رشته زبـان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیـات مشهد در سـال 1334 همزمان بـا تأسیس ایـن دانـشکده در دانشگاه مشهد به عنوان نخستین رشته ایجاد شد. پس از دانشگاه‌های تهران و تبریز این سوّمین رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های ایران بـود. گروه زبان و ادبیات فارسی ابتـدا زیر نظر رئیس دانشکده اداره می‏شد. نخستین رؤســای دانشکده یعنی دکتر علی‌اکبر فیاض و بعد از او دکتر احمدعلی رجائی بخارایی همزمان با ریاســت دانشــکده، امور آمــوزشی گروه ادبیات را نیز با تصمیمات شخصی یا جمعی اداره می‏کردند.

در سال تحصیلی 50-1349 مقطع فوق لیسانس(کارشناسی‌ارشد) در گروه زبان وادبیات فارسی افتتاح شد.

با همت و پشتکار دکتر غلامحسین یوسفی  دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی نیز در سال 1355 در دانشکده ایجاد شد. دکتری زبان و ادبیات فارسی یکی از نخستین دوره‌های دکتری در دانشگاه فرودسی مشهد بود که نخستین دانش‌آموخته آن (دکتر محمدمهدی ناصح) در سال 1362 موفق به دفاع از رساله خود شد.

در حـال حاضر (سال 1400) گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان باسابقه‌ترین گروه آموزشی دانشکده و دانشگاه و یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است که در رشته -گرایش‌ها و مقاطعی که در جدول زیر دیـده می‌شود، دانشجو می‌پذیرد. بـرنـامه‌ریزی برای ارائه دروس فارسی عمومی در سطح دانشگاه، راه‌اندازی و اداره قطب علمی فردوسی‌ و ادبیات خراسان به عنوان یکی از فعال‌ترین قطب‌ها در نوع خود در سـطح دانشـگاه و کـشور از سال 1379 و اداره «مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان» و تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز آن و انتشار مجله علمی – پژوهشی «جستارهای نوین ادبی» از دیگر عرصه‌های فعالیت گروه می‌باشد.

374دانشجو
18عضو هیات علمی
3089دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
13رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی