نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
نجفی اردبیلی شیرینفتوحی رودمعجنی محمودکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۸۵
توانچه فاطمه زهرامرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۱
غزالی پور زهرازرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۲
اسمعیل نژاد مریمقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
سارانی حمیدقائمی فرزاددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
میرنژاد سیده زهراتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۳
احسن مقدم کوثررادمرد عبدالهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
بخاری سعیدهمهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
بخشی زاده خدیجهقائمی فرزاددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
حسن زاده المیرایاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۴
اسلامی سبزوار مرسدهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
جعفری مرضیهقائمی فرزاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
حاج احمدی پوررفسنجانی مژدهقائمی فرزاددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
روحی گل خطمی محسنمهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
سلطانی زهرایاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
شرف ولی اللهساکت سلماندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
صادقی حسن ابادی علیفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
فدایی مجتبیزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
محمدی شکوری اعظمیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
مشایخی احمدرادمرد عبدالهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
واعظشهرستانی ریحانهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
کمالی راهلهفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۵
الحاج جاسم نهاد عبداللطیف ناصرقبول احساندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
بهفر مریمپورخالقی چترودی مهدختدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
بیانی محمدیاحقی محمدجعفرزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
تقدمی غفاریان فاطمهمرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
رستگارمنش بهنازقائمی فرزاددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
زهتاب سدهی سجادساکت سلماندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
سیدی فرخد سیده فاطمهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
شجیعی شادیقبول احساندکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
صادقی حمیدرضاقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ضیغمی علیتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
عطری عاطفهفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
مجذوب صفا امنهصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
محمدی محمدفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
ملاسی معصومهمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
مهدوی زهرهتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
موحد عثمانی مژگانزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
وزیرنژاد فایزهزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
پورفرح سارامهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۶
الاحمد عمارزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
انبیائی مهنازصالحی نیا مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
انبیائی مهنازصالحی نیا مریمکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
بیات مختاری محمداختیاری زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
توکلی فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
خبازسیرجانی الههصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
دادوند مهشادمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
رمضانی اول باغ سیاه مهدیزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
سبزواری میتراساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
سبک خیزخیاط انسیهساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
سعیدی نیکو حسینمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
سلطانی ثانی فاطمهابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
سوقندی فاطمهمهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
شادمان نجمهقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
قربانیان رهورد سعیدقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
لیو تیانیومهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مدیری مریمابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مرتضی محمودی معصومهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
مظفری قاسم اباد فاطمهماه وان فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
موسوی گرمارودی سیدمحمدمجیدابراهیمی شیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
نجار فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
نظامپور بی بی مریمصالحی نیا مریمقربان صباغ محمودرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
والییوا گلنورتقوی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۷
اتش بار زهراقائمی فرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اسداللهی علیامینی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اسداللهی علیامینی اعظمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
اعظمی سنقرابادی رحیمهقائمی فرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
باقرزاده زو حسنتقوی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
جوان مرتضیقائمی فرزادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حسینی سید محمد داودتقوی محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حسینی اول بی بی منصورهصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حیاتی زهراقائمی فرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
حیدریان اکبرمرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
خادمی حمیدقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
درودی الهامقائمی فرزادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
سارلی ارزوقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
سبحانی خور مسعودقبول احسانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
شاهدی رضاقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
شخصی خازنی ساراتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
صاحبی زهراصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
صادقی شمس الضحیاختیاری زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
صلاحی استاد زهرایاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
طارقی المیراقائمی فرزادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
عابدی تکتمزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
عطاریان شاندیز فاطمهساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
فرهمندجهان اباد محمدرضازرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
فهمی زینب نامهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
قلعه کاهی نیل اباد سمیهقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
قناویزی مرتضیمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
محمدی شجاع الدینقبول احسانکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
نخعی زهرابامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
همدرد محمد نعیمزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ولایتی هوشنگ اکرمصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
کلیدری علیزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
کمانداردزفولی آفرینمرتضائی سیدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
گزی مارشک ملیحهساکت سلماندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۸
ابهری نازنینساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
ابویسانی فاطمهزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
احسانی عبدالحمیدیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
اسحقی الهام ساداتقبول احسانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
اشرفی مبیناساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
ایزدپناه زهرهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
بخشی سعیدهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
بلدیه بسمه محمد جواد کاظمتقوی محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
تاجدارمهرابادی یاسینصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
تیزابی مشهدی فرزانهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
جعفرزاده نیلوفرزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
جعفرپورنصیرمحله فاطمهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
جعفری هرفته الههفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حاجی احمدی ملیکاساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حبیب زاده افسانهزرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حسن زاده یزدنیا محبوبهقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حسین زاده موخر زهراساکت سلماندکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حسینی سیده فاطمهفتوحی رودمعجنی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
حسینی واعظ مرضیهمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
درویشی زینبساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
دلفراز داودزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رجب زاده برج الههساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رضوانی مقدم ریحانهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رفیعایی مهدیفتوحی رودمعجنی محموددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رنجبر ریحانهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
رنجبر ریحانهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
زمانی حانیهفتوحی رودمعجنی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سراجی علیرضامرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سرورزاده صفوراساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سعدی فاطمهابراهیمی شیماپیش قدم رضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سلیمانی حسین ابادی فاطمهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سلیمی رقیهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
سیم ریز مهدیپورخالقی چترودی مهدختدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
شادکام زهراساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
شریعت پناه زهراابراهیمی شیمادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
شریعتی فرد غزاله ساداتکامیابی گل عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
صادقی مرضیهکامیابی گل عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
صالح مقدم نگینصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
طاحونی نگین ساداتساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
طیبی سیده سعیدهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
عصارزاده نگینساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
علی ابادایلامی نازنینقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
علیزاده فاطمهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
عنابستانی مرتضییاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
غفرانی فاطمهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
غلامی محمدساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
فاطمی نیک سیده سودابهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
فرجی نوغانی اکرمصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
فرحات ایمانابراهیمی شیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
قاسمی رضازرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
قربانی ثانی نیلوفرمرتضائی سیدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
لعل علیزاده عالیهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مرتضایی مینوساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مرشدلو صدیقهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مروی منصورهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
منصوری سیدامیرصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
مولایی صفوراساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
ناصرالدین املقبول احساندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
نجرابی عبدالمقیممهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
ندافی سیده یگانهساکت سلمانکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
نقوی نجمهساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
نوری نور احمدصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
وارسته الهی سعیدهزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
پاشایی جوادقائمی فرزاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
پاک دلان پردیسساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
پاکدل مجتبیساکت سلمانکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
پروائی ریک مژگانکامیابی گل عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
کریمی طرقبه محمدمهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
کمیلی فرزانهتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
کناقستانی فاطمهساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۳۹۹
ابراهیمی زهرابامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
احسانی ریحانهصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
اخلاقی امیری زینببامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
اکبری فاطمهقائمی فرزاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
تمدنی نژاد مرجانبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
توسلی نژاد علیبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
توکلی پشته ئی عایشهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
جامی سعید الدینمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
جهانی زهراابراهیمی شیمادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
حسینی سیدمحمدحسینبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
حقیقی خادم احمدصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
حلاج زینببامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
حمیدی ثقیه احسانقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
خادم کوهنجانی مریماختیاری زهراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
خردمند سعیدهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
خسروی هدا نیماتقوی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
خورشیدی زینبکامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
دادی بهلولی بهارهبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
دانش نهاد زهرابامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
دهقان نیری سعیدهساکت سلماندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
دولتی مناج الحقبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
دیسه مرضیهبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
راستگویی چاوشلو زهراقائمی فرزادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
رحمانی سید عبدالوحیدتقوی محمددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
رحیمی سیده هاجرصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
رستگار علی شیرمرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
رهیاب سپنتامهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
روشن ضمیرمتوال اول زهراساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
ریحانی دو سیدسجادبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
زلفی زاده سارهبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
سالاری مسعودکامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
سرورزاده فاطمهبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
سلیمی کلوخی سجادکامیابی گل عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
سندگل نظامی فاطمهبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
سوارکار راحلهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
شفیعیان ریحانهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
صحراییان النازیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
صهبایی احمدی ازادهیاحقی محمدجعفرقائمی فرزاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
عرفانیان زهرامهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
عظیمی عزیزی احمدکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
فروغی ابری مرضیهیاحقی محمدجعفردکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
قنبری میلادصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
محمدی ملک ابادی شهلاابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
محمودی ریحانهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
معماریان یکتابامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
مقصودی الههمرتضائی سیدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
منصور فاطمهقبول احساندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
منوالی فرجی مریمپورخالقی چترودی مهدختکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
منوالی فرجی مریمپورخالقی چترودی مهدختکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
موحدی تبار فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
موحدی فر سیدعیسیابراهیمی شیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
میربلوک سوستانی ساراابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
میری مهدیهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
میری مهدیهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نخعی محمدزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نظامی برهان الدینصالحی نیا مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نکوهی فهیمهبامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نیازی شیماکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نیرابادی هانیهبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
نیکوی رزگی فاطمهابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
هادی نیا اکرمبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
هاشمی نسب سحربامشکی سمیراکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
هودانلو داوودزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
کفاش طوسی مریمبامشکی سمیراکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
یزدان نژاد زهراقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
یوسفی کوثرزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۰
ابراهیمی شورابی محدثهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اخلاقی باقوجری احمدپورخالقی چترودی مهدختدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
استاد مودب خوش رو مهلامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اسفندی نرگسمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اسکندری پری نازبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اصغرزاده قوچانی نگارصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اقوامی املی اتشبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
انتظاری سرکاریزی فاطمهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
اکبری حسینمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
ایزدخواه ساراقوام ابوالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بارانی ریحانهکامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
باقری علیرضامهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بای نرگسبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بحرالعلومی فرد سیدعلیرضارادمرد عبدالهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بزم ارا مصطفیصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بشیر صلاحی سونیامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بنوفامیل لی لیصالحی نیا مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بهرام زاده الههمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بهرام زاده نیلوفرساکت سلمانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
بهشتی پور شقایقصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جامی نیا هالهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جباری فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جعفرزاده طرنج زینبصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جعفری زینتمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جعفری ملک ابادی مطهرهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جلایری لاین نازنینمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جهاندیده ثانی ارزومهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
جهانشیری محدثهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حاجی جعفری توران پشتی سبحانمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حامدمعیل نازیزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حسن زاده مبینی زینبمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حسین زاده رویاصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حسینی عبدالحمیدکامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
حسینی خواه سیده فائزهابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
دستیار فاطمهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
دهقان نیری مبینامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
راوندی زینبصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رجبی اسمااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رجبی اسمااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رجبی ساراصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رحیمی زهراقبول احسانکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رزم ارا فرزانهبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رضائی قرچه قیائی زهرامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
رونده مهدیهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
زرین پور امیررضاصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
سالاری رقیهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
سباوون سعیدهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
سلطان زاده زهرامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
سلطانی امیرعلیصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
شجاعی اسماتقوی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
شفق مطلق همازرقانی سیدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
صمدی فاطمهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
طاطار عبدالخالقتقوی محمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
طاهری بشرویه ایلیاابراهیمی شیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
عباس زاده زینبزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
عباس پورسرشوری زهرامهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
عباسیان مریمتقوی محمدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
علائی علیزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
غلامرضائی مائدهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
غلامی مقدم بجمعه زینبصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
غنی عذریصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
فرخ رو مبینامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
فرهادی فائزهابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قائمی کلاته جعفراباد نسترنمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قدسی محدثهپورخالقی چترودی مهدختدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قدسی فر زینب ساداترادمرد عبدالهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قربان پور حجتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قربانیان امان اباد هانیهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
قره قاشلو شرارهابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
محمدرضائی مهدی ابادی ساراصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
محمدیان فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
محمودی زو زهرامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
مرادنیا اتنامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
مسلمی مهنی معینقوام ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
مسگرانی ساجدهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
معلمی مریمصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
مهدی زاده مریمبامشکی سمیرادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
مهری مبیناصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
موسوی سیده ساجدهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
موسی کاظمی محمدی مبیناساداتمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
ناظری مریمصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
نجفی سیده ساجدهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
نصرت زاده مهدیسمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
نوبهاری بهارصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
نوتانی حسنمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
نوری النازبامشکی سمیراکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
وحدانی مقدم مبینامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
پوراسماعیلی فرگی اطهرزرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
پیر فاطمهحیدریان شهری احمد رضا کارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
پیر فاطمهحیدریان شهری احمد رضا کارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
کرمی سارامهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
کلاته عربی فاطمهمهدوی محمدجوادکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
گروهی محمدرضازرقانی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
گریوانی زهرامهدوی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
گلمکانی محمدعرفانمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
یاقوتی یزدادمهدوی محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
یاوری ریحانهمهدوی محمدجوادکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
یوسفی تازیک زهرهصالحی نیا مریمکارشناسیروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۱
احمدی سینائی محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
اردمه امیرمحمددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
ال داود سیده زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
بستانی علیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
بهاری صالحکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
جاهدناوخ ستارهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
حاجی پور حدیثهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
حیدری مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
خالقدادی کاریزبداغی صدیقهدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
دافعی حانیهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
دلیری نیا غلامحسندکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
دهقان نیری مهدیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
رضوان منش ناهیدکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
رمضانی زینبدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
روکی رحیمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
ریحانی میناکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
زینلی امیرحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
سلیمی پور سیده سهیلادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
شطی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
صادقی منفرد بیتاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
عباسی احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
قائمی مقدم حسینکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
قاسم پور نرجسکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
محمدپور انسیهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
محمودی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
مرادی فدیهه فاطمهکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
میرزائی کوجلی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
نصیری زو مهدیکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
نظری پور فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
نمازی سعیدهدکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
نوربخش مسعوددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
نورمحمدزاده چوبی میلاددکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
پاکدامن محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
پاکروان اریاکارشناسی ارشدروزانه زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲
یوسفی مشهدی مبیناکارشناسینوبت دوم زبان و ادبيات فارسي۱۴۰۲