کارشناسی ( جاری: 123)

 زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 123)

 

کارشناسی ارشد ( جاری: 124)

 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 37)

 زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 52)

 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 2)

 آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 3)

 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 29)

 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی(آموزش محور) ( جاری: 1)

 

دکتری(Ph.D)( جاری: 133)

 زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 58)

 زبان و ادبیات فارسی - پردیس دانشگاهی ( جاری: 14)

 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 30)

 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 28)

 زبان و ادبیات فارسی(پژوهش محور) ( جاری: 2)

 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی (پژوهش محور) ( جاری: 1)