مدیر گروه: دکتر محّمدجواد مهدوی

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 38806759

وب سایت شخصی:

 

پست الکترونیک: 


 

_________________________________________________________

کارشناس گروه: خانم زهره علی احمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلفن:  38806760

وب سایت شخصی:

پست الکترونیک:

 

_________________________________________________________

نشانی: مشهد ـ میدان پارک ـ پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ طبقه دوم ـ گروه زبان وادبیات فارسی

کد پستی: 9177948883

دورنگار: 05138794144