نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
شفیعی شهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۳۶
مشهدی مقدم راضیه بیگمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
اکبری افسانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صباغیان جاغرق نیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
براتی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
عالمی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
فلاح محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
وطن خواه فریمانی صغراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
احمدی نژاد زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اسحق زاده فرنی پز محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اعرابی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ایوبی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
بابایی شادهسری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
بقائی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ترابیان طرقبه علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
تقی نیا محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
حسنی شهری طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
داورپناه معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
رضائی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
رودی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ریحانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
زارع سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
زیارتی عظیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
سعادت یار فیروزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
شریف زاده اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
شریفی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
صدربلوریان مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
عبداللهی صنعتی جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
عبداللهیان سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
فرهادی محلی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
قوی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
قیامی میرحسینی جلالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
مظفرپور شهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
معتمدعلی خانی طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
موذن زهان مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ناظری محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
نائیجی رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
نعیمی قصابیان نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
سنائی امیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
هاشم زاده زرگر رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
مهدویان نسب علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
جلائیان نعیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اسکندری صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
کوهستانی کوشکی قیصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
عباسی فرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
نبوی ابیز محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
احمدی میرزاجعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
اماندار نادرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
ایزدی نوقاب محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
بلالی حسن اباد محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
تاجبخش فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
تبریزیان ناظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
جغتائی صادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
جمالی سیدعباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
جهانیان اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
حسن ابادی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
حیدری فریزی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
دهقان غلامعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
شعاع حسینی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
عباسی فاروجی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
عسگرزاده ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
علویان بی بی مهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
علی اکبری محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
غلامی ابیز علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
فرهی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
فیروزۀ علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
قربانزاده مهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
قزنینی محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
قلعه نوئی ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
قنائی محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
قیاسی زاده فرسنگی مطهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
کارگر کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
گلباف کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
محبی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
موسوی تقی آبادی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
میرزازاده سیدمحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
ورقانی بهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
هنرورترشیزی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
یونسی هروی حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
پهلوان حمزانلوئی پروانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
حیدری سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
تنها هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
حسین پورفخبی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
خواجه ایم احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
راسخی خلیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
سماعی یکتا نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
شمقدری امیرالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
فرجودی پیرکلاچاهی سیده رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
نخعی عبدالرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
اب سالان احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
احمددوست فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
هدایت پور مسعودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
ترکمن چه محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
جواهری مشهدی فریباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
خانزادطهرانی طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
رحیم ابادی فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
سرمدی مهرنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
شریفی روشناوند علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
عابدینی کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
عشقی فشخامی شهریارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
فلکی عطاالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
کاظمیان طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
کرمی سیده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
لنگران طرقبه مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
مددی الموسوی سیدمحمدکاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
نوربخش آهنگرکلائی سیدمحمدباقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
رکابی شعرباف جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
توحیدخواه احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
خواجوی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
خیرابادی عباسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
استاجی ابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
شعبانی اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ناصری مشهدی نصرتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
مسعودی خراسانی نسرینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حنفی بجد محمداسماعیلکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حقی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
پهلوان حسینی علی اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ارکانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
اخلاقی جمالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
امام مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کریمی ترشیزی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
پورتقی بجستانی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ابراهیمی سیدعباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
احمدیان زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ارادتی باتقوی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
اصغرپور اسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
امیری محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
امیری فرد احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ایزدی علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
بابازاده باغان اسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
برازقی فرحنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
بصیری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
بیابانگرد علی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
جبارزاده گنجه مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حسن پور حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حقدادی کوکبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حیدریان قرقروک سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
خدادادحسینی بی بی رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
دارا مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
دانا قربانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
رحمانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
رحیمی بهروزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
رستگارسیگارودی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
روئینی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
سبزی فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
سروری سلطانی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
سلیم مکیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
سیدالحسینی شکوفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
شاکری ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
شجاعی سیدعباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
صادقی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
صبوری مقدم شریف اباد شیرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
صحابی فرد کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
صدیقی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
عابدپور نادرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
عابدیان لادنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
عباس ابادی حجت الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
عباسی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
فضائلی طرقی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
قانعی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
قناعت مونی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کرخی نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کریم زاده محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کوثری جمالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کیانی چلمردی عبدالعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
کیکانلو فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
گلوی لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
لگزیان زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
مرتضائی سیدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
منصوری صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
موذنی ابوالفضلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
مهیمنی امیرعبدالسلامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
نادری بوانلو تبسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
ناصری علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
نظرجانی اسفاد عبدالرزاقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
نفیسی رضوانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
واحدی راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
وطن پور احمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
هوشمند فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
موسوی فر مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
سلامتی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
مرتضوی سرخکلائی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
طلوعی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
حصاری مهربانوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
عرفانیان آب بند طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
اکبری محمدابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
امیدی جویباری شهریهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
واعظی مرادعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
مشرف زاده ملوککارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
براتی فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۶
فغفورنژاد حمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شادکام حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حسینی زارمرودی نعمت الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سجادی میرهاشمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
دانشجو جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
مهذب رحیم زاده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
گلزار علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شریعتی سیدمحمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
قورزائی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
قزی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
خانی زاده بخارائی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سرگزی سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
ابراهیمی بردر بهنامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حسینی محراب محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
نظری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
نودهی شوکتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
یاوری علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
دهقان ناصرالدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
خلیلی جهانتیغ مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سلیمی نمین مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
احمدی محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اسدی امیرمسعودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اسدی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اسماعیلی هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اکبرفخرآبادی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
امنا علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اویسی ثانی عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
بابائی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
بقائی مرجانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اریائی نسب سلطانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حدادی محمدصادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حسین سوارزاده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حیدریان قرقروک فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
خبازی بجستانی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
خطیبیان فیض ابادی بهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
دلاوری اقدسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رحمانی فر طلعتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رشیدی محمودی منیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رقیبی مزار علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رمضانیان علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
زارع سروی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
زرندی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سراوانی امان الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سویزی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سیدموسوی حشمت بیگمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
سینه سپهر محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شرکا احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شریعتی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شماعیان رضوی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
صادقی غلامعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
صادقی داشخانه حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
عالی مقدم فریمانی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
علی نژاد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
غنی آبادی بتولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
قربانی سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
گوهری محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
محب یامی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
مزینانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
معتمدشریعتی سیدمحمدصادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
مومنی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
نارمنجی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
یزدانی موسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
امینی ثانی کیمیاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
فلاح اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اشوری غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
اسدپورزاوئی نجمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
حسین زاده نجاررشوانلو رمضانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
یاحقی محمدباقرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رزم ارارودی عبدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
نقوی نقیبکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
بساک حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
محبتی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
بارانی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
رضوی درخش زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
موذن جامی محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
افضلی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۷
شاکری وحدانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فرشیدیان سعیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
باراندوزی کتایونکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
قربانیون حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
مسنن طوسی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
ستودیان مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
زرگر زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
بابائی نیا احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سرگزی عباسعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
رنجبر ابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
محسنی مرتضیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
بیرامی محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
باباصفری علی اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
قافله باشی سیدخلیلکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
کیانی حبیب الهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
رستمی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
عباسی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
اقایان مشهدی هایدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
باقریان زیباساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
نورانی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
ابراهیم زاده بهمنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حسنی جلیلیان محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سام خانیانی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
محدثی خراسانی مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
کریمی سه قلعه جعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
پروانه حسینی بی بی منورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
شیردل حسین آبادقاینی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
برزگری سلطان احمدی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
شهاب پور سیدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فلاح رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
پیغمبری مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
شریفیان محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
خلقانی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
بهروزفر حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صداقت مهر ربابکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
باری احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
برات پورمقدم حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
برزگربفرویی حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
جمالی هاجرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حاجی علی ابادی مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حسینی حسن ابادی فریباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
دشتی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
رضائیان اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
رضوانی بیناباج مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سالخورده حقیقی مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سبحانلورشتخوار علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سعادت نیا ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سلیمی منصورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صابری چیرانی صفرعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صائبی محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
علوی مقدم مهیارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فاضلی طرقی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فولادی فر علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
قادری راد حسنعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
گریوانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
محمدیان صبور محمدابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
معمارزاده علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
ملایجردی محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
میزانی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
نظافت یزدی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
وثوق قنبری صفاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
باغبان باغستان محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
پایدار سهل آبادی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
پنبه ای محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
پوررفعتی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حاجی زاده محترمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حجی زاده حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
حسینی رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
درپر مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
راه کان برزوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
زرقانی ابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
زرقانی سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
سیدابادی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صابری نجار علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صبوری ثریاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صفاربهاری سیماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
عباسی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
عبدالهیان حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
وزیری محبوب سیدجمالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
واحدی فرد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
علی آبادی ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
غفاریان صرافیان منصورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
غلامی تیمورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فرخنده جوادی جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
شاکری نسب بهادرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فاضل نیا سیدقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
قصاب باشی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
کیوانلوشهرستانکی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
مالک جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
محروقی هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
مسلمین اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
معینی زاده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
ملازاده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
موسوی نیشابوری عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
ناصرالسعاداتی محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
نقی زاده حیدرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
نوروزی خشت مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
واثق بهروز ام کلثومکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
وافی ثانی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
هاشمی سیدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
همایونفر اسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
یعقوب پور محدثهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
فروغی زاده علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
توکلی فریباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
دشتبان سهل ابادی غلامعباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
قاسمی رجائی میتراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
صمدزاده هندواری بالغکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۸
اردلان جوان علیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حدیدی خلیلدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
ظریفیان ایرانی نژاد کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
علیزاده گلستانی جعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
رنجبرشرق ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
مدیرصفدرآبادی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
معظمی قربانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
شریعتی حسینی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
شاهرودیان پروانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
روحی گل خطمی محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
علیقلی زاده اردبیل مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
بیگلری دلوئی سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
مرشدلو ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
گودرز آفرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
عابدی ابوالفضلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
فروندی عظیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
درستگارترشیزی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کاظمی فرزقی فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
ملازاده فریباکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حامدموسویان بی بی وحیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
خواستار نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
میرابی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
دنیوی راد حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
تقوی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کاظمی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
عسکری فضل الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
شهاب احمدی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
صمدی تربتی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حسنی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سپهی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
هاشمی شریف زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
باغانی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
شهرائنی اشرف ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
بلوریان شهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جعفرنژاد خلیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
مجیدی ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قوامی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کرامتی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
پاکروح غلامعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
پژهان مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
بابائی صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قربانیون اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
هادی شاندیز فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قانع پورتاجر مرجانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
ناصربایگی حشمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
شکوری نجفی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
باغیشنی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
صفرزاده محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قراول محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
غلامی ماشاالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
پورموسوی مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سلیمانی پلگرد جلالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
ایزدی تبار حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
دانشمندمحمدی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
ایروانی نژادقره تکان رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
نصیری سقی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
فرجی نوغانی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
صادقپورمقدم محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قنبری سودخری محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جعفری نوزاد مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
محمدی نسترنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
رکنی پور نرجسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
امینی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کریمی عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
عاملی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کاظمی حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
یغما حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
صفی قلی پور علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سعیدیان محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
راد محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
فرجی گلستانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
تجن جاری ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
غفاری توران لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حاجتمند ناصرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حسن ابادی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
دهقانی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جمالی مهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
یزدانی احمدآبادی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
افتخاری محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
زندی حاتمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
بابایی باشریک محسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
حافظیان مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جمشیدی محمدحسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
مهدی زاده مهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سعبی علی قلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
مروی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
موسوی اسفیوفی سیدعلی اکبرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
پاپیش راد هاشمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
کرمانی عباسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
خلیلی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
اکبری لر محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
زعفرانلوی قوچانی پریساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جعفری علی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
گل محمدی رعناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
پوراکبر زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
جلالیان ازیتاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
بارجی ازیتاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سازگار مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
سرائی طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
اصولی قره اغاجی شادیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
راوری ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
فلاح حمیدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
فسنقری حسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
دانش عسکری کلثومکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
عین الهی پگاهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
علی بیک زاده اهری سعیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
برزوئی عصمتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
قربانی محمودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
افخمی صدوقی ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۹
داعی دوغشکی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ابراهیمی شاه ابادی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شمس زاده بهجتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فکورنژاد ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
روشندل صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
خادمی کلاهبخش سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
عربی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مهرانپور علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسینی طباطبائی نرجسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شوریده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نجاتی فرد محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جهانگیری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فرخی غلام محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مشایخی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فلاح مهدی آبادی اسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نظرزاده اوغاز بهنامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
صادقی زاده عبدل ابادی محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
قاری فیض ابادی سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ارحمی چیتگر احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
اسدی گوکی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
اسماعیلی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
اسمعیل نژاد مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
امام دادی طارمی رضوانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
امیری بهروزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
بارانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
باغدسراف مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
بافنده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
براتی فر مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
برجی محمدابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مهرسا احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جوان کریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسین زاده محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
خاکشور مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
دماوندی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
رضادوست علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سابود فرشتهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سعید وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سیامک طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سیدی سیدجعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ضیاخرازی زاده رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
عابدی خشتی اسمعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
عباس پورطرقبه حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
غلامرضایی نژاداناری فرشتهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
قدیری اناری عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
قربان بیگی مرتضیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کلاتی خیرالساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
لعل خاکپور عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
لکزیان ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
محمودیان محمدصادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مرادزاده فهرجی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مفید عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
موسی حسنخانی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
میراسکندری سیدمجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
میزبان گوش جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ناظمی فخرآبادی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نبی پورافروزی حلیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نکوهی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نوروزی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نوکاریزی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ولی داد حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
هاشمی پاسبان مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
هاشم آبادی سیداحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
یوسفی کهنوجی نصرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
اجیدانپور عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
آزاد حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
الفی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
امیدی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
باقری دربادام مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
تباکی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
توکلی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسینی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسینی سیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسینی خلیل ابادی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حقایق همت ابادی غلام عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
خورشاهیان مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
دلیری نیا فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
دهقانی فیروزآبادی راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
رضائیان ابوالحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
رمضانی سراسیا محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
زینل نیاطوسی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سلطانی دربندی سفلا محمدرحیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سیدنژادایرج فرشته بیگمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شادکام لیلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شرافتی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
صادقی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
صادقی زاده بافنده رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
صفائی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
علی ابادی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فرح بخش محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فضلی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
قاسمی فرد حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کاریزنوی کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کریم زاده تربتی نادرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مالکی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مدنی بجستانی معصومه الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مرتضوی سیدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
معصومی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
معین فر یدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مهدی زاده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
میرزاپوربقمج رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
میری افسانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
هادی شاندیز حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
حسن زاده فرانککارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جعفری مندی جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
محمدی جعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
فاطمی سیدعلی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
نوبهره گل محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
امیرپور فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
بیژنی رستگار بی بی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شفاهی محمدحسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شمالی جوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کاظمیان مقدم صفاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کاظمی چولانک غلامعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
کلیدری غلامرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
محمدی مطلق عباسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
همایونی پوراندختکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جلیلی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
طاهری حمیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
افتابی سیدعبدالرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
ابراهیمی ابوالفضلکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
مددی الموسوی سیدمحمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جوادی نیا مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
شفیعی راد رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
جلالی یزدی رحیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
سعادتمند سعیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
زهرازاده محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
عابدیان علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۰
زحمتکش احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسن پور سیداکبرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مظفری تازه کندی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
یوسف زاده حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مقصودلومحلی علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
جغتایی صادقکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
لطفی نیا هادیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
علی پور مصطفیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اربابی مهنازکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
یعقوبی چترودی رفعتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
محسنی عسکریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سعیدی مژدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
محبوبیان منصورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
جوانبخت اول محترمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نعمتی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مسکین نژاد مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
تاج گلی خلیل آباد فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
هاشمی سیدمحمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی بی بی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی نژاد رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زائری امیرانی بهجتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
عصمتی پور محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
شرافتی احمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حقانی دشتی مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نامور علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
فیروزه ای علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اکبرزاده هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
یعقوبی مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
کریم زاده مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
امینی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اخوندزاده خلیلکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
ابراهیم زاده پرویزکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
هاشمی شریف طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
بوستانی مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سرابی مقدم مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
رمضانی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
استیری سبیکهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
منتخبی ثانی محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
کیوانلوشهرستانکی علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
ملایی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سروری مایوان عبدالغنیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
صمدی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
بخشایی مقدم طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
بنی اسدی ایسک عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
بلوکیان جوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی دشت بیاض سیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
عباس نژاد رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
ترابی فرخانی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
گوهریان خلیل اباد مهینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
رکنی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نخعی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مقرونی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سلیمانی بنده قرائی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
رمضانی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
قاسمی نوشینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
باهوش مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسن زاده مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
کارگر علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
غلامی کلاته سبز طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
علوی اله آبادی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مرواریدی لوشابی بی بی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
رحمدل عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اژعصاران حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
صادقیان لطف آباد کشکو مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خانی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
چهارمحالی طرقی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سعیدی عبدل ابادی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
صادقی هاجرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
افشارپور عادلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مالی فروغکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
شفایی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
امیری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
محدثی خراسانی پروانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حمامی شاندیز صدیقهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نیک فر مهشیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
رحیم خان کریمی نسرینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
بهشتی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خراسانی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
هاشم زاده ژالهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مودی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زارع شورکی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مولاداد زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نوروزی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حقیقی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
روشندل امنهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
هاشمی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
محمدی ستوده عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
عاملی رضائی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
قاسمی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
ابرکار معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
قلیزاده برابادی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نوری جوادی محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
موسوی سیدنجات الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
پناهی قره سو علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حلاجان مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
برجی قنبرعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سلطانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اخگری محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نوا محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
درجزی پور عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زارع گیلدهی محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
صاحبی سماغچه محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زرقانی محمّدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
علوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
چوپانی عسکراباد علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
قیاسی محمدحسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
یادگاری محسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خزاعی پورقره تیکان علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زارعی جنیداباد اسکندرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
محمدی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
قاسم زاده شاندیز محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
سلامت بی بی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خاکباز زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
انجیدنی حجتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی سیدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اشیانی غلامعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حسینی سیدمسعودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
شورورزی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
دهقانی محمدابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
کیوان نرگس خاتونکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خودی افسونکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اکبری مهدی ابادی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
عرب نژادخانوکی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خلیلی دادالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زارعیان ولوکلائی احمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
ذبیحی ولوجایی کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
نودهی کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
حاجی زاده مسعودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
مرتضوی سیدجمال الدیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
اختیاری زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
غلامی نژاد محمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
خلیلی جهان تیغ مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
فریبرزی فریبرزکارشناسی ارشدآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۱
زاده قربان زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
فرجی ثانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
غفاریان صرافیان منصورکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
پورخالقی چترودی مه دختدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
غرویان راحیلکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
عدنی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اندیشمند مرجانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مصدقی احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
علیجانی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مروی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
خادمی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
رشیدابادی زکیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
قاسمی قدسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
علوی مقدم مهیارکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شریعتی حسینی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
داوری محمدیوسفکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بینقی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
نیک بخت زرخونی عبدالرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
محقق نیشابوری جوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
دلیلی اقدسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
دوراندیش محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
عطایی رویانی حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
ثامت حکیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
علیپورشیلگان محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
قاسمی فتح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
رستمی رحمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کاظمی عبدالهادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
باوری پور ثریاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شیخ حسینی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
لعل قادری طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
خواجوی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
عبدی حبیب الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
خلیلی محمدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اکرمی محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
گل پرور یوسفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مالانی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
نوع پرست احمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شادمان اشتیوانی غلام حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بهرامی راد مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
پورحبیبی میناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حسینی علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
غلام امیری ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سمیعی محمدمهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شبان ناصرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مرادی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
احمدی فرد انسیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
احمدپورمقدم فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
قنبرآبادی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سویزی علی اصغرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سندگل لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
متینی محمدتقیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سلیمانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
نجفی علی اکبرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حدادی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سعادتی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حجتی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
قربانی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
فیضی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حیدری گوگدره موسی الرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
جوادی ترشیزی پری سیماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اکبری مقدم علی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
باطنی طرقی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
قانون محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
زیرک سقی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بسیطی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کفاش زاده علی رضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
پالیزبان حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
ضیائی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بیدختی شرارهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حسین زاده هروی لیلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
رفاهی خدیجهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کسرائی یگانه فرح نازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
دلنوازاحمدی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
زارع مهرجردی راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اخوان نساج زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
فدوی خلیل اباد حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اکبری لر طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شکوهی برج راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
محمدی شهربانوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بادروش نسرینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حیدری رزوه پروانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مالک زاده عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سمیعی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
دهقان مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مهذب مقدس زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
صفائیان لائین ام لیلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حسینی بی بی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
علیزاده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کردبچه مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اشرفی منصورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کیوانلو علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
هامونی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بهرامی اسلامیه ای حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سبزیکاران مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کاملان دلال محمدیوسفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سیدی رشتخواری سیدعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
یزدی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
وحیدی فردوسی جعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
عطائی نیا مهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سویزی علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بیاتی مجیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
سینی چی محمدمهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
غلامی خشت افشینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
غلامی شیراز علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
گلی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
باقری خادر احمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
اردلان بابککارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
مسجدی بافقی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
راعی حصار رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حسینی امامقلی کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
لطفی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
خرمی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
رحمتی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
بتوئی سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شمسی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شادکانی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
تدین حسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
متقی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
صادقی مسعودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
فریبرزی رودابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
جعفری حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کهربائی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
حسنی کبوترخانی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
کیانی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
راد علی نجاتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
رحیمی زاده صفدرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
ظفری نژاد عادلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
محمدزاده علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شفیع زاده حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
شاعری لاریمی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
نورآبادی قاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۲
فتح آبادی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
علیزاده سیداحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
خدادادزاده جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
تاج گلی خلیل آباد زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
لطفی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
برزگر اندای نصرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
خسروی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
عاملی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حمیدی بیناباج اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سنچولی احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حقیقی شاندیز حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قریبی لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
طبسی حمیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محمدیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محمدزاده رضایی سیدعباسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
جعفرزاده یزدی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
یکه ابرده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بالاپژوه حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
هاشمی سیدغلامحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قاسمزاده مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قربانی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
وحدانی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
ایزانلو محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
پاسبان محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قلی زاده محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بخشنده سجاد زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حسن زاده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
رضائیان اسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
عرفانی رشید اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محمودی رمضانعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
نامنی لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مونسیان قاسمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
نوروزی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قرائی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سعادتی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
موحدی جعفرابادی رمضانعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زارعی یوسف اباد محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سلیمانی موشکی حواکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حسینائی نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مدنی ایوری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سلطانی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
عباسی هاشم آبادی مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
صالحی مظاهرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حسینی بی بی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
کریمی* فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حبیب محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
اسمعیلی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
احمدی اقدسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حبیبی نژادامیری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
فلاح راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زمانیان طاهری فیروزهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
فاطمیان انوشهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
دانای سیج زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قاسمی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
کرباسی کاخکی فرحنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مجریان شرقی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
صدیقی لویه عزتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سعادت طرقی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
تاج نیا کیمیاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
صالحی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سلیمی راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
علیزاده یزدی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
اکبری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محقق زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محمدحسن زاده اره کمر طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
طباطبائی فخرالساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
شبانی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بانوی تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
واعظزاده فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مرتضوی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
صالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
روحی بایگی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مشایخی قلعه شیری سعیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
موسویان انسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
کیمیاگران مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زمانی اوارشک فرشتهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مهدوی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
احمدی ویداکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
پریشان ملایی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
انصاری احمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بهادری کیهانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
فرازفاروجی رضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
ظفری گناباد موسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سپهری نیک سعیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قبادی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
غلام پور محسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محمدبیگی مهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
مقدس خراسانی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سعیدی فاضل اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زرندی ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سلیمانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
زروندی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
اتشی رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
ساجدی شهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
شریفی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سیدموسوی سیدقاسمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
عزیزی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
یادگار جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
محروقی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
شرقی محمداباد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
اقاجانپورمیانده سیدمحمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
نیک روشن عزیزمرادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
پیوسته کناری احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سعدزاده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بهشتی عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
کاویان صنمی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
رحیمی سراجی سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سعیدفر جمشیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
رمضان دیده جوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
قدیمی حسین علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
خاوند شهربانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بهنام فر محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حسن آبادی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
هادی شاندیز فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
سلیمی منصورکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
افتخاری محمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
بارانی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
خوش نمای یحییکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
حسینی غلامحسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۳
درپر مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
نعیمی احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
شریعتی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اسماعیلی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صدربزاز مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
عمادی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
مولوی پور سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سلیمانپورسرحمامی صدیقه بیگمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
جنتی پیروز مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
حسینی سیدمحمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
مرادی حمیدالهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
براتی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صفائی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
شیرازی سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
خدائی گمینی ویداکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
محمدزاده هادیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
چاهی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
فولادبند محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اشرفی اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
عباسی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ابوخلف* الزغول* عارفدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
فرهادیان مقدم ام البنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
میراسکندری سیدمجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اولیائی محمدباقردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
افضلی شهرنوی فرهادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اکرمی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
امانی عبدالحمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اورسی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
بهرام پورصنوبری مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
پیله چیان نجمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
غلامزاده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
خاتمی پور حامدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
خسروجردی سیماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
رجبی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
رحیمی شعرباف مقدس تکتمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
رضائی احترامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
زرنگ زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سعادتمند ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سودمند ابوالفضلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صفرزاده منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
عرفانیان بتولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
عرفانیان ارغوانیان سرشوری شهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
قاسمی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
کافی مشهدی مهدیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
کریمی نیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
کلماتی زاده راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
محمدزاده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
محمدزاده فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
محمدیان محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
مهردادایسک سیدعلیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
نظامی بی بی نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
واحدی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ابراهیمی گردونک معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
احمدزاده هروی مژدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ارجمندی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اسفهبدی لیلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
اگنج عاطفهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
انصاری معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
آهن جان فیروزهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
بخشیان سنگسرکی حلیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
بزرگ زاد عفتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
بلوچ قرائی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
پردل نریمانی سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
پریدل حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
پنج تنی سیدمهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
پورمیرزائی لوخی ربابهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ترغاق زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
توکلی پور فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
جوانمردعلی اباد رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
حسن پور حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
حسینی اعظم الساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
حسینی لمردی صغریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
خالی عشق اباد صاحبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
خواجه حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
راستین اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
رحیمی کریم اباد محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
رفیعی گرمجان مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
زارع فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
زمانی اسکندری الهامهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سجادی شریف بی بی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سوگندی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
شاهسون قره حسینی صنوبرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صالحی حسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صداقت حسینی سیدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
طالبی نوقابی نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
طباطبائی شهراباد صفیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ظهورپرواز زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
عباسی گونجوک طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
فرخی مقدم طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
قدیری نوفرست زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
کلاته اقامحمدی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
مجیدی یزدی راحلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
محمدی فرشتهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
ملکی انارمرزی خسروکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
موسوی اوردهی عفتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
وزیری ثانی بی بی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
صالح گلریزدانشوریروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سرداغی محمدحسیندانشوریروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
واعظی مرادعلیدانشوریروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۴
سام خانیانی علی اکبردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
محسنی احمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مشهور پروین دختدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رحیمی ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رحیم زاده شادیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سلیمانی مقدم فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شریعت صفا راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
بیهقی حسینعلیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
یزدانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سالاری مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
میزبان گوش جوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
محمودی محمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
برومندعلیزاده طوسی مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
استاجی ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
طاهری حمیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جوان کریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
امینی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
زحمتکش فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حاتمی عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسینی سیده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جلیلیان انارکی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شه نوازی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
واحد اسدالهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قربانی هلیاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسن پورازغدی ملیحه محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مقدس نوقابی علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
فتوحی نسب احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
افضل نژاد محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رنجبربرکادهی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عموزاده قادیکلائی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رشیدی قلعه زو روح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مروجی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
یزدانی احمدآبادی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ابراهیم آبادی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
اعظمی بهرامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
اکبری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
البرزی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
بهجتی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پاشاپاسندی حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پورمحمدی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
تنهایی عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
تیمورزاده طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ثابت اسمعیل پور محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جلیلی مهربانی طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جوادی پرتو مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خادم ازغدی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خاوری فرد الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خجسته زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
درسنی مژدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رافع محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رحمتی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سالارمحمدی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سالاری بی بی سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سلیمانی منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شربتی ساداتی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شوشتری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
صدیق حصارسرخ زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عامری کریمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عجم عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عرب محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
علوی گرمک زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
فردی یزدی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قادری جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قدیریان اندیشهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قرقلو کیومرثکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قزلسفلو زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
کریمیان عبدالرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
گریوانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
گل مراد آمنهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مومنی ثریاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
نجارنیکو سعیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
یل پور مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
اسفندیاری رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
اصلیان زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
الهی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
آهوئی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پاینده سیده اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پورعابدین طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پوست فروشان معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جعفرزاده برگی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جنتی پیروز راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جوادی اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جوانمرد زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسینی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حقی وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حیدری زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خادمی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خسروی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رضایی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سروری سیده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
سیروس عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شادکامی میتراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شاکر ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شکری طلعتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شوریابی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
صالحی ام کلثومکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عباس زاده حاجی آباد حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عسگری چانوچایی ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عشقی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
علویزاده محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عیدی نژاد زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قاسمی فرد محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قدم خیری راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قربانی ربابکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قربانی قبق تاز صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
قلی زاده موسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شریفی معین محمدامیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
کلانتری سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
محمدی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مرادی سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مسعودی سوران علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ملکی باب هویزی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مهدی زاده محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
میری اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ارجمندی فاطمه سلطانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
استیری مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
اکبرپور محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
الله یاری زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
امیری قولانلو رعناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ایزانلو ابراهیمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
براتیان محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
بلوکی حمیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
پورمحمدجزین محمدباقرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
غلامرضایی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
غلامزاده مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ثباتی کیوانی عبدالرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
جعفری کمانگر فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حامدمقدم خراسانی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسن زاده محمودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسنی زاده مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسین زاده رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسین زاده مقدم اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسینی زواری سیدحسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حسینی یزدان اباد سیدقاسمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حقیقی نوغانی نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حیدرپورقالاچیقی فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
خانی فارمد مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
درویشی غلامکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
دهقانی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رحمتی محمدعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
رشیدیان وزیری الههکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
زنوززاده حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
ساقی خدیجهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شاندیزی ثانی فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
شبانی کاظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
صالحی شیرین سو زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عباسیان مهر فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عزیزی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
عمارتیان زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
فرّخی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
فرهادیان وحیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
کیوانلوشهرستانکی مدینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مغفرتی مشهد اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مزدوری محمداباد تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مستمند مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
معینی صدیقهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
مفرد مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
موسوی سیداصغرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
نداف قوچان عتیق عصمتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
نوباغی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
نورعلی ژالهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
نیرومند فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
همتیان خیاط نرجس خاتونکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
یوسفی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
حیدری کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
خوشبین زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
گلشنی نرجسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قاصدیان ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کریمی طرقبه افسانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
سرگزی عباسعلیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
ستودیان مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
ایرانی محمدمراددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قنبری مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
دلبری حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رضاپور سیدمحمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حسینی واعظ مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
صحافیان مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رحیمی سهیلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
متوسل مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
باقریان زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
ولی اف المارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حاجی آقابابایی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عربخانی رحمت الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
علی اکبری نسریندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
مسعودی فرد جلیلدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
فیاض مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
باقری خلیلی علی اکبردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
تقوی بهبهانی سیدنعمت الهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کر احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قراگوزلو آرشکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
یزدانپناه ابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
آتیترک فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
اسماعیل نیا زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
افروز ربابهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
الهی خلیل اباد حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
اولادی قادیکلایی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
بادپر زمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
باغبان زاده نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
برادران هاشمی سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
بهشتی قله زو منیرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
بیابانی اسرمی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
بیات زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
پسندیده خواجه بیگ فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
پوستفروشان حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
پیشداد مسعودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
تراب احمدی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
جاویدی تبریک اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
جلیلیان مبهوت اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
جنتی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
جوینی رضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
چمبر خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حاتمی یزد محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حامدی جمیلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حسینی آزادهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حسینی راضیه ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حسینی بهلولی رحیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
حیدری وجیههکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
خان جان زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
دلپذیر زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
وزیری ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
دولتیان جشن ابادی وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
ذبیحی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رجبی قصاب معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رحمانی بیتاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رحیمی تقی آبادی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رسولی نادرعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رضایی خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
رقیبی داودلی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
روحپرورینگه قلعه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
زارع نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
سروی فریمانی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
سعدی دوست آسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
سلیمانی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
سنگی مریم الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
شرعی محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
شریفی فر ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
شکیباپور محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
صلاحی استاد زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
صنعتی شرقی نادرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
صهبایی احمدی ازادهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عالی جناب منفرد نرمینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عبداللهی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عرب مقدم زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عرفانی امین دوست ازادهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
عفتی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
علوی پیرسرائی سیده سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
فتاحی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قدسی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قدیری مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
قیامی فخرداود رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کاظمیان ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کریمی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کریم ابادی راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کلاته کی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
محبی فوزیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
محمدپورنیازابادی محمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
محمدیان خضربیکی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
محمدی گل نساکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
مرادزاده ایوری تابانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
مزینانی رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
معتمدزاده طرقبه زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
ملازاده فریباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
منسی نژاد علویه حلیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
مهاجری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
میرتونی عالیه بیگمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
نامدار مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
نیک ذات رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
وفاکیش توحیدی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
هاشمیان شهری اعظم الساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
هاشمی مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کشاورزنباتی خلیل اللهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۶
کدخدایوسفخانی ام البنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حصاری مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
احمدی ویداکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
وحیدی فردوسی جعفرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حصاری علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
صالحی خواجه ورو دین محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
جبری سوسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
دلبری سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
ضیائی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
گلشنی نسرینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
بینایی سیماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
اشرف زاده نیک مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
نوروزیه لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
نقیب مریم بی بیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
صالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
اسماعیلی سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
منصوری مقدم امنهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
طالبان نقندر فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
منتظری هدشی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
صادقی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
یادگار ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
اختیارآبادی محمدآباد نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
اخوان تبادکان نسرینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
آذرآباد راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
افرین حمیدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
افشاری محمدعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
اکبری زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
امانی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
بایندری منوچهرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
بوبک گلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
پرموده غلام محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
تازیکه سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
تقی زاده داغیان مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
جاویدان کاریزبداقی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حسینی بنهنگی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حسینی نژادجهان آباد بی بی اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حقدادی علی اکبرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حکیمی کبریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
حیدری نسب بی بی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
خان لاری اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
خرم نیا راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
دشتبان زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
دلیری نیا غلام حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
دلاور زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
ذبیحی هدک اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رجب زاده ناهیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رشیدی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رضائی منقابی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رضوانی عشرت آبادی روح اللهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رضوی ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رفیعی سیج محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
همایونی مهر وحیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
زراعتکار علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
زنگوئی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
ساجع لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
سالمکارلنگرودی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
سمیع زاده اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
شعبانی فر طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
شریفی عاطفهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
شکفته مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
شهرکی خیرآبادی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
صفری کندسری خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
عباسپورنوغانی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
علی ابادی انسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
غنی آبادی سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
فرودی آسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
قربان پور حجتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
کاریزی جوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
کریمی رستگار وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
کمالی خواه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
کوثر عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
مجرد نصرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
محمدزاده زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
محمدی صدیقهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
مشمولی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
مقدم سپهر آزرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
مهدیزاده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
مهرو آزادهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
نصیریان اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
نورالهی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
نوروزی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
پوروحیدافضل ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
رضوی هدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۷
ابراهیمی اوندری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ابراهیمی پور زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
افراسیابی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
اکبرزاده سمانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
پورعین یاسوری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
تختی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
جامی الاحمدی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
جاوید خدادادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
جعفری پناه بابلی سیدفاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
جلایری قویونلو سیماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
خناری نژاد ماه رخسارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
زحمتکش نسیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
سوری مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
شایسته گلنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
صاحبی اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
عاشوری فرنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
فئوادی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
فلاحت ام البنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
قویدل اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
کمالی نامقی سیداحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
محمدی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مرادیان طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مصدق نیشابوری یگانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
موسوی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مهدیان ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نادری یگنظر اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نجارزاده ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نظری صغراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نیری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
همدانی امیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ذاکری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
دست پاک مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
حنائی فریمانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
امنا علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
پاشازاده غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
خاتمی پور حامدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
قلیچی الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
یزدی احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
محمدیان محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
امامی ایوکی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
آریا منش ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
بهمدی مقدس نجمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
جمالی صفیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
حسینی معصومه بیگمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
حقیقت نیا سمیّهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
روانان فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
سالاری تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ضیایی فرد فرخکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ظاهری اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
عباسپوراول آذرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
فهیم پور فائقهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
قاسمی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
قوامی قنبرابادی نادیاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
کریمی محمودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
محمدی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ناجی نیرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نورزاده زو مبارکهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نیازی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
وصالی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
هنرمندکلات مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
یغمایی نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نقی پور علیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
زنگنه بیغشی میثمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
غلامپورنو معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مجیدیان جرتوده اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
فاطمی لوشابی نصرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
سعادت نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
ریحانی راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
شهابی پور فائزهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
کرمی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مصطفوی جوشقان لیلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
عموزاده مهدیرجی یاسرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
اسماعیل زاده صورتی سیده زریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
نعیمی سرور سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مردانی ستارهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
مرکزی امیدوار احسانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
بهنیا رسولکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
اقبال امیرتیمورکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
محمدپورشاندیز زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۸
احمدیان انسیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
اخلاقی سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
آدینه گوش محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
اسکندری صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
اکبریان شهری اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
بافنده بدرآباد فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
بامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
بهزادی کوشه محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
پارسا شمسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ترجمان سیدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
جعفری سعیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
چشمه سنگی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حبیب زاده وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حسین پور اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حسینی کوچه قاضیانی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حق پرست لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حکیمی اصل منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
داوری مرتضیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
رحمتی آب باریک زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
رضازاده خراسانی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
شیبانی فر رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
صدیق جعفرزاده آینه چی نغمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
صولتی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عبدالهی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عضوامینیان نگارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
علامه سیده زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
علی پور باقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
علی پور معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عندلیب علی آبادی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
فاطمی نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
فرج پور تکتمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
فرهمندی تکتمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
فیاض محمدابادی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
مظفریان مقدم فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
مهجور فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
میرزایی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
وحیدی سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
هدایت فر الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ریحانی آتناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
احمدزاده هروی مژدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
بومری احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
دیناربر آسیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
صفرزاده منصورهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عرب یوسف آبادی فائزهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
علی نژاد حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
فرضی شوب منیرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
قدیریان اندیشهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
احمدی ویدادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
جقتائی صادقدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
علوی مقدم مهیاردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
مهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
سلطانی کوه بنایی حسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حجازی بهجت الساداتدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
زهره وند سعیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
افتخاری بهجتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ایشنه ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
برندک تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
بهنام میناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
پرهیزگار مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
پورغلام شریف آبادی اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
تقدمی غفاریان فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
جعفری پناه خدیجهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
جنگی مهریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حقدوست رودی فریباکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
دهقانی اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
رائیجی پارسائی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
رحمانی اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
رحیم زاده معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
سالارآبکوهی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
سرگزی سلیمانی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
شقدری جاغرق نصرتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
صالحی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
سجادی منش ثریاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عباسی پورعسگرآباد رقیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
قائمی سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
قبول احسانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
کاشانی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
مختارزاده داودلی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
مظفری سیماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
نجاتی ریحانی محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
هاشمی بی بی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
هاشمی بی بی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
هاشمی بی بی زکیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
یوزباشی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
برات زاده سُمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عزتی بهلولی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
اکبرزاده سیده شکوفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ابراهیمی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ارجی منیژهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
موذنی راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
حضرتی تاجدینی طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
موسوی فارمد آرزوکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
سربازچمله نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
برادران فر حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
صدیق زراعتی بی بی نرجسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
عرب زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۹
ابراهیمی کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
اشرف سیدمحمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
امجدی صفوراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
بحرانی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
تشیدرودی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
تیموری عبداللهی عیسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
تیموریان نامانلو یونسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
جلیلی جشن آبادی صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حاجی پور فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حسن زاده زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حسین زاده جشن آبادی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حسینی اشرف الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
خافی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
خراط زادگان طوسی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
خوش بیان حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ذاکر عبدالحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رضوانی کلوخی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رمضانی قلعه بالا منیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صابرحاتمی بی بی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صادقی وزین هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صدفی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صفری زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صوفی زاده مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
فقیه نیا زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
قاسمی طبس مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
کاظمی روناککارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
کاظمیان صباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
کامرانی مطلق الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
گلستانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
لسانی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
لشکری کلاته سنجر زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
بیژنی مائدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ملانوروزی مهدیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
نجات زاده عیدگاهی حسنیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
وزیرنژاد فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
یوسفی بنهنگی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
عمارتی مقدم داوودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
هوشمند جاغوری اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
فرجامی زینتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
سبحانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صاحبکارفرخانی خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
جعفرزاده سمیه الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حکیمی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
برادران هاشمی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ترکمانیان حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
جوادی پرتو مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حسینی فاطمه بیگمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رضائی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صادقی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
قلاوندی زیباکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
کرخی عباسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
مومنی ثریاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
همایونفر آسیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
عباسی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
بساک حسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
اسدی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
امانی زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
تبسمی دوست ماسوله صفاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ترابی سلامی سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
تقی آبادی حمیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
توزنده جانی عذراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
جهانگیری نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حامدلبافیان آسیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حسینی غفاری طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حیدربیگی اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رحیم بیکی سانازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رضائی اول مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رضی سیدجابرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
رومینا سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
سبک خیزخیاط انسیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
شریفی عباسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صادق آبادی ام کلثومکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
صانعی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ظریفی برج قلعه حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
عظیمی کوهی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
فانی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
فنایی مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
قاسمی قاسموند مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
قدسی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
کتابی نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
محمودیان سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
مناف زاده حیدری مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
موسوی سیده حکیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
ناصری ناهیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
هوشیار تهمینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
نوفرستی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
بهروان ویداکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
جهانی رزمقان امنهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
اکبری دزق عصمتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
غلامی گینانی طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۰
حیدری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ازادی فر راهلهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
آقامحمدی ام البنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
امینی علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
انصاری نیا فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بخشی زاده خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جعفرنیا صغری ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جلیلی تقویان مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جوان جعفری بجنوردی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حاجی پور خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسین زاده جشن آبادی طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی ازغندی سیده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی مقدم اسماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حمزه پور اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
خورسندی شیرغان مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
دخت رحیمی نوبر سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
دهقان الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
دهقان زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
راجی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ربانی منیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
رحمتی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
سنگی نرجس الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
شهمیری محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
شیخ حسنیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
صحتی افسانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
طلوع هاشمی بی بی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
عبادی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
فضائلی سیده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
قرقچیان بی بی هانیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
کرد ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مزاری مهشیدساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ملکی مارشک فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
منتظری عزتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
موسوی گرمارودی عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مولوی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نظام پور بی بی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
یزدان نژاد ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بوذری امیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
افضلی صارمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نیکروش هاشمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
کنژبیکف کاراجابایکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مهرانگیز مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
آدینه فرامرزکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ایزانلو طاهرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بقائی مرجانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
چیت سازی الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
دانشور فریباکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
دلیری نیا غلامحسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
رویانی وحیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
شاهینی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
طاهری زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مجیدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مسعودی سوران علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نگین تاجی مجیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
همدانی امیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
قدیریان اندیشهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جبری سوسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
صالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
سیدیزدی زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
محسنی شهبازدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ناصری مشهدی نصرتدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
فرضی شوب منیرهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
اعزازی مهدیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
امینی نغندر فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
ایزدپناه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
باقریان طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
براتی براتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بندار رفیعهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بینا یوسفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
پارسا زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
تدین لطف اباد پریساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
تنها فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جورابچی بخارایی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
جهانیان بهنمیری فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی تلگردی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی زهرایی سیدرسولکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
خوش فطرت زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
رستمی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
رضازاده مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
سپهری شاملو فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
سده ئی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
طاهری سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
عادلیان حقیقی حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
علی پورراز سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
عین آبادی الههکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
غزالی پور زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
قدرتی مطهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
قیامی اترآباد ابوذرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
کزلان طوسی راهلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مروج کاشانی وجیههکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مشمول ثابت سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مصدق سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
منفرد نرجسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
موسوی مقدم بیرک سفلی مهینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مهدیان فر طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
میرهاشمی بی بی محترمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نادعلی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نجاتی قوشخانه زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
نیامقدم وحیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
وفایی منصورهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
قاسمی قلعه سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
مرادی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
حسینی سید محمد داودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
بهین آئین بهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۱
افشار طرقی اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
صادقی محسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
امیری شمیلی امینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
علی پوراوجور الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
بهمنی ام لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
تجبر نیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نمایی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
صادقی سیمین دختکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حسن زاده المیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محمدزاده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سیفی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
بهاری قره جنگل اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
صدفی تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ابویسانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خانه ششدر معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
غنیمت سکینهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
دوستخواه هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
امیری محمدیه زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شجاعی سیده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اکبری فاطمه ساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
زاهدی فر زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
برادران الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ژرفی هانیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خدادادی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
توابکی اوتانلویی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کیوانی نازیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
انصاری اسفاد زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شکیب سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
میری سارهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
پیروی ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نامی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حیدرپور تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ناجی ابراهیمی یزد سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
فروغی راد بنت الهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سعادت پروانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ظریف بروجردیان زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
زارعی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ابراهیم زاده سمانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سالاری فرشتهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
عابدیان انسیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
قدیری محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شریعتی سیاسر فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
رحمانی نوشینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
جوادی سیاهکله سیده نرجسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
مجذوب صفا آمنهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
افسری پور سپیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طباطبائی واعظ بشری ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سجادی سیده عفتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
فهمیده نیا نسرینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ارگانی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نیک سیر زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
فدوی مود مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سلامی راد هانیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سعادتی سحرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
استوار زیباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
مروی نژاد تکتمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خدامی فهادان صفیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
صحرانورد مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نظرزاده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
موسوی همت فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
فیض بهارهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ماه وان فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
پهلوانی سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ثابت گلستانی ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اسدی نوقابی سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
رئوف صائب راحلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
جنتی ازادهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
جلایر فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
علوی زاده فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محقی محمدکاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
قائمی مقدم حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
تیماجی حمیدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اعلمدارحسینی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طالبی محمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
لطفی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سلیمی زارع مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طاهری ایدلیکی فرحنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
درستکام خو خدابخشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حسینی لیلاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شریعتمداری حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کامرانیان علی اباد طیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خانه زرین حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نادری فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
رجبلو المیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
عباسپورنوغانی محبوبهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
میرزایی تبادکان سیدجلالکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
افشارزاده سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
صابوناتی مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شکاری سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
پور مظفری داوودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سیادتی کته شمشیری رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
موسوی حسینی سیداحمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
میری مریمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
هاشمی مهنه اشرف الساداتکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
فخرطه فاطمهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
رضائی علی اکبرکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محمدی کشتان معصومهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
زامهران فاطمهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شریفیان طاهرهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
میامی طاهرهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
توحیدی بایگی ربابهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
درودی معصومهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کلاته رحمانی فاطمهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
راشدیان ریحانهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اقتصادگندم شادی محمودکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سلطانی سکینهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حسین زاده محمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محمدیان اسماعیل آباد مهدیکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
علی آبادی احمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
عباسی زهراکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حیدرنیا مهدیکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سازگار صدیقهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کوره پزجوان محبوبهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
گندمکارکاهو ابوالفضلکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
آذرافروز پروینکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سخدری تکتمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
تقوائی نرجسکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حامد ثائری اکرمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
مطلبی عفتکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
دربهشتی زهراکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
پاسنگ حسینکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کلانی سعیدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
ارقیه مرضیهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کاریزنوی احمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کارگر کاظمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
یزدانی ممرآبادی نرگسکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
عابدینی نسب محمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
غفاری زهراکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
آل شیخ زهراکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نیکپور الههکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طیبی سبزعلیکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
شریفی نیا زهراکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خاوری حسنکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محمدپور علیکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نهتانی محمدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
آل سیدان مرضیهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
سیفی زهرهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
معصومی خمارتاشی آمنهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
رسام زینبکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حسینی فائقهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
مجیدی ریزه ئی ستارکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اکبری مهینکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طاغوتی مجیدکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نعیمی پور علیکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
طاهری منش صدیقهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کمیلی حبیبهکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کوه کن بجستانی رضاکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
نورمحمدی سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
حسینی زهره بیگمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
قدسی نژاد سمانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
قهرمانی علی اکبرکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کارجی جوادکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
امیری عزیزکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
علیزاده مقدم مریمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
خورشیدنژادنصرآباد مریمکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
کاظمی حمیدرضاکارشناسی ناپیوستهروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
اکبری مفاخر صفدردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مجیدی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
براتی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
همدانی امیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
رویانی وحیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
طبسی حمیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
یاوری هادیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
کرمانی عباسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
پارسا شمسیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
جمالی صفیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
زارع شورکی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
شیبانی فر رقیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
دهقانی فیروزآبادی راضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
رفیعی خراسانی بی بی معصومهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
شهابی پور فائزهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
عضوامینیان نگارکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
فرهمندی تکتمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
نجفی اردبیلی شیرینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
الله دادی دستجردی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
موسوی برازجانی سیده اسماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مقصودی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مهجوری محمودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
اسوده سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
عرب تیموری رزانی یعقوبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
ملک زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
لطفی سمانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
بلندی قلعه جوقی جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
عزیزی اصل گوهرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
قوسی محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
محمدابادی طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
واسعی فرد مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
دولت ابادی مرتضیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
خصلتی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
باقرزاده سمانه الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
شاه دادی سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
متقیان منیژهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
خاموشی ارخودی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
خورشیدی زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
پرتانی هانیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
قاسمی حمیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
یزدفاضلی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
برابادی مژگانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
تشکری صباغ نجمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
قوی پیکر اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مظلوم ترشیزی زهراساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
علمی سولا سارهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
جعفرزاده بنا مهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
اسماعیلی کاخکی اکرمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
وحیدی فر ازادهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
گزی مارشک ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
حقیقی سعیدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
میررضائی مشهد تهمینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
فرامرزی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
تجدد زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
امانی پریساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
امامیان خشتی مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
معراجی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
توکلی یزدی نداکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
رمضانی بقمچ سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
توفیقی محترمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
شارکیان ازادهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
لسان طوسی منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
واعظ موسوی سیده مژدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
هوشیارسرجامی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
ابراهیمی نقندر زهراساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
حقانی نجاران زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
برات پور سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
سجادی زاده سیده زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
حسینی نداکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
عطارایوانی سودابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
کرامتی فومنی سانازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
قدوسی فیض اباد زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
حسین زاده هرویان فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
نوائی احمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
صابرباغبان بیژنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مجرد مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
یاری مقدم علیرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
جاویداحمدآبادی مرتضیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
انجیدنی ام البنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
اسدی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
نادعلیزاده غزالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مغانی سیماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
معین صمدانی صادقکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
ملک پائین مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
مرتضوی سید رضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
اسدی ارزنه ئی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
چهارمحالی طرقی جعفرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
حسینی سارا ساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
فرهادیان فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۲
محمدی خرم آبادی زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
سعیدی غلام عباسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
پرهام مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
کریمیان نادردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قائمی فرزاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خمسه ای سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حسین پوربوانلو هدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صابرپور زینبکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
نیک فر مهشیدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
عمارتی مقدم داوودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
کاظمی روناککارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حق پرست لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
بادلو الهامکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
واعظ زاده عباسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خافی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خورشیدنام زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
علیپور غلامحسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حاجی پور فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
ساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
وزیری رویاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
پیغمبری راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قلعه کاهی نیل اباد سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
ترشیزی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
هاشمی رشخواری سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
یعقو بخانی آمنهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
سیدحسینی پور سکینه ساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
اصلاحی فریمانی سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
رزبان مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
رحمانی هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
وطن دوست ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
داوری سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قربانی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
باقری سیمین دختکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
غلامی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
عباس نژادفرسنگی سارهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صدیق اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قویدل یزدی مهدیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
دربهشتی زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
علیزاده زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
شاهرخی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صفریان بنا بهنوشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
موسوی الهه الساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قرایی نگارکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
شریفی بهارهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صادقیان فرد الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
میرزایی راسخ زیناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
محدثی فر حمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
انشکانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صاغری فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
مختاری زیورکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
بیدگل گلخطمی نجمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صدفی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صفدری النازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خواجه یزدی منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
ارانیان الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
کمیلی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
بابائی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
پورزمانی النازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
تقربی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
جاقوری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حسن پور مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حسن نژادبچاری هدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
اسدپورفعال مشهد هانیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
دهقانی زاده بغداداباد ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قربانی کچپی سیده زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خداترس رزگی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خطیب استانه نفیسهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
قدسی محدثهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
جانی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
نظری ذکراباد امنهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
شریفی صحی محسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
نیازی خاتون اباد مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
یوسفی چناربو مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
میرنژاد محمدتقیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
راد سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حسینی ام البنینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
پاسبان هاجرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
دولتخواه محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
ازرم دخت حبیبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
کدخدا فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
فتحی فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
شهریاری معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
حسینی نژاد مبیناساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
مبارکی ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
صالحی مرضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
غلامی عبداللهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
خراط زادگان طوسی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
آدینه کلات فرامرزدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
گوهری مقدم عصمتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
جلیلی جشن آبادی صغریکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
وزیر نژاد فائزهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
اتفاق گلثومکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
نقوی سید روح اللهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
رمضانی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
نجاتی خالقی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
تائبی نقندری زهرهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
میا محمد محسن الدیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
کریمی مهر افسانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۳
عابدیان علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
جلالی مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
غلامی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۴
سنچولی احمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
محمودی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
تجبر نیمادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
قبول احساندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
امین خندقی آرزوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اکبری احمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
زاهدی احسانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
تاک آمنهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
ملکی مارشک فهیمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
امینی علی اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
علیخانی اسیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
میرتونی عالیه بیگمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بخت اور لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کرامتی یعقوبعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رحمانی حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
مؤمنی ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
قادری راد حسنعلیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کریم زاده قره چشمه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
واعظی مراد علیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
عباسپور دربندی فاضلکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
مطلّبی امیرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
حیدریان اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
خدادادی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
صیدائی یحییکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
نوروزیان سعدآبادی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رجب زاده عبس اباد محسنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
جمشیدیان رشتخوار علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
زرین فکر مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رضازاده بزاز سیمینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
فلاح یساولی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
جاهدناوخ ستارهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
محمدی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
خامسی زارع الههکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
قوامی سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رضازاده قوچان کهنه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
عباسی آتناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اصغری ناهیدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
نظرزاده قره جنگل عصمتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بندی معصومهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
احمدی اشرفکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
طیرانیان رنجبر سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
صابری مهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کیوان زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
برومندفر ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
عباس پور زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
شریعت مغانی عطیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کارساز زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
شمشیری سیجاوند محبوبهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رفیعی شهربانوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اعظمی الهه الساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
صفدری محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
پزشکی پاچنار اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
جاویدی صباغیان مهساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
مهذب سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بخشی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رضائی کلاته میرحسن محدثه الساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
پاپی آذرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اکبرزاده میری منیرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
معنوی صومعه بزرگ فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
همراه آزیتاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
قاآنی فراشاهی میناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رضوانی سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
عرب زاده حسینی مرجان ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
مرشدلو میتراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
مشتاق عشق نازنینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رضوی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اعتضادی جمع ریحانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
سبحان منش فرشتهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
عطری عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
هی رادپور ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
ابارشی الهامکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
علیان سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بهروش اسماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
حقیقی راضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
صبوحی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
فیضی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
خلیلی محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کریمی طرقبه محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کرمانشاهیان محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
یاقوتیان فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
چاپاتی گرگیج جلال الدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
جعفری هرفته الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
سلطانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بیدکی هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
حسین پور ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
فرخنده اله اباد زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
علی پور اسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
کریمی افین زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
رفیع زاده سرورساکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
هادی یحیی بخیت فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بوذری امیرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
پارسا شمسیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
سنگی نرجس الساداتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
دهقان الهامکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
ناصری کاخکی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
بامشکی سمیرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
محمدزاده اوغاز مهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
ولی زاده پروینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
افضلی صارمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
افضلی خلیل اللهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
خادم مشهدطرقی سیدامین الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
جهانی محمودی محمدعلیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
باقری علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
نجفی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
میرزا بیگی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
احدی راضیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
موسوی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
اکبرزاده سیده شکوفهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
پوستفروش طوسی سیدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
درودی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
عملی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
جبروتی راد فرنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
علوی ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
علی حوری فیض آبادی محبوبهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
غزالی پور زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ارگانی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
بهزادی کندازی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
قاسمی نژاد رائینی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
پوریحیی ایوری طیبهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
حصاری مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
مجذوب صفا آمنهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
زارعی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کرد ساراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
صفائی راد غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
اکبرزاده سمانهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
عطاردی سمیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
خادمی نرگسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
میرزایی علیجانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
شریعتی سیاسر فهیمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کریمی کلوخی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
آرمان طاهری مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
فرضی ساراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کلانتری کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
نجف زاده فردینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
حیدری یاقوتی سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
صالحی بنابید بتولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
طاهری زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
تیموری نقابی عبدالواحدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
بیهقی سُرورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
نیک خواه فاردقی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
دل آرامی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
شیریان مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
رحمانی چنار طاهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
زارع شورابی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
دشت بیازی نجمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کهندل هدایت آباد کلثومکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
یعقوبی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
تشتریان ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
چناری عطیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
دهقانی فیروز آبادی بتولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کریمی پور سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
نیکانلو افسانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
مجاوری حقیقت محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
مرادیان فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
پیروی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
اسماعیل زاده زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کریمی میل کاریز ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
عباسیون الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
فرسایی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
موذن جامی عارفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ولی زاده اسماءکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
قلندرشرشر ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
عفتی چیتگر سعیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
علی زاده دربندی شادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
شهابی فهیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
تقی زاده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
سیدی فرخد سیده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
داودی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
وزیری علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
میرزائی حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
شریفیان طرقی جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ناهیدی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
فرزانه جویباری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
وحیدی امین سعیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
اکبری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
نقی زاده آرزوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
کمالی کبراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
خانلری آزاد نجمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
علوی زاده فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
حیدر پور تکتمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ماه وان فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
روح الامینی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ساکت سلماندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
پور مظفری داوددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
صابرپور زینبدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
درپر مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
خافی مرضیهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
عمارتی مقدم داوددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
شیبانی فر رقیهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
جامی الاحمدی نیلوفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
آزادی فر راهلهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
وافی ثانی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
میرسلیمانی سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۷۵
بهنام مینادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
حق پرست لیلادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
عرب یوسف آبادی فائزهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
میزبان جواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
هاشمی بی بی زهرهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
ذبیحی نیشابوری ربابکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
سرچاهی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
نقی شیخی داودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
نظامپور بی بی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
نیک سیر زهرهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
خدادادی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
مقصودی الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
جعفری مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
سیفی زاده هوسی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
سابود فرشتهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
جوادی سیاهکله سیده نرجسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
حسینی مقدم اسماءکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
فدائی باجگیران مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
باقری علی اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
یوسفی آبگرم سهیلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
زحمت کش نسیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
یوسفی احمدآباد عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
خاکباز محمودکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
رضایی بهرام بیک عبدالهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
سیروسی عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
گیاهی حسنیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
رحیمی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
یزدان دوست سمیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
چیزفهم سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
ایزدی فرد محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
زنگنه کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
دلدارابدال آبادی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
جامی الاحمدی هدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
مرادنژادحصاری زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
میرنژاد نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
کردفیلابی افسانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
عرب طاط مهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
انصاری بنفشهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
احمدزاده شکوفهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
دارابی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
ایرجی نرگسکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
محقق تربتی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
صادق آبکوه ملیحهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
هاشمی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
محمودی یکه باغی تکتمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
دیوانگاهی سیمینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
غفرانی خراسانی آتناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
فدوی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
امانی سمیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
نوروزی غصبی اعظمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
شجیعی شادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
باوجدان طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
سپهری حسن نیا محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
صباغیان طوسی غزالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
رمضانی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
باقریان علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
نعیمیان راد مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
عنابستانی مرتضیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
صادق حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
دولت آبادی مونسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
ناوی حسین آبادی پریساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
باقرزاده مهساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
دهقان رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
غیاثی فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
رستم زاده معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
رامش سیدروح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
صمیلی عبدالرحمنکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
بلندی قلعه جوقی جوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
مجرد مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
احمدزاده فرخهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
عطارایوانی سودابهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
لوخی طیبهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
خیری زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
حافظی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
شکفته فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
مشایخی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
جوادی حصار محمدصادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
فتوحی نسب احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
صادقی محسن آباد هاشمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علوی زاده فرزانهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
واعظ زاده عباسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رفیعزاده سرورسادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
صفری سرچاه عاطفهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
عبداللهی مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علیزاده زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
صهبائی احمدی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
کمیلی فرزانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نجاتی خالقی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
گوهری کاخکی مهشیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رحمانی هماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
قدوسی آرزوکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
خورشیدی زینبکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
حسن زاده المیراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
خرمی زهرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
آرانیان الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
جنگی نیرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
قدسی محدثهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
خوشنود محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
سعادتی پور علی اصغرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علوی نیا سیدابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رستم پور الیاسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
جعفری مجیدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
بیات مختاری محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علی زاده ملیحهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
بخشی زائی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اشتری عباّسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
آذری ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
پریوش حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
پاسبان محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
فتوت جامی خاطرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
یعقوبی محمودآبادی عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نورسته طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
سعیدی سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رحیمی فریدالدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
محمدیان خراسانی مهدیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
مقدم نفیسهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رجائی خرم آباد جمیلهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
موسوی تیله بنی سیده فائقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
جعفرزاده نیلوفرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
عبدالله زاده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
خلیل اللهیان مهدیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علی شفائی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
جاویدی روی رنگی مژگانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اکبرنیاء یزدی حانیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علوی فرح نازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
فهمیده وطن دوست عطیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
شاکری میتراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
ربانی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رزمخواه فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
دریاباری سیده کلثومکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
علی احمدی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اسحق آبادی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
سعیدی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نظری سیس آبادی خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
حسنی راد فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
مؤذن غزالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
کاظمی بازاردهی سیده زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
پیوندی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نویدپور میلادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
رفائی قدیمی مشهد رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
حسینی گل بقراء زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نقویان بهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
صحرائی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اسلامی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
ضابطی استادآستانه سیده مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
سالخورده حقیقی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
صادقی بهنوئی سودابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
آدینه زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نجارباشی مرضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اسدپور فعال مشهد هانیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
حسن نژاد بچاری هدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
موحد مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
دلبری حسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
افضلی خلیل اللهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اکبرزاده سیده شکوفهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
نجیب نیا مهرازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
احمدپناه چنار علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
شفیعی سردشت مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۶
ظریف جعفرزاده کرمانی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
ولی زادگان احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
یزدانی نرگسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
میراسکندری سیدمجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اسماعیل عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
فتوحی نسب احمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
اسدی کرم حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
کرمانی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
ربیعی عبدالعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
خادمی نرگسدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
یدالهی شاه راه رؤیادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
مجرد مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
سنگی نرجس الساداتدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
لطیف نژاد رودسری فرخدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بهرام پور غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
ماه وان فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
یگانه عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
موسوی گرمارودی عاطفهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۷
غفرانی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
علیان سوسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
شکاری سمانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
زرین فکر مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
ناصری کاخکی نسرینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
طیرانیان رنجبر سمیراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
منصوری سیدامیرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
شرف ولی الهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
طلایی برآبادی محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
محمدی شکوری اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بیدکی هادیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
علی پور اسماعیلکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
قربانی سکینهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
حسینی میقان سیدمحمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
احمدی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
گرگیج جلال الدینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
احمدی سهرابکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
اکبری سیدمصطفیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بلوری شیماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
محمودی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
دادی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
فلکی اقدس الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
قنبری الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
وفایی کبریکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بیداله خانی گل افروزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
ساربانی عبدالرحیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
روحانی سیدآباد محدثهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
خبازسیرجانی الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
قنبری میلادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
شجاعی سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
اعتمادگلستانی بنفشهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
موسوی سیده مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
فیروزه چی فرزانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
آصفی نفیسهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
حسین زاده سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
حسینی سیده نجمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
کوه جانی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
قهرمان فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
محمدزاده لاری محدثهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
نظام پرست مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بهفر مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
رحمانی پریساکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
فرهادی توپکانلو نازنینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
فاطمی نسب سیدمصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
علی زاده شعرباف مهردادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
بحرالعلومی فرد سیدعلیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
رضائی سیدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
روحی کیکانلو حبیبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
نورمحمدزاده حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
موسی وند امینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
خبازیان رویاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
قرقچیان هانیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
یوسفی جوجاده علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
صنیعی فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
یاقوتیان فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
محمدزاده فرشتهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
براتی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
نصیرائی فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
دادور نغمهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
صافی حامددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
ابراهیمی شجاع الدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
کمائی کما سوسنکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اختیاری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
رحیمی شعرباف مقدس تکتمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
ظریف مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۹
امینی احمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۸
یوسفعلی زاده طرقی حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
جدی فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
قلی پور خلیلی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
عظیمی زاده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
جبروتی راد فرنازکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
پولادچنگ نجف آبادی هاجرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
محمدی عبداللهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
خواک اکرمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
عابدی تکتمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
صفریان بناء بهنوشکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
آیاد مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نجاریان خلیل آباد حمیدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
رضوی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نسل شاملو نرگسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
عرب زاده حسینی مرجان ساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نیک خواه فاردقی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
بدیع زادگان لیلاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حسن پور مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
احسن مقدم کوثرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
کریمی طرقبه محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نجف زاده فردینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
جلیلی تقویان مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
رادفر سعیدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
مهربان مقدم نجمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
رابحی یسراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
عباسپوردربندی فاضلکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
شوقی طلیعهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
ته کر سمیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
گلکاراستادی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نظام الدینی ریزه ئی عبدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
براهوئی پریساکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
مرادی سیده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
دریادار زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
شفق مطلق هماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
شکاری بیدختی اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
ریخته گرمشهد نگارکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
کلانتر نعیمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
لعل فام الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حدید سمیراءکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حق پناه مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
موسوی نژاد زهراساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
مسرت مشهدی حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
آذرکمندزاد مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
پوررمضان ضیاالدینی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
امیرخانی ساجدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سعیدی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
عظیمی کوهی سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
کشاورز محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
پرهیزگار فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
فروتنی فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حسنی ازغندی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
دیبانژاد محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
یعقوب نژاد هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
طوفان ایرجکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
مالدارکاریزی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سوقندی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
یوسفی فروغکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
اسداله زاده کناری اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
ارمی اول سیمادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حق پرست امیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
طباطبائی واعظ بشری ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
اسپرغم ثمیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حقیقی فرزامدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
عفتی چیتگر سعیدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سیدی فرخد سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
داودی ریحانهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نوروزی ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
رودمعجنی محسنکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
همت عادلهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
امی صغراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
غلامحسین زاده غلامحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
رضایی علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
مرشدپرمکوهی اسدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
میری افسانهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
نیک فر مهشیددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
بهمدی مقدسی نجمهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حلاجی عباسعلیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
کاظمیان مقدم صفادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سعادتی فر زهرادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
صمصامی شیریندکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سزاوار علیرضادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
سعادت شعاع مراد علیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
قوامی حسندکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
کاظمی غلامرضادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
گودآسیائی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
محمدزاده اوغاز مهنازکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
حسینی وردنجانی سیدمحسنکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
اسماعیلی عبداللهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۰
پورعلی نورعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
جامی الاحمدی زریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
محمدی باغملائی اسمعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
زارع شهری محبوبهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
غفوریان محدث اسماءکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سامعی محبوبهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
شجیعی شادیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
شارکیان آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
برادران ریحانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
محمدی شهربانوکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
شریعت پناه زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حجازی نسرینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
زیدانلو مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
صباغیان مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
ایزدی فرد محسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
ایزدجو مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
اسماعیل جامی ملیحهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
غریب مصطفیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
اکبری فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سعادت مند متانتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سنچولی جدید اردشیرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
برهانی بلسبنه حجّتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
عبدی سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
قاسمی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
قنبری مبارکه محمدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
خسروی امینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
شهرکی شهد آبادی فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
انگشته مژگانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
موسوی مهلاساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حسینی معصوم سیدساجدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
فارسیان سیده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
بابائیان مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
جهاندیده رعناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
فیوضی شجاعی یاسمنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
افشارحنائی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
تربت زاده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
یوسف زاده احمدی عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
نصیری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سالاری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
ابراهیمی کیمیاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
اسدپوردشت بیاض الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سبزیکارحقیقی سمانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
رحیمی مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حصاری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
رمضانی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
کلهر محمّدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حسین پوربوانلو هدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
غضنفری مقدم صالحهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
مسعودی سوران علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
قلی زاده موسیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
رعیت حسن آبادی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
عبدی گنجشکوئی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
کشانی لیلادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
میرزایی محمدسعیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
یزدان دوست سمیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
سپهری حسن نیا محبوبهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
استوار نامقی سید محمددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
خوشباف طرقبه مهدیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
رستگار رویادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
غوریانی رضادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
گلباف کاظمدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
مظفری خواه ملیحهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
نجاری محمددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
وزیری محبوب سید جمالدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
گنج کریمی الهامدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
اسمعلی پور مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حیدری علیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
جهان دیده کودهی نقیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
حاجی هادیان منصورهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
قندهاری سودابهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
براتی باقرآباد معصومه ملوکدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
دانشور حکیمهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
ستایش مهر عاطفهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
ضیاءالدینی دشتخاکی علیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
کیخا موسیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
مرادقلی سهیلادکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
عظیم پناه عظیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
اشراقی نجمه بیگمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
کفاش حمزهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
محمدعلی پورعطار محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
عسگری واوسری علی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
فضائلی هاشمی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اسمعیل پور دانیالکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
زارع کاریزی وحیدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
خلیل اللهیان مهدیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
رحمانی ناهیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
اسحق آبادی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
گزی مارشک ملیحهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
جاهدناوخ ستارهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
عرب پور شمسیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نیکقدمی حسینی ئی حمیدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
سلجوقی فاخرهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
پردل محمدیاسرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
کریمیان عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
رفائی قدیمی مشهد رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نویدپور میلادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
سربلندی سیدابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
منصوری لاین مسعودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
عابدینی علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
صابری نصرآبادسفلی علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
علیزاده گرمابسفلی حمیرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
خدامی فهادان صفیهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
رودمعجنی محسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
پناهی نعمت الهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
دستورانی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
بیدکی هادیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
صمدیانی غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
خاتمی محمدصادقدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
ییلاقی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
شاه مرادی امیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
ابتهاجی قاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
مرتضائی سیدامیر حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
مودودی سیدمقصودکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
دشتی بهارهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
پاک طینت تکتمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
تمیمی نوشینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
رومنجانی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نهائی وحیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
سرورزاده کلاته عبدل زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
غفاریان شیرازی مهساکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
میرزائی صبی راضیه الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
محمدپوریدکی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
قاسمی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
مصطفی زاده گلستانی شمیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
جهان مهر عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
احسان مهدیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
غفوری کمیاپور سیده صفیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نیکوعقیده سحرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
عباسی زهان ریحانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
ولی زاده منورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
یعقوبی آرزوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
صمدی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
جوان فرخانی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
لوشابی حسینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
ایروانی فرهادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
کاظمی بازاردهی سیده زینبکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نورسته طیبهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
نظری سیس آبادی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
عشقی اقدسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
جعفرزاده نیلوفرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
فیضی ملاگلاب الدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
علیزاده یزدی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۰
جوادی حصار محمدصادقکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
مناف پور مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
محمدی نسترنکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
نورصبحی علیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
عضوامینیان نگاردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
حسینی زاده سمیه ساداتدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
آیاد مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
علی حوری محبوبهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
رادفر سعیددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
بینا یوسفدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
حسینی وردنجانی سیدمحسندکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
زرین فکر مژگاندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
میرنژاد سیده زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
درواری امیردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
ایزدخواه ساراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
قهرمان فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
بهفر مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
شخصی خازنی ساراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
مرشدلو صدیقهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
حسینی علی اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
بحرالعلومی فرد سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
پاکدامن محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
حیدریان اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
میردیلمی زینب ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
گوهری کاخکی مهشیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
ربیع هاجرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
مومن شهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
پیروی قله زو زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
زمردفر فریدهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
عزیزی مهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
عدالتی شاطری زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
رمضانی کامه علیا اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
جهانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
بصیری ذکیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
شریفی پور زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
احسانی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
پوینده فر یگانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
صباغ حسن پور فریماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
درویشی زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
رحمانی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
صنیعی فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
یوسفیه زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
محمودی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
زنگنه بایگی زهرهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
خباز سیرجانی الههکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
رجبعلی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
هادی زاده محمدجواددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
شیخ نژاد سهیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
معمرزاده طرقبه فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
ناصح محمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
صفائی زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
ناصری مشهدی نصرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
کیال زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
تقی یان طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
خودآوردی منصورکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
رهنمای خرمی ذالفقارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
پناهنده علی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
صباغی شمسیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
ایزدی رقیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
غفاریان موروثی علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
ایمانی غلام عثمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
دوست محمدی فتح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
درویش زاده محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
دوراندیش مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مسلمانی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
علی اصغری سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
عبدل زاده مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
علوی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
عقیلی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
غریب شاه عبداللهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
سازگار محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
سبزیان محمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
سیداشرف سلیمانی منیرالساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
موحدزاده عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
مسعودی خراسانی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
شهیدی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
محمودزاده ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
متاجی قهارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
شریفی شهینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
طاهر یا ژینوسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
جلیلی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
فرخ زاده حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
ربیعی عبدالعلیکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
رحمتی سایه محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
حدادی جمشیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
صفارزاده محمدصادقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
رهایی فرد مسلمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
فضلی بزاز ثریاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
فاضلی سیاوشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
رقیب دوست شهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
معصومه رضائیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
هاشم زاده زرگر ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
قناد پروینکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
پیران شکوفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
پوررجبی طالبی عطاء اللهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
انصاری سیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
بزرگ نیا پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
قوتمندجزی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
خورسندی کواکی اسفندیارکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
اصلانی احمدامیرکاردانیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
خزاعی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
یوسف زاده قوچان سکینهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
شکرریز محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
پیرواحمدی لنگرودی عبدالحمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
البیاتی محمدعیسی کاظمدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
الحاج جاسم نهاد عبداللطیف ناصرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
عباسی نژاد محمدتقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
شنجرفی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
نیکخواه فاردقی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
احسن مقدم کوثردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
رضوی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
حسن زاده المیرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
حسین زاوه سیده فهیمهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
کفاش حمزهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
مهرادفرد حامددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
مرتضائی سیدامیرحسیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
گرگیچ جلال الدیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
مظفری ساغند الهامدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
ارژنگی کامراندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
مهری سعیددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
حسینی سیده فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
محمدزاده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
مولوی نرگسکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
موسوی سیده مهریکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
سعیدی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
علی احمدی زهرهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
رفیعی سارهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
پرهیزگار فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
فروتنی فریدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
هادیان منیژهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
ظریفیان مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
رضائی مقدم رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
مالدارکاریزی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
خسروپور سعیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
ضابطی اسناد آستانه کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
امامی کرقند امیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
اکرمی فر سیده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
سبحان مزرجی محبوبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
رضائی ارغوانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
طالبیان شریف زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
دهقان نیری سعیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
کناقستانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
روحانی مهر نسترنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
قره داشی پریساکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
باقری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
باغبان گلستانی آتناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
دست برآورده عطیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
حسینی زهراساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
یوسف زاده نیلوفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
شاهسون پور زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
صفائی فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
برزگری صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
اردمه امیرمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
غیور دوزنده اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
شفق مطلق هماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
باقری مسعودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
محمدی سارسر محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
سلطانی نژاد محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
زارعی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
اربابی سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
صحرائی ذبیح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
دژم فضل الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
ربوبی شاهوردی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
رحیمی انارکی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
قنبرپور نودهی لقمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
فرخی کجور ولی الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
صابریان عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
لشگری زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
توکلی فریمانی حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
چهکندی نژاد کاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
حمامیان محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
خزائی کوهپر پرویزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
حقانی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
سنگاری کجور حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
مخدوم محمدرحیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
امینی حسیندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
رفاهی بهارهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
اشرفی ابربکوه فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
هاشمی بی بی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
خواجه پور ساراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
ماروسی علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
خادمی حمیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مقیسه محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
یعقوبی محبوبهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
هزاره معراجکارشناسی ارشدبین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
شرف ولی الهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
علی پور زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
رعنائی محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
ابراهیمی فرد نعیمهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
علیزاده شعرباف مهرداددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
رمضانی زینبکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
قربانی ثانی نیلوفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
حسینی سیده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مولایی صفوراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
صالح مقدم نگینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
اسمعیلی عاطفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
سعدی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
دانشمندی مناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
ندافی شهری سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
قدوسی مقدم فروزانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مویدی ملیکاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
سیاری وجیههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
عرب بایگی مهدیه ساداتکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
قربانی عبدی سعدآباد مناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
شعبانی باغان فائزهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
پزشکی طرقدری زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
شیخی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
غلامی شیرازی نژاد الههکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
قدوسی امیرعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
راه چمندی مائدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
عبدالعلی زاده زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
امینی نرگسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مظفری مهلاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
هاشم زاده ژالهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
منصورعلوی طیبهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
رسائی منش علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
بسطامی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مهدی نژاد علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
باغستانی کوزه گر غزالهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
الزوامل حیدر نعیم حمزهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
قربانیون اشرفکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
امامی فروشانی ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۹
اصغرنژاد محمداسماعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
صاحب اختیار مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
قدوسی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
خبازی سیدمحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
قاسمیه نوحکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
امیراحمدی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
حجتی کاگرودی هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
کریمان جلیلکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
زاهدی امیری ابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
صاحب علم طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
هاشمی تکلیمی سیداعتمادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
میرشاه ولد اکرم الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
واحدی غلام حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
بنازاده امرالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
پورشهابی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
نجم باختری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
نیکبخت سعادت آبادی بهمنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
اورعی زارع مهدیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
فاضل هاشمی سیدمحمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
قانعی قربانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
کامل علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
عوازیان رستمی درویشعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
مهدوی میرقربانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
نوائی یحیی زاده علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
قدیری دمدل عبدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
صادقی بنجار مسعودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
میرکتولی سیدیعقوبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
مهدوی زهرهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
بهفر مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
حسن پور مژگاندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ظریفیان مهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
محمدی محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ملکی مارشک فهیمهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
دادوند ثریاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
احمدی شادمهری رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مردانی حبیب الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
کاضمیان میم پرور علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
ملک مهدختکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
شنوائی زارع حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
مهاجری زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
شرافت نیا محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
میرکاظمی مود کبریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
بیگناه رمضانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صندوقی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
مومنی فخرآبادی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اکبرپور حسانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
قاسمی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
وفادار پارسا معصومهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
جنتی فر اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
مجیدی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
اخلاقی باقوجری احمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
میرحسینی سیدمحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
معصومی مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
گلی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ابراهیم بای سلامی محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
هیهات محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
صارمی مهینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
رادمرد عبدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
هاشمیان دلوئی هاشمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اسمی حبیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
فخرائی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
جوانبخت عشرتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
سن شناس تقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
علیزاده محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
احمدمیری سیدمحمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
حسین زاده گل ختمی عفتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
کامکار عبدالرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
ساغروانیان بی بی عالمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
طباطبائی فارانی بی بی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
گدازگر ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
سهیل شعاع زینبکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
دادی قندک نیلوفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
رحیمی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
شهبازی محب سراج شهرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
دلخوش زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
رادمهر فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
کوچکی جیرندهی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
اسماعیلی جاغرق شکوفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
منتظری هدشی ثمینکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ایروانی محدثهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
روشن ضمیرمتوالی اول زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
وحدتی مشهدیان دلارامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
اسکندری پری نازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
هاشمی ریحانه ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
آرام نیا رومیناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
یوسفی لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
عرفانیان رحمت کار زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
یوسفی کوثرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
تیموری ساراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
صنعتی فاز سانازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
دیسه مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
همتی ضیابری سیدکریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
سرجمعی هاشمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
بخشنده پاسندی مسلمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
شیخ مله ایشانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
خرقانی محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
جاویدی شیروان فضهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
جعفریان شهری الهام ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
شیردخت مطلق قوچان میلادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
صمدی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
طاهری زاده طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
معتوق سارهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
گلدانی موسی الرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
آیت اللهی پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
ترابی نیا حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
زارعی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مستعلی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
دریابین مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
رحیمی سیدمهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
مظفزی گهراز سیدمقدرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
صنیعی فرزانهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
یهروش پروینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
اردلان جوان علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
عارفی مهینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
پورخالقی جترودی مهدختکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
احراری اسماءکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
قرائی پروانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
عماد یاسمنکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ملایجردی ابوالفضلکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
راینی حانیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
همایونی فر نجمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مدیری مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رمضانی کامه علیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
کاظمی فاطرهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
شادمان نجمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رجایی امیرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
ذوالفقاری سجادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
پنج تنی فریباساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رحمتی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مرد سیده فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
قوی مقدم رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
نعمانی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
نوری النازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
قدسی فر زینب ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
اگاه مائدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
توکلی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
حسینی خواه سیده فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
عاقبتی ساراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
صفری اسماءکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مهری مهدیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
عباس پورسرشوری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رزم آرا فرزانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
یونسی هروی زهراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
صاحب شکیباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
محمدی مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مهدوی راد فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
فرهادی فائزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
میر زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
دهقان نیری سعیدهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رحمانی ریحانهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
جهانی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
محمود معصومه محیادکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
آفرنده محمدابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
کفیاچن بنیامین آلنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
ما فن لونگکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
لیو تیانیوکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مطهری اندی محمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
رضائی نسب فاطمهکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
انبیائی مهنازکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
پوریزدان پناه کرمانی فائزهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
قلعه کاهی نیل آباد سمیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ولایتی هوشنگ اکرمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
باقرزاده زو حسنکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
کلیدری علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
سبحانی خور مسعودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اردمه امیرمحمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
صاحبی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ایمانی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
جوان مرتضیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اعظمی سنقرآبادی رحیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
زرین صدف فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
آتش بار زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
نیازمند بیتاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
شکری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
واحدی فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
شکفته پریساکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اسعدی هستیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
عالی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
قربانی سحرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
نظری پور فهیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حیاتی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ریحانی میناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
عنبری جعفرآباد سمانهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
پوراسماعیلی فرگی اطهرکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
درودی الهامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حدادی مهرنوشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
سماواتی ریحانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حیدری محمدآباد فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ایران نژادپاریزی مهدیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
میرزادارائی محمد قلیکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
محمدی شجاع الدینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ادیب تمیمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
قناویزی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
سلیمانی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۹
همدرد محمد نعیمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ثریائی مجتبیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
بیدار فاطمه ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
کریمی اصل مصطفیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۷
چنارانی علی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
کناقستانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
درویشی زینبکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حبیب اللهی نیلوفرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
اسحقی نامقی الهام ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مرتضائی مینوکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
قدوسی مقدم فروزانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مهدی زاده مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
قربانی ثانی نیلوفرکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
پروائی ریک مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
لعل علیزاده عالیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
اشرفی مبیناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
صالح مقدم نگینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رحمانی یارجانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
وحدت فریمانی حمزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۳۵
امین خندقی آرزودکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
شهابی ضیابری میرسعیدکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
خداشناس حقیقی محمدباقرکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
سبزواری عباسکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ظریف مقدم محمحدعلیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
زندیه حسن رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
شعبانی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
حسنی خردمند اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
یوسفی سیگاری صابر علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
هاشمی پور سید اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
هاشمی پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
پریشان ملائی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
چوبدارهمدانی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
باقرزاده حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۹
ارشادسرابی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
صادق الحسینی احمدکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
موذن عزیزاللهکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مرادرضا مهدیکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
کلاه علی اصغرکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
فلاح رستم آباد فاطمه جهانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
شکیبا صنوبری محمدامینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
لوائی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
حسینی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
عبادی پور محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
شجاعی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
ساغروانیان جلیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
یونسی هوشنگکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۹
جوهرچی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
خلیقی سعیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
پیراهش حاجیه بی بیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
رحمان پوردابوئی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
رهبرنیا سیداحمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ابراهیمی حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
ابریشمی بایگی محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
کمالی معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
حکمی حبیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مروج کاشانی محمدرضاکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
اعرابی محمدجعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ظریف مقدم باصفت غلامحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
آفرشته حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
خسروی نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
فاطمی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
خسروان محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
موحد محمدباقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
اخوان طبسی مهینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
هاشمی رحمت الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
زندوکیلی ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عسگری حداد نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ایمان پناه حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
فاطمی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
پروانه دوغ آبادی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عبداللهیان محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
اسلامی پناهی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
صلواتی قدرت الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ملکانیان ویداکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
طالب زاده شوشتری عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
قاسمی فضل الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مایل هروی میرنجیبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
مهدوی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
مقصودی عبدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
شریفی نوقابی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
ویدافر قادرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مصلائی سید مترضیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
رشید سرخ آبادی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
کرابی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مهدوی شهری محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
شاه بدیع زاده بیدختی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
قهستانی سید محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
ساغری علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
علمی رانکوهی مکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
حافظی بختیاری امیرحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
هزاری احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۰
طباطبایی علی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
رفیق دوست عبدالرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
احمدی سیمینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
جوان زوج قاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
محسنی علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
کوچکی مقدم محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
کنگانی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مازندرانی جلالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
توحیدی سید محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
رنجبر نوازالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
بابازاده مسلمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عشوری گیلاکجانی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
رستگار سیگارودی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
آل رضا امیری محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مرتضی پور صوفیانی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
قائمی نسب غلامحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
صادقی زاده محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
رحمانی نصرآبادی الله قلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عباس زاده باجگیران ایرجکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
محمدزاده ابوالفضلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مرادیان سرخی ساره خاتونکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
سمیعی کوتنائی فرخ لقاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
عربی محمد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
شفیعا حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
پاکرو علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
خزاعی نظرعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
وکیلیان آغویی غلامحسینکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
عباس پور غلامحسینکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
تدینی نوائی مهدیهکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
ترابی سید محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عصاره عبدالعظیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
محمودی زین العابدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
احمدی فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
درانی محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عارفی عنبرانی مهین دختکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
خسروی شیردارکلا احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۰
ایران نژاد عبدالحمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
لاجوردی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
عجمین فهادان محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مطلق پیروز محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
حسابی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
ایروانی یعقوبعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ثقفیان محمودرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
شفیعی شهری طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
علی اکبر زاده خلیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مهرآئین محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
نادی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
احمدزاده محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
توکلی کارشک کرمعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ساحلی محمد طاهرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
آقاجانزاده جمشیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
کارگر طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
کریمیان محمدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
محمدی صفدر آبادی قاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
شهیدی سیده معصومه عفت الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
صفوی مومنی حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
طالبیان یحییکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
معصومی عبدالعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
وندادی واودرئی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
گنجعلی حسینعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
هراتی نژاد تربتی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
ابوخلف عارف المسعودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
حیدری مراد قلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مختار بختیار عزیزهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
اشرف زاده رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مهاجری محمد مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
انسان پور فرامرزکاردانیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مومن نزاد لیمو دهی شکورالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
زارع قادی عبادالهکاردانیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
تیمورهمدانی منوچهرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
گیگاسری اصلی نقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
مازندرانی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
دیانی محمد ابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
ایزدی فاطمه صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
اربابی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۱
عطائی سید حسینکاردانیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۳۹
اصغریان قروتخوار محمد علیکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
جباری نی تپه علی اصغرکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
عباسی نادرکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
حبیبیان مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
تجریشی فرح نازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
تبیانیان حجت اللهکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
ارمانفر حیدر علیکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
عرفانی معتدل ایرجکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
کجوری محمد کیاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
عربشاهی فخر الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
فقیهی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
فدائیان محمد حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
علیزاده محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
استیری محمد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
ارمین محمد رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
شهروزی سیدضیاء الدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
ملایی صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
غفاری مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
رمضانی اطاقور محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مهدوی جوجاده احمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مروج محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
نیراعظم نادرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۲
کاشی پز قدس فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
مداح حسینی سیدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
اعظمی راد گنبد وردیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
شهابی فر حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
افتخاری عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
آل شیخ علی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
انتظامی افسرالساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
حاتمی فتانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
وردی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
مصلح جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
اورعی گلمکانی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
سیدین سیدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
صادقی یحییکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
کافی شهرامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
احمدی بیدختی محمداسمعیلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
سعیدزنجانی اصل علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
نصیریان طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
رفوگران فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
قوامی فروزندهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
جلیلی هنرور حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
طهماسبی طالبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
افسری کاوافشاری محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
مجاهدفر مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
تکلو بختیاری مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
تفضلی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۴۹
میرخرم جمالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
لقائی شهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
رضوی درخش زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
ذبیحی سید جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۵
روحانی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
قوام ابوالقاسمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
خشنان فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
معلم محمد اکبر عشیقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
رهبادار خراسانی محترمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
پریزاده نرگس نلقب فهیمه ساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
نجفی قطار احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
رضازاده حسینی سید محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
خاکشور باجگیران پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
بیارجمندی مهریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
حسین چی منیرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
عزیزی عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
طوسی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
شب زنده دار محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
فخریه جلالکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
عطائی رویانی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
گلمکانی خدیجهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
رسائی مقدم خسروکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
برهانی پرویزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
خانیان اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
حسینی سید نصرالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
بهار زهرا - نوشینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
جلالی زینتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
ابراهیم زاده خشتی رمضانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
متوسلی فیروزهکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
استاجی ابراهیمکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
عباسی کبریکارشناسیآزاد زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
پور فرزانه حلیمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
فرج زاده زنجانی اسدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
آقائی فر زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
ایران منش یدالهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
روحانی زاده سید جلال الدینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
معتمد الشریعتی بی بی حسنیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
دادگستر شهنامکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
پرتوی ذبیح الهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
شهرام فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
داروغه مقدم هادیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
بهروز ماشلی بهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
شهری برآبادی درمحمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
یزدانی خلیل اللهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
گودرزی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
ستام داد زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
سجادی اله آباد احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
اولیائی محمدباقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
غلامی دشتمیان علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
نوربخش غلامحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
سدیری جلیلی جمیلهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
خوگر محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
فهیمی زرقهری معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
واعظی مرادعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
فریدونی ام جهانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
میلانی شیروان افروزکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
محمدنژاد مقدم طوسی غلامحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
شیعه الائمه احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
عطار زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
قربانیون حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
نائب زاده شهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
احمدی حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
موسوی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
شریفی پستچی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
عموئی لطیفهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
عرفانی بیضائی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مهجور مالککارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
بذرگری بتولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
عباس آبادعرب عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
رحیمی اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
میزانی افسرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
کلاهان مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
رمضانزاده حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
فداکار پریرخکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
فرهنگی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
دری سالار آبادی محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اباذریان سوسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
قادری زیبد سید هاشمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
قائمی علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
سبحانی خاکستر قربانعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
قزلی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
یاحقی محمدباقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اربابی مهنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اسماعیل پور سیوکی محمدکاظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
فاضل عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
آدینه پور گل خطمی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
غلامی مزینان غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
زعیم زهرا فرماهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
صمصامی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
رضوی زاده هروی سید محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
ستودیان مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
تکلیفی چاپشلو احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ابراهیمی شکوهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
کیهانی تهرانی عباسکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
آملی مقدم ترشیز ناصرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
متولی حقی سیدحسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اکلیون زینبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
کلانترزاده عالیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
تدریسی پریوشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
رادبوی شکوه پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
عباسی حسینی وحیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
محمدنسب عمران محمودکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
مشرقی بجستانی پرستوکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۱
معینی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
توکلی فریمانی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صفائی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صمدیانی غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
دانائی فر معصومهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
محمدپور جوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
مدرسی حسینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
حاجیان باغی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
محسنی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
حسینی فدروی بی بی اکرمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
فرض اللهی زنجانی منصورهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
قدمگاهی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
بیک زاده محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
ولیدی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
حجت پناه منتظری فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
صالوری محمودآباد سفلی حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
هاشمی ثابت ندهت الساداتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
حسین پور ثابت عباسعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
موذنی حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
طهماسبی گنجور علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
طالب احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
صفرزاده ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
کریمیان عظیمی صراف نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
سیمائی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
کفاش محمدحسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
ابدالی سید محمدعارفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
جوادی سید نقیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
لاهوت لعیاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صدر بزاز مرضیهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
ناوی فرانککارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
تکاپو منش بقایی گیتاناکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۳
بیداد هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۴
انصاریان جعفرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
قدیرزاده نیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
غربی اسحاقکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
بابایی باشریک محسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
قرایی فتانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۸
رضایی فر طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
مقدومی منیرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
عباسی حسینس حمیدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مصطفوی لادنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
یوسف نیا طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
ابراهیم زاده بهمنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
پاهنگ حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
تقوی خلیل آبادی ملیحهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
رشید حسن ابادی قهرمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
زرع کار علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
خورسندی قناد باقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
عبدالصالحی ناهیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
محبتی مهدیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
قویدل صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
شهایش مقدم اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
جعفری طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
عابدی علی اصغرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
ترشیزی مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
ضیاخرازی زاده زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
صرفی محمدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
حسینی نژاد زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
ایتی هماکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
حاتمی هنگامهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
موذن مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
جاودانی شاهدین حمیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
آقاشیخ حسن شیخ الاسلام شهلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
قدمگاهی سید حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
یزدان پناه ابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ظریف رمضانی قالی باف حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
محبی بنجار صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
آگنج عصمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
باقری خلیلی علی اکبرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ریاحی فر محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
نظری نیا نسرینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
موسی زاده یعقوب علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
رنجبرراد ابوالفضلکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
استیری ربابکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اکبری احمدعلیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ظریف رمضانی قالی باف اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ذوالفقاری عباس قلعه احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
رسولی نژاد علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
جاودانی شاهدین بهجتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
قزی عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
سالاری غلام رسولکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
عباس زاده زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
شکری لیلاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۵
ریوندی رضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
نبیلی نقاب صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
طبسی طاهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
وکیلی مقدم فریدهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
غلامی نائینی صفاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
کاویانی مبارکهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
ملکی توت محمد ابراهیمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
روان بخش فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
رشید شمخال طیبهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
راوری زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
کاری حبیبکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اسکندری ثالث علیکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
شرقی صدیقهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
احمدی فاطمهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
عامری اشرفکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
نعیمی قلی مشهد نعمتکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
جامی استادی پروینکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
قندهاریون حمیدرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
قادری زاده مقدم فریباکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
اکبرپورمقدم عذراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۳
میر فرحنازکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
متینی ربابهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
احسنی صغریکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
فریبرزی زهرهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
فروندی زهراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
سلطانی کوهنبانی حسنکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
یوسفی دلوئی احمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
زاهدی پریوشکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
موحدی ترانهکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
زهتاب سرهی مجیدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
عابدیان علیرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
پیروز غلامرضاکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
دهقان غلام محمدکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۲
مهربانی محمدباقرکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۶۴
فاطمی سید حسیندکترای تخصصیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
حمیدی سید جعفردکترای تخصصیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
اشرف زاده رضادکترای تخصصیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷
سعادت فر محمدحسیندکترای تخصصیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۶
خسروان محمدحسیندکترای تخصصیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۵۷