عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
رودکی وار مقالاتی در شعر و اندیشه رودکیمحمدجعفر یاحقیبنیاد رودکی
روزشمار زبان و ادبیات فارسیمحمدجعفر یاحقیانتشارات معین
بدین شیرین سخن گفتنمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن
فرهنگ قصّه های پیامبران تجلِّی شاعرانه ی اشارات داستانی در مثنویمهدخت پورخالقی چترودیانتشارات آستان قدس رضوی۱۳۷۰
تاریخ وجغرافیای فردوس/تونمحمدجعفر یاحقیآستان قدس رضوی۱۳۷۴
حکایتهای حیوانات در ادب فارسیمحمد تقویروزنه-تهران۱۳۷۶
فرهنگنامه قرآنیمحمدجعفر یاحقیبنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی۱۳۷۷
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنمحمدجعفر یاحقیبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۷۷
تصحيح نسخه خطي قصص الانبياء بوشنجيسیدعباس محمدزاده رضائی۱۳۸۴
شاهنامه پژوهي (دفتر نخست)محمدرضا راشدمحصل۱۳۸۵
عطار شناخت (مجموعه مقاله)محمدرضا راشدمحصل۱۳۸۵
خيام شناختمحمدرضا راشدمحصل۱۳۸۵
اسطوره متن هویت ساز: حضور شاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانیفرزاد قائمی,محمدجعفر یاحقی,نقیب نقویعلمی و فرهنگی۱۳۸۷
چشم انداز شعر معاصر ایرانسیدمهدی زرقانیثالث۱۳۸۷
زلف عالم سوز (درباره منظومه فکری سنایی غزنوی)سیدمهدی زرقانیروزگار۱۳۸۷
دیبای خسروانی, کوتاه شده تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقیانتشارات جامی- تهران۱۳۸۷
فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسیمحمدجعفر یاحقیفرهنگ معاصر۱۳۸۸
ز شعر دلکش حافظسیدجواد مرتضائیانتشارات معین و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی۱۳۸۸
یادنامه ابوالفضل بیهقیمحمدجعفر یاحقی۱۳۸۸
زین دایره مینامحمدجعفر یاحقیسخن۱۳۸۸
تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۸۸
چون من در این دیارمحمدجعفر یاحقی,سلمان ساکتانتشارات سخن۱۳۸۹
در جستجوی دریاسلمان ساکتانتشارات همشهری۱۳۸۹
فرزانه توسسلمان ساکتانتشارات همشهری۱۳۸۹
شاهنامه سرایی و سنتهای ادبی و سنتهای فرهنگی در ایران باستانفرزاد قائمیآهنگ قلم۱۳۸۹
دیبای زربفت- گزیده تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۸۹
اندیشه و زبان در مقالات شمسسیدجواد مرتضائیانتشارات علمی و فرهنگی۱۳۸۹
اخلاق علاییمحمدجعفر یاحقی,سلمان ساکتمتن۱۳۸۹
روضه های رضوانی- دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقیمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۸۹
کلیات تاریخ ادبیات فارسیمحمدجعفر یاحقیانتشارات سمت۱۳۸۹
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات نظامی در متون فارسی (از آغاز تا پایان دوره صفویه)سلمان ساکتروناس۱۳۸۹
دیبای دیداریمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۹۰
می نگریم و می رویممحمدجعفر یاحقی,سلمان ساکتانتشارات سخن۱۳۹۰
شاهنامه کوتاه شدهمحمد تقوی۱۳۹۰
بوطیقای کلاسیکسیدمهدی زرقانیسخن۱۳۹۰
آموزش نوین زبان فارسی (جلد اول)احسان قبولاحسان قبول۱۳۹۰
آموزش نوین زبان فارسی (جلد دوم)احسان قبولاحسان قبول۱۳۹۰
درس نامه تفصیلی رشته ی زبان و ادبیات فارسیاحسان قبولرایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت۱۳۹۰
سیرالطالبین و مرآة التایبینزهرا اختیاریصبرا۱۳۹۰
تذکرۀ مذکرالاصحابمحمد تقویتهران.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلام۱۳۹۰
نیک‌آموز پزشکیمحمدجعفر یاحقی۱۳۹۱
خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجایی بخارایی)سلمان ساکت,محمدجعفر یاحقیسخن۱۳۹۱
آموزش پرشکی براساس شاهنامه- تیک آموز پزشکیمحمدجعفر یاحقیدانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۳۹۱
روایت‌شناسی داستان‌های مثنویسمیرا بامشکیهرمس۱۳۹۱
چشم انداز شعر معاصر ایران، جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستمسیدمهدی زرقانیثالث۱۳۹۱
از چنین حکایت‌ها- گزیده تاریخ بیهقیمحمدجعفر یاحقیمعین۱۳۹۱
آموزش نوین زبان فارسی جلد اول (دوره‌ی آغازین)احسان قبولدکتر احسان قبول۱۳۹۲
آموزش نوین زبان فارسی جلد سوم (دوره‌ی میانی)احسان قبولدکتر احسان قبول۱۳۹۲
آموزش نوین زبان فارسی جلد چهارم (دوره‌ی میانی)احسان قبولدکتر احسان قبول۱۳۹۲
آیینه بقا جشن نامه استاد علی باقرزاده(بقا)محمدجعفر یاحقیآهنگ قلم۱۳۹۲
مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامهمحمدجعفر یاحقیانتشارت فرهنگستان زبان و اد ب فارسی۱۳۹۲
درس نامه پارسیفرزاد قائمیآهنگ قلم (با همکاری و تایید علمی و آرم فطب علمی شا۱۳۹۲
درس نامه پارسیفرزاد قائمیآهنگ قلم (با همکاری و تایید علمی و آرم فطب علمی شا۱۳۹۲
بدین شیرین سخن گفتن/ گزیده غزل های سعدیمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۹۲
آموزش نوین زبان فارسی جلد اول (دوره‌ی آغازین)احسان قبولدکتر احسان قبول۱۳۹۲
مروارید خلیج فارس(پژوهش‌های ایران شناسی در بزرگداشت استاد احمد اقتداری)محمدجعفر یاحقیگستره۱۳۹۲
شاهنامه در شبه قاره( به مناسبت همایش بین المللی شاهنامه فردوسی)محمدجعفر یاحقیفرهنگستان زبان و ادب فارسی۱۳۹۲
ادبیات و نگارش فارسیمحمد تقویواژگان خرد۱۳۹۲
ناماوران طوسمحمدجعفر یاحقیسازمان میراث فرهنگی خراسان ئرضوی - آهنگ فلم۱۳۹۳
دانش و آزادگی (ارجنامۀ استاد دکتر محمّدرضا راشد محصل)سلمان ساکت,محمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۹۳
رساله های شعری فیلسوفان مسلمانسیدمهدی زرقانیسخن۱۳۹۳
واژه‌نامۀ گویش خانیکزهرا اختیاریانتشارات محقق۱۳۹۳
لیلی و مجنون قاسمی گنابادی (د. 982)زهرا اختیاریآهنگ قلم۱۳۹۳
ترجمه منظوم اربعین حدیث در منقبت امام علی (ع)زهرا اختیاریبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۹۳
به دانش بزرگ و به همت بلندمحمدجعفر یاحقیهرمس۱۳۹۳
درس نامه پارسیفرزاد قائمیآهنگ قلم۱۳۹۴
مجموعه مقاله های همایش مخاطب شناسی شاهنامهفرزاد قائمیسخن گستر۱۳۹۴
چشم انداز شعر معاصر ایران جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستمسیدمهدی زرقانیثالث۱۳۹۴
زیر این نخل بلند، جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامهمحمدجعفر یاحقیانتشارات سخن۱۳۹۴
گزیده مقامات حریریعبداله رادمردسمت۱۳۹۴
آموزش نوین زبان فارسی (جلد پنجم)احسان قبولدکتر احسان قبول۱۳۹۴
راهنمای نگارش و ویرایشمحمدجعفر یاحقیبه نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)۱۳۹۴
دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، جشن نامه دکتر محمدتقی راشد محصلمحمدجعفر یاحقیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۹۴
چنین گفت دهقان- کوتاه شده شاهنامه فردوسیمحمدجعفر یاحقیبه نشر- انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۹۴
زبدَالاشعار قاسمی گنابادیزهرا اختیاریانتشارات محقق۱۳۹۴
تاریخ ادبیات ایران (1)سیدمهدی زرقانیفاطمی۱۳۹۴
پژوهشی در زبان و فرهنگ مردم خانیکزهرا اختیاریمحقق۱۳۹۴
بدیع از بلاغتسیدجواد مرتضائیانتشارات زوار۱۳۹۴
صد سال عشق مجازی: مکتب وقوع و واسوخت در شعر فارسی قرن دهممحمود فتوحی رودمعجنیسخن۱۳۹۴
دیباچه پنجم شاهنامهمحمدجعفر یاحقیسخن۱۳۹۵
نظریه ژانر (نوع ادبی)، رویکرد تحلیلی ـ تاریخیسیدمهدی زرقانیهرمس۱۳۹۵
مجموعه مقاله های همایش شاهنامه پس از شاهنامهفرزاد قائمیبه نشر۱۳۹۵
مجموعه مقاله های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: جلد دوم مقالاتفرزاد قائمیبه نشر (چاپ الکترونیک)۱۳۹۵
لطائف‌التّفسیر، تصنیف سیف‌الدّن ابونصر احمدبن حسن زاهد درواجکیعبداله رادمردانتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۹۵
درس نامه پارسیفرزاد قائمیآهنگ قلم (با همکاری و تایید علمی و آرم فطب علمی و ۱۳۹۵
فرزانه فرزند فردوسی، ارجنامه دکتر میر جلال الدین کزازیمحمدجعفر یاحقیمعین۱۳۹۵
مجموعه مقاله های همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنریفرزاد قائمیزروند۱۳۹۵
تاریخ ادبیات ایران (4) با رویکرد ژانریسیدمهدی زرقانیفاطمی۱۳۹۵
شاهنامه نگاری؛ گذر از متن به تصویرفاطمه ماه وانمعین۱۳۹۵
آن سالها ج 1و 2محمدجعفر یاحقیانتشارات معین۱۳۹۶
طومار جامع نقالی شاهنامه:طومار جامع قجری به قلم محمد‌شریف نایگلیفرزاد قائمیبه نشر۱۳۹۶
درآمدی بر ادبیات‌شناسیمحمود فتوحی رودمعجنیانتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۹۶
جزیره بی آفتابمحمدجعفر یاحقیانتشارات معین۱۳۹۶
واژه نامه گویش تون/فردوسمحمدجعفر یاحقیفرهنگستان زبان و ادب فارسی۱۳۹۶
از برگه‌های ناشناخته‌ام (خود زندگینامه دوم و شعرهای برگزیده نزار قبانی)محمدجواد مهدویثالث۱۳۹۶
گلوبندفاطمه سوقندیمایا۱۳۹۷
دیهیم هفتاد (مهرنامه استاد دکتر محمدجعفر یاحقی)سلمان ساکتسخن۱۳۹۷
حدیقه الحقیقه، مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست ها (تصحیح انتقادی)سیدمهدی زرقانی,محمدجعفر یاحقیسخن۱۳۹۷
قره العینسلمان ساکتانتشارات موقوفات افشار و سخن۱۳۹۷
زمینه های تاریخی/مدحی اشعار حافظسیدجواد مرتضائیانتشارات امیر کبیر۱۳۹۸
تاریخ بدن در ادبیاتسیدمهدی زرقانیسخن۱۳۹۸
رویکردی نوین به روان‌شناسی آموزش زبانشیما ابراهیمی۱۳۹۸
نگاره ­پژوهی شاهنامهفاطمه ماه وانهرمس۱۳۹۸
رستم نامه نقالانفاطمه ماه وان,محمدجعفر یاحقیسخن۱۳۹۸
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (3) با رویکرد ژانریسیدمهدی زرقانیفاطمی۱۳۹۸
Two sides of the horizonاحسان قبولکتبه میراث شیعه۱۳۹۸
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (۲) با رویکرد ژانریسیدمهدی زرقانیفاطمی۱۳۹۸
نظریۀ ادبی، ادبیات و مسألۀ شناختامید همدانینگاه معاصر۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 1سلمان ساکتELSEVIER / WOODHEAD PUBLISHING۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 2سلمان ساکتELSEVIER / WOODHEAD PUBLISHING۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 3سلمان ساکتELSEVIER / WOODHEAD PUBLISHING۱۳۹۸
معرفی الگوی مفهومی آموزششیما ابراهیمیمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۸
زاد آخرتسلمان ساکتنشر ادبیات۱۳۹۸
از برگه‌های ناشناخته‌ام (خود زندگینامه دوم و شعرهای برگزیده نزار قبانی)محمدجواد مهدویثالث۱۳۹۹
کاربرد دوزبانگی و دوزبانگی کاربردیشیما ابراهیمیبنیاد سعدی۱۳۹۹
سخن های دانندگان- گفت و گو با شاهنامه شناسانمحمدجعفر یاحقینگاه مغاصر۱۳۹۹
دیبای پیروزه: گزیده و شرح متون تاریخی فارسیمحمدجعفر یاحقیسمت۱۳۹۹
زباهنگ: رویکردی نوین در بررسی ژن های فرهنگی ایرانیان Cultuling: A Novel Approach to Examining Iشیما ابراهیمیAmazon Publishing۱۳۹۹
شیوه‌شناسی وصف: معرفی وصف مدرن از رهگذر شناسایی 35 تکنیک توصیفی در داستانابوالقاسم قوامسخن گستر۱۳۹۹
تصحیح و تحقیق لطائف التفسیر (با تجدید نظر کلی)عبداله رادمردوانیا۱۴۰۰
تصحیح و تحقیق لطائف التفسیرعبداله رادمردوانیا۱۴۰۰
تصحیح و تحقیق لطائف التفسیرعبداله رادمردوانیا۱۴۰۰
جان آسوده (سه رساله از میراث تصوف شبه قاره)سلمان ساکتنشر ادبیات۱۴۰۰
فراسوی فارسیاحسان قبولکتاب بهار۱۴۰۰
پلی میان دو جهان: مجموعه مقالات همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسیمحمد تقویتمرین۱۴۰۰
نگارنامه‌های نزار قبانی (ترجمه صدنامه‌ی عاشقانه مزار قبانی)ابوالقاسم قوامنیماژ۱۴۰۰
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (2)سیدمهدی زرقانیفاطمی۱۴۰۰
تاریخ بدن در ادبیاتسیدمهدی زرقانیسخن۱۴۰۰
تاریخ بیهقسلمان ساکتمیراث مکتوب۱۴۰۰
از شرع و شعر: تاثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم سنایی غزنویمحمدجواد مهدویهرمس۱۴۰۰
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (1)سیدمهدی زرقانیفاطمی۱۴۰۱
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (4)سیدمهدی زرقانیفاطمی۱۴۰۱
تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (3)سیدمهدی زرقانیفاطمی۱۴۰۱
مواجد الذوقعبداله رادمردانتشارات آیت اشراق۱۴۰۱
کتاب گرشاسبفرزاد قائمیسخن۱۴۰۱
نظریه ادبیات شیعی: درآمدی بر اصالت حماسه در فرهنگ تشیعفرزاد قائمیسوره مهر۱۴۰۱
پژوهندۀ نامۀ باستان (یادنامه شادروان دکتر ابوالفضل خطیبی)سلمان ساکتنشر خاموش۱۴۰۲
چشم انداز شعر معاصر ایرانسیدمهدی زرقانیثالث۱۴۰۲
کارنامه فیاضسلمان ساکتنشر ادبیات۱۴۰۲
تصحیح و تحقیق رسائل خواجه احمد کاسانیمحمد تقوی,عبداله رادمردانتشارات بنیاد دکتر محمود افشار۱۴۰۲
Cultuling: A Novel Approach to Examining Iranians\\\\\\\\\\\\\\\' Cultural Memesشیما ابراهیمیLuLu Press۱۴۰۳