹-۱۱
آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری)فرزاد قائمی۲۰۱۹-۱۲
آرکائیسم حماسی مشخصه اصلی سبک قیصرنامه ادیب پیشاوریصفا کاظمیان مقدم,فرزاد قائمی۲۰۱۹-۱۲
آسیب‌شناسی در مقاله‌های ناصرخسرو پژوهی از 1393 تا 1300ابوالقاسم قوام,محمد تقوی۲۰۱۹-۱۲
بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفیعبداله رادمرد۲۰۱۹-۱۲
بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داونشیما ابراهیمی۲۰۱۹-۱۲
بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان گروه‌ آموزشی زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهدابوالقاسم قوام۲۰۱۹-۱۲
جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگیعطیه کامیابی گل۲۰۱۹-۱۲
مقایسۀ سه نوع تکلیف در روش تکلیف‌محور و تأثیر آن در آموزش دستور زبان فارسی به‌غیر فارسی‌زبانان (انشای کوتاه، بازنویسی متن و بررسی اختلاف تصاویر)محمدجواد مهدوی۲۰۱۹-۱۲
نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی»شیما ابراهیمی۲۰۱۹-۱۲
واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوقمحمود مهدوی دامغانی۲۰۱۹-۱۲
وسعت مشرب: پاسخ فرهیختگان شاعر به سیاست های صفویهمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۱۹-۱۲
جمال شناسی اغراق در سبک هندیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۰-۱
بازخوانی اجتماعی اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایرانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۰-۲
بررسی اصالت بخش‌های مختلف برزونامة کهن و نسبت متنی اثر با شاهنامة فردوسی بر مبنای نقد متن‌شناختی نسخ منظومهفرزاد قائمی۲۰۲۰-۲
بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودکعطیه کامیابی گل۲۰۲۰-۲
دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسیمحمدجعفر یاحقی,شیما ابراهیمی۲۰۲۰-۲
نقد و بررسی مقاله «شیخ شرف الدین منیری» در کتاب زبان فارسی در هندسلمان ساکت۲۰۲۰-۲
تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعه پیشاصفوی (مطالعه موردی شاهنامه اسدی)فرزاد قائمی۲۰۲۰-۳
تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان ساممهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۰-۳
تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسیابوالقاسم قوام۲۰۲۰-۳
ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العینسلمان ساکت۲۰۲۰-۳
«وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسرویابوالقاسم قوام۲۰۲۰-۴
اعتبارِ سازه‌ی معیارنمره‌دهیِ مهارت نوشتن در آزمون جامع فارسی دانشگاه فردوسی برای غیرفارسی‌زباناناحسان قبول۲۰۲۰-۴
بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنیعبداله رادمرد,سلمان ساکت۲۰۲۰-۴
معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحورشیما ابراهیمی۲۰۲۰-۴
معرفی شش تکنیک جدید توصیفی در رمان معاصر بر اساس مجموعه آثار ابوتراب خسرویابوالقاسم قوام۲۰۲۰-۴
عامه‌نگاری در چاپ سنگی مصور نوش‌آفرین گوهر تاج (با بررسی قدیم‌ترین نسخۀ چاپ سنگی مصور نوش‌آفرین گوهر تاج، مورخ ۱۲۶۳ق)فاطمه ماه وان۲۰۲۰-۵
فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانیمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۰-۵
معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریهسلمان ساکت۲۰۲۰-۵
تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوقمحمود مهدوی دامغانی۲۰۲۰-۶
چرا فریدون سومین است؟ رمزگشایی نام فریدون با روش تحلیل خویشکاری اسطوره بر مبنای زبان‌شناسی تاریخی(ریشه‌شناسی درزمانی)فرزاد قائمی۲۰۲۰-۶
خودآرمان، خودباید، انگیزه‌ی یکپارچه و انگیزه های ابزاری در میان فارسی‌آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان‌آموزان چینی و کره ایعطیه کامیابی گل۲۰۲۰-۶
ضرورت تصحیح دوباره مجالس العشاقسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۰-۶
گونه شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطهسیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۰-۶
تبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در معار ف بهاء ولدمریم صالحی نیا۲۰۲۰-۷
تحلیل توصیفی مقایسه ای توصیه های اخلاقی منظوم مولوی و سعدیابوالقاسم قوام۲۰۲۰-۷
بررسی زباهنگ- بلاتکلیف شدگی‌- با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمزشیما ابراهیمی۲۰۲۰-۸
تبیین مفهوم «وحدت» در مثنوی با استعاره‌ی شناختیمحمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۰-۸
تحلیل محتوای قصص عصر صفوی با رویکرد اهداف سیاسی و اجتماعیمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۰-۸
سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامۀ احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره)محمدجواد مهدوی۲۰۲۰-۸
فهم مسئله ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روانشناسی اگزیستانسیالمحمدجواد مهدوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۰-۸
بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس»محمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۰-۹
بررسی مقالات مربوط به سبک‌شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتادابوالقاسم قوام,عبداله رادمرد۲۰۲۰-۹
بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة)سیدجواد مرتضائی۲۰۲۰-۹
متن‌پژوهی ادبی داستان‌های صادق چوبک با رویکرد به کاربرد عناصر تکراری موتیف انسان و جهانمحمد تقوی۲۰۲۰-۹
نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستریمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۰-۹
آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزه ادبیات تطبیقیمحمد تقوی,احسان قبول۲۰۲۰-۱۰
اعتبارسنجی معیارنمره‌دهی مهارت صحبت ‌کردن در آزمون جامع زبان فارسی فردوسیاحسان قبول۲۰۲۰-۱۰
معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمزشیما ابراهیمی۲۰۲۰-۱۰
معرفی الگوی زبامغز و بررسی نقش آن در برقراری ارتباط مؤثر: گامی فراتر از توانش ارتباطیشیما ابراهیمی۲۰۲۰-۱۰
واکاوی زباهنگ مثبت نگری در ضرب المثل های زبان فارسیشیما ابراهیمی۲۰۲۰-۱۰
بهره‌گیری و شیوه متفاوت مولانا از داستان‌های مثنویابوالقاسم قوام۲۰۲۰-۱۱
موتیف، گونه‌ها و کارکردهای آن در داستانهای ایرانی در دهه‌های 20 و 30شمسیمحمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۰-۱۱
اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دومعطیه کامیابی گل۲۰۲۰-۱۲
بررسی تأثیر مؤلفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه ی موردی شاهنامه ی فردوسیمحمدجعفر یاحقی,شیما ابراهیمی۲۰۲۰-۱۲
از عشق به عرفان: تحلیل گشتارهای روایی و دگرگونی شخصیت‌ها از خسرو و شیرین نظامی گنجوی تا شیرین و فرهاد سلیمی جرونیسمیرا بامشکی,ابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۱
بازنمایی انگاره هویت ایرانی و بازشناسی مولفه‌های آن در شبکه اجتماعی توییترعطیه کامیابی گل۲۰۲۱-۱
بازنمایی مفهوم ایران‌ در عصر ایلخانی (بر اساس منظومه‌های تاریخی)محمدجعفر یاحقی۲۰۲۱-۱
رباعیات خیام و رباعیات خیامانه در سفینۀ یحیی توفیق، جنگ 14456 کتابخانۀ گنج بخش و سفینۀ 534 کتابخانۀ مجلسسلمان ساکت۲۰۲۱-۱
سبک‌شناسی شناختی و امتناعِ کشف فردیت هنری: پسانوگرایان هم با استعاره‌های قراردادی شعر می‌سرایندمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۱-۱
معرفی الگوی روایت‌محور هَیَجامَدی در بازنگری کتاب‌های تاریخ زبان فارسیشیما ابراهیمی۲۰۲۱-۱
اعتبارِ شخصی تاریخ‌نگار به‌مثابۀ یک عامل بلاغی (مطالعۀ موردی: تاریخِ فتوحاتِ شاهی)محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۱-۲
بررسی چهرۀ اسماعیلیان در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانیمحمدجعفر یاحقی۲۰۲۱-۲
بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعانشیما ابراهیمی۲۰۲۱-۲
جوشش جوهر هستی در سبک هندی (خوانش صدرایی شعر صائب تبریزی)محمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۱-۲
ارزیابی متون ادبی مجموعه های منتخب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد تلفیقیاحسان قبول۲۰۲۱-۳
بررسی برخی منابع مکتوب روایات زریری در داستان های مشترک شاهنامه نقالان با شاهنامه فردوسیمحمدجعفر یاحقی۲۰۲۱-۳
پروین نماینده تمام عیار شعر کلاسیک معاصرابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۳
تحلیل عبارات احتیاط آمیز در پیکره زبانی آکادمیک فردوسی: مقایسه ی دو حوزه علوم انسانی و علوم پایهعطیه کامیابی گل۲۰۲۱-۳
درنگی بر چگونگی پیوند ابیات الحاقی در چاپ‌های سنگی مکتوبات صدیسلمان ساکت۲۰۲۱-۳
زنانه نگاری در نسخه مصور حمله حیدریفاطمه ماه وان۲۰۲۱-۳
معرّفی و بررسی اثری کهن در اخلاق و مواعظ به نام زادُ المُقوینسلمان ساکت۲۰۲۱-۳
نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیهسلمان ساکت۲۰۲۱-۳
بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَدشیما ابراهیمی,سمیرا بامشکی۲۰۲۱-۴
بررسی ویژگی های شیوة ترجمه بین خطی قرآن (مورد پژوهی چهار ترجمه متعلق به قرن چهارم تا نیمه قرن ششم هجری)محمدجواد مهدوی,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۱-۴
مذهبی نگاری در نسخۀ مصوّر حملۀ حیدری باذل مشهدی (نسخۀ مورّخ ۱۲۲۲، محفوظ در کتابخانۀ ملّی فرانسه)فاطمه ماه وان۲۰۲۱-۴
معرفی یک ژانر کهن: بزمارزممحمدجعفر یاحقی,سیدمهدی زرقانی۲۰۲۱-۴
معنی‌شناسی روایت، منطق موجهات و جهان‌های ممکن داستانیسمیرا بامشکی۲۰۲۱-۴
معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعیشیما ابراهیمی۲۰۲۱-۵
بازنمایی نقش زن در ادبیات عامیانه قاجاری (بر مبنای ادبیات مکتب خانه ای)سیدمهدی زرقانی۲۰۲۱-۶
پژوهشی درخشان در شناخت و تعیین رباعیات اصیل خیامسلمان ساکت۲۰۲۱-۶
چرا مجالس النفایس نقطه عطفی در سنت تذکره نویسی استسیدمهدی زرقانی۲۰۲۱-۶
‎سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی به‌ مثابه رمانی پیکارسکیسمیرا بامشکی۲۰۲۱-۶
صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالیمحمدجواد مهدوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۱-۶
آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخِ زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَدشیما ابراهیمی,سمیرا بامشکی۲۰۲۱-۷
الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ روشی مؤثر در معرفی فرهنگ ایرانیان به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه‌ی موردی: زباهنگ مرگ‌اندیشی در شاهنامه‌ی فردوسی)شیما ابراهیمی۲۰۲۱-۷
تصویرشناسی ایرانیان در شهرهای شرقی و غربی ایران در سفرنامه ابن بطوطهاحسان قبول,عبداله رادمرد,زهرا شریعت پناه۲۰۲۱-۷
نقدی بر ترجمة ابراهیم امین الشواربی از غزل دهم حافظ بر اساس نگره بازنویسانه لِفِوِرسیدجواد مرتضائی۲۰۲۱-۷
در سوگ سخن گفتنابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۸
رویکرد جامعه‌شناختی به رمان جنگ (تصویری از گفتمان اقلیت)؛ برپایه‌ی مطالعه‌ی موردی چهار رمان زمین سوخته، آداب زیارت، زمستان 62 و باغ بلورمحمد تقوی,محمدجواد مهدوی۲۰۲۱-۸
کارکرد عنصر باد در داستانهای شاهنامهابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۸
نقدی بر ترجمۀ ابراهیم امین الشواربی از غزل دهم حافظ بر اساس نگره بازنویسانه لِفِوِرسیدجواد مرتضائی۲۰۲۱-۸
بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد مطالۀ موردی: رمان «چرخ‌دنده‌ها»سمیرا بامشکی۲۰۲۱-۹
راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهدعطیه کامیابی گل۲۰۲۱-۹
مواجهۀ قهرمان با "لامیا" در پویانمایی گیسوکمند و فیلم آهوی پیشونی سفیدسمیرا بامشکی۲۰۲۱-۹
نقش امثال فارسی در انسجام متون منثور منتخب پس از اسلام تا سدة هشتمسلمان ساکت۲۰۲۱-۹
جان گرفتن غزل‌های حافظ با آواز شجریانابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۱۰
سایه محدودیتهای سیستمی لِفِور بر بازنویسی غزل دهم و دوازدهم حافظ (ترجمه عمر شبلی الصویری)سیدجواد مرتضائی۲۰۲۱-۱۰
کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانیعطیه کامیابی گل۲۰۲۱-۱۰
گفت‌وگومندی چهارمقاله با تذکره‌های قرن نهم هجریزهرا اختیاری۲۰۲۱-۱۰
افسانه صوفی ستیزی فقیهان . نگاهی تبارشناسانه...سیدمهدی زرقانی۲۰۲۱-۱۱
تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفانمریم صالحی نیا۲۰۲۱-۱۱
خوانش تطبیقی مؤلفه‌های ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی (مطالعة موردی: رمان عراقیّ فی باریس و همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها)محمدجعفر یاحقی۲۰۲۱-۱۱
رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رستم برپایه تطبیق اسناد رسمی و عامیانهفرزاد قائمی۲۰۲۱-۱۱
بازتاب فرهنگ و اندیشه های ایرانی در دیوان بینش کشیریزهرا اختیاری۲۰۲۱-۱۲
بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسیابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۱۲
بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجریسلمان ساکت۲۰۲۱-۱۲
بررسی و تحلیل سیر تحول پژوهش‌های مرتبط با سیرالملوک در ایرانسلمان ساکت۲۰۲۱-۱۲
تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایرانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۱-۱۲
معنی شناسی شناختی عدم در معارف بهاءولدابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۱۲
نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگابوالقاسم قوام۲۰۲۱-۱۲
خروش علیه مظلومیت «حکیم توس»ابوالقاسم قوام۲۰۲۲-۱
امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی- اخلاقی برای شیعیان نیشابورمحمود مهدوی دامغانی۲۰۲۲-۱
فردوسی نه نژادپرست بوده، نه ضد زنابوالقاسم قوام۲۰۲۲-۱
بررسی ترجیحات زبانی دانشجویان: مطالعۀ موردی سبک‌های عالی، حسّی‌هیجانی و سادهشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱
بررسی ابزارهای انسجامی در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفتهعطیه کامیابی گل۲۰۲۲-۲
پیمان انسان و شیطان در فاوست گوته و داستان ضحاک از شاهنامة فردوسیسمیرا بامشکی۲۰۲۲-۲
زبان تصویری تاریخ هانگشای وینی (با بررسی دو نسخه مصوّر تاریخ هانگشا)فاطمه ماه وان۲۰۲۲-۲
بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانیعبداله رادمرد۲۰۲۲-۳
داستان گمشدة مرگ زال و تحلیل اساطیری شخصیت و فرجام وی بر مبنای نقد پسایونگیفرزاد قائمی۲۰۲۲-۳
فراخوانی شخصیت‌های حماسی در رمان به‌مثابه کنش اجتماعی (مطالعۀ موردی: رمان قصۀ تهمینه)سمیرا بامشکی۲۰۲۲-۳
گونه‌شناسی در مطالعات عرفانیسیدمهدی زرقانی۲۰۲۲-۴
معرفی مفهوم زباهنگ‌ آموزشی: موردی از برچسب‌زنیشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۴
تأثیر برون‌متن بر تصاویر شعر «قصیده برای انسان ماه بهمن» از احمد شاملو بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمنسیدجواد مرتضائی۲۰۲۲-۵
ساختار فرهنگ بهار عم در سه بخشعبداله رادمرد,ابوالقاسم قوام۲۰۲۲-۵
طومار جامع فرارودی: روایتی از بحرالتواریخ وارس بخاراییمحمدجعفر یاحقی۲۰۲۲-۵
تحلیلی بوم‌گرایانه بر واژگانی‎شدن مفاهیم حوزۀ حیوانات اهلی در زبان کردی کرمانیعطیه کامیابی گل۲۰۲۲-۶
زبان تصویری قلعه الموت (مطالعه تطبیقی متن و تصویر)فاطمه ماه وان۲۰۲۲-۶
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)زهرا اختیاری۲۰۲۲-۶
معرفی «زینتگری زبانی»: رویکردی نوین فراتر از توانش ارتباطیشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۶
بررسی تأثیر نقاشی نگارگری ایرانی بر نگارگری معاصر پاکستان (2021-1947م)صفا کاظمیان مقدم۲۰۲۲-۷
تطبیق توصیفی روایات کهن مبتنی بر روایت‌شناسی معاصرابوالقاسم قوام۲۰۲۲-۷
ساده سازی و به کارگیری حکایتی منتخب از قابوس نامه در مهارت خواندن برای فارسی آموزان سطح فروپیشرفته و بازخورد انعکاسی مخاطبعطیه کامیابی گل۲۰۲۲-۷
بررسی ویژگی‌ها، انگیزه‌ها و علل اجتماعی ـ سیاسی پدیدۀ هتاکی در ادبیات دورۀ مشروطهمحمدجعفر یاحقی۲۰۲۲-۸
رستم ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته سازی گفتمان دهه هفتادسمیرا بامشکی۲۰۲۲-۸
شاهنامه بینافرهنگی: بررسی زیبایی شناسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانیفاطمه ماه وان۲۰۲۲-۸
فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتادسمیرا بامشکی۲۰۲۲-۸
معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آنفرزاد قائمی۲۰۲۲-۸
استفاده مجمل فصیحی از چهارمقاله (اثبات ترامتنیّت بین این دو اثر)زهرا اختیاری۲۰۲۲-۹
خوانش سیمای زن قهرمان بر بنیاد نظریه ی لرد راگلن خوانش اسطوره بنیاد دو روایت« تیامات-مردوک» و « ارنواز - شهناز- فریدون»محمدجعفر یاحقی۲۰۲۲-۹
بررسی ترجیحات نوازه‌گیری ادبی و غیرادبی دانشجویان از منظر جنسیتشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۹
بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان.سمیرا بامشکی۲۰۲۲-۹
بررسی هویت اجتماعی زنان در بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای دیدگاه جامعه شناختی گافمنابوالقاسم قوام۲۰۲۲-۹
تحلیل متن شناختی نسخ خطی حمله حیدری باذل و انواع تکملههای آن (و تبیین گونة حملهسرایی بر مبنای رویکرد انواع)فرزاد قائمی۲۰۲۲-۹
خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجارمحمد تقوی۲۰۲۲-۹
درنگی بر مفهوم عشق در مجالس العشاقسیدمهدی زرقانی۲۰۲۲-۹
برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته نوع مقاله : مقاله پژوهشی.مریم صالحی نیا۲۰۲۲-۱۰
بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیتزهرا اختیاری,سمیرا بامشکی۲۰۲۲-۱۰
تحلیل محتوای درسنامة فارسی‌عمومی براساس الگوی مفهومی‌آموزششیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱۰
خواستن توانستن نیست؛ تأملی در باب بهانه‌جویی مرغان منطق‌الطیرمحمد تقوی۲۰۲۲-۱۰
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تأکید بر اشتیاق‌نامه‌ها)سیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۲-۱۰
طراحی و هنجاریابی پرسشنامۀ انرژی معلّم: گامی به سوی فرادلیشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱۰
فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگیشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱۰
معرفی نسخه و تحلیل سبکی حماسه عامیانه کلیات‌ گرشاسپ‌نامهفرزاد قائمی۲۰۲۲-۱۰
هیجان نخبه‌بینی دانش‌آموزان و تجلی آن در کتاب‌های فارسی دورۀ متوسطۀ دومشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱۰
بررسی تصویر فرهنگی - اعتقادی اقوام مختلف در سفرنامه‌ی ابن فضلاناحسان قبول,عبداله رادمرد۲۰۲۲-۱۱
ریشه‌یابی خطاهای فارسی‌آموزان عرب‌زبان در استفاده از حروف اضافه زبان فارسیعطیه کامیابی گل۲۰۲۲-۱۱
بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانیسیدمهدی زرقانی۲۰۲۲-۱۲
معرفی «الگوی زبامغز» جهت آموزش مهارت گفتگو به غیرفارسی‌زبانانشیما ابراهیمی۲۰۲۲-۱۲
بررسی زباهنگ دل‌نگرانی برای دیگری در ایرانیان: از هیچ‌دلی تا فرادلیشیما ابراهیمی۲۰۲۳-۱
طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکانمحمدجعفر یاحقی۲۰۲۳-۱
نقد کنایه های قاموسی و زبانی و ابداعی در صد سال شعر محاوره ای فارسی (1300 تا 1400 شمسی)مهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۳-۱
بررسی نقش زباهنگ‌های آموزشی در تدریس زبان و ادبیات فارسی (مطالعه موردی: دانش اندوزی)شیما ابراهیمی۲۰۲۳-۲
پنج تفسیر منظوم صوفیانه نویافتهمحمود فتوحی رودمعجنی۲۰۲۳-۲
تحلیل انتقادی ساختار و محتوای فرهنگ نظامی پژوهیسیدجواد مرتضائی۲۰۲۳-۲
ترکیب بندی در طرز نازک خیال اصفهانی و دورخیال هندیمحمدجواد مهدوی۲۰۲۳-۲
تصویرشناسی ایرانیان عصر صفوی از رهگذر بررسی امثال و اصطلاحات فارسی در سفرنامه رافائل دوماناحسان قبول۲۰۲۳-۲
معرفی منظومۀ حماسی- آیینی صاحبقران‌نامه (بر پایۀ نسخۀ یگانۀ منظومه در کتابخانۀ ملی فرانسه)فرزاد قائمی۲۰۲۳-۲
بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقینعبداله رادمرد,مریم صالحی نیا۲۰۲۳-۳
بررسی ناسازگاری‌های شخصیّت/ قهرمان کودک در آثار داستانی لال آل احمد (گلدسته‌ها و فلک، خواهرم و عنکبوت و شن فرخنده)محمد تقوی۲۰۲۳-۳
تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلیفرزاد قائمی۲۰۲۳-۳
تحلیل محتوا و مقایسه مجموعه کتاب های آموزش نوین زبان فارسی و مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی با استفاده از بازبینه اعتبارسنجیعطیه کامیابی گل۲۰۲۳-۳
فضایل اخلاقی در اشعار قاسمی و الیازجی (قاسمی و الیازجی: فضایل اخلاقی (بررسی تطبیقی)زهرا اختیاری۲۰۲۳-۳
معرفی سبک‌های فرزندپروری براساس دل‌نگرانی والدین: مطالعۀ زباهنگیشیما ابراهیمی۲۰۲۳-۳
تحلیل انتقادی گفتمان دینی-سیاسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسیابوالقاسم قوام۲۰۲۳-۴
تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398شیما ابراهیمی۲۰۲۳-۴
تقابل ایدئولوژیک شاملو با گفتمان غالب در شعر «با چشم‌ها»سیدجواد مرتضائی۲۰۲۳-۴
بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385ابوالقاسم قوام,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۳-۵
تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایرانمهدخت پورخالقی چترودی۲۰۲۳-۵
تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مالس(مطالعۀ موردی مالس سبعه و فوایدالفؤاد)محمد تقوی۲۰۲۳-۵
تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلافسیدجواد مرتضائی۲۰۲۳-۵
مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانانشیما ابراهیمی۲۰۲۳-۵
مطالعه شخصیت‌پردازی در منظومه های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی با تأکید بر نظریۀ ساختارگرایی پراپابوالقاسم قوام۲۰۲۳-۵
بررسی بلاغی - اجتماعی تصاویر شعر «مه» احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلافسیدجواد مرتضائی۲۰۲۳-۶
تحلیل نظام مند پژوهش های آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری در ایرانعطیه کامیابی گل۲۰۲۳-۶
روایتی دیگر از تحول شخصیت و شعر سناییسیدمهدی زرقانی۲۰۲۳-۶
نیای رستم کیست؟ کشف هویت سرسلسه دودمان سام بر پایه زبان شناسی تاریخی-تطبیقیفرزاد قائمی۲۰۲۳-۶
مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختیمحمد تقوی,مریم صالحی نیا۲۰۲۳-۷
بررسی زباهنگ‌های خطاکاریابی و خطایابی در فرهنگ ایرانیانشیما ابراهیمی۲۰۲۳-۸
نقش روزنامة کاوه در تاریخ‌ادبیات‌نگاری فارسیسیدمهدی زرقانی۲۰۲۳-۸
مقایسۀ دو تحریر از انیس‌الطالبین و عدة‌السالکینسلمان ساکت,محمدجعفر یاحقی۲۰۲۳-۹
تطوّر مفهوم فرهنگ در فرهنگ‌های فارسی و نقد فرهنگ‌نویسان از یکدیگر تا بهار عجمعبداله رادمرد۲۰۲۳-۹
حلّ چند ابهام در نفثةالمصدور زیدریزهرا اختیاری۲۰۲۳-۹
معرّفی بازبینة ابداعی تحلیل آموزش نگارش دانشگاهی بر بنیاد روش تکلیف‌محور (مطالعة موردی: جلد پنجم آموزش نوین زبان فارسی)احسان قبول,محمد تقوی۲۰۲۳-۹
مکالمۀ سنت و تدد در مقالاتی دربارۀ قاآنی شیرازیسیدمهدی زرقانی۲۰۲۳-۹
معرّفی کنزالمعارف و بررسی اهمیّت تاریخی آن در شناخت خاندان برمکیانسلمان ساکت۲۰۲۳-۱۰
بررسی تثیر آگاهی واجی بر عملکرد ریاضی دانش آموزانعطیه کامیابی گل۲۰۲۳-۱۱
بررسی روان‌شناختی نگرش و انگیزش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلیشیما ابراهیمی۲۰۲۳-۱۱
تصویرشناسی زنان ایرانی عصر صفویه در سفرنامة رافائل دوماناحسان قبول۲۰۲۳-۱۲
بررسی زباهنگ کارگریزی مدرسان در پرتو الگوی مفهومی تحلیل زباهنگشیما ابراهیمی۲۰۲۴-۱
سعادت از فضل است و شقاوت از عدل (سعادت و شقاوت از منظر یوسف همدانی )زهرا اختیاری۲۰۲۴-۲
معرّفی آموزش‌های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزیشیما ابراهیمی۲۰۲۴-۲
بازتاب تصویر فرهنگ و تمدّن ایران باستان در آثار جاحظ (بررسی موردی کتاب التاج فی أخلاق الملوک)احسان قبول,عبداله رادمرد۲۰۲۴-۳
بررسی «حضور تدریس» در دوره‌های برخط آزفا برپایۀ چهارچوب مفهومی اندرسون: مطالعۀ موردی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهداحسان قبول۲۰۲۴-۳
بررسی آمیختگی فضاهای ذهنی و روایی در رمان کودک نمونه موردی: بیز بیز بیزینس از فرهاد حسن زادهمحمدجواد مهدوی,سمیرا بامشکی۲۰۲۴-۳
بررسی سبک شناسانه ژانر منشات در دوره گذار (قاجاری)سیدمهدی زرقانی۲۰۲۴-۳
جست‌وجوی امر مطلق در دو روایت منطق‌الطیر عطار و تصویر پرده‌پوش سائیس اثر شیلرمحمد تقوی۲۰۲۴-۳
قاسمی روایتگر معراج نبی(ص) در هشت مثنوی و رساله المعراج قشیریزهرا اختیاری۲۰۲۴-۳
طراحی و اعتبارسنجی اوّلین آزمون تعیین سطح زبان فارسی براساس منابع آموزشی جامعه-المصطفی(ص) العالمیّهعطیه کامیابی گل۲۰۲۴-۴
نسخه‌شناسی انتقادی آثار فارسی جلال‌الدین دوانی در ایرانسلمان ساکت۲۰۲۴-۴
باژگونی جایگاه اسکندر در تقابل با دارا در شاهنامۀ فردوسی بر پایۀ موقعیت نشانه ای «خود و دیگری»ابوالقاسم قوام,احسان قبول۲۰۲۴-۵
نامه‌نگاری‌های فرانسوی ‌ ایرانی؛ رمان از آن‌سوی دیوار به‌مثابه رمانی نامه‌نگارانهسمیرا بامشکی۲۰۲۴-۵
بررسی چند واژۀ فرارودی در «انیس الطالبین و عدّة السالکین»سلمان ساکت۲۰۲۴-۷