عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تصحیح انتقادی اللمحات فی شرح اللمعات از شیخ یار علی فرزند عبدالله تبریزی شیرازیحسنعلی قادری رادکارشناسی ارشدفاطمی۱۳۸۸/۱۱/۰۸
شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان از مشروطه تا سال 1385مریم جلالیدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۸۹/۰۴/۳۰
فرهنگ صور بیانی در دیوان سناییطیبه پوریحیی ایوریکارشناسی ارشدفاطمی۱۳۸۹/۰۴/۳۱
چگونگی بیان عواطف و احساسات زنانه در دیوان پروین اعتصامیخدیجه قاسمی نژاد رائینیکارشناسی ارشدفاطمی۱۳۸۹/۰۵/۳۱
جلوه های قرآن و حدیث در حبسیه های فارسیعلیجان میرزاییکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۸۹/۰۶/۱۵
داستان امیرارسلان به عنوان ژانر گذار از قصة سنتی (رمانس) به عصر رمانهادی یاوریدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۸۹/۰۶/۱۶
کارکردهای بدیعی تکرار در غزلیات شمسغلامرضا صفائی رادکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۸۹/۰۶/۱۷
تنظیم و نقد و بررسی یادداشت ها و حواشی محمود فرخ بر متون ادبی و تاریخی فارسیمجتبی مجردکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۸۹/۰۶/۲۳
تصحیح و تنقیح معیارالاشعار علم‌الهدیزهرا ارگانیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۸۹/۰۶/۳۰
راهنما در مثنوی های عطار و بررسی میزان انطباق آن با کهن الگوی پیر خردمند از دیدگاه یونگطاهره زارعیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۸۹/۰۶/۳۰
تبیین عیار واقع نمایی رمان رازهای سرزمین من در چارچوب الگوی سیمپسوننرگس خادمیکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
تحلیل ادبی نگاره های شاهنامة فردوسی (با مقایسة نگاره های دونسخة بایسنغری و داوری)فاطمه ماه وانکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
تحلیل داستان های هزارویک شب براساس کهن الگوهای آنیما و آنیموس ازنظر یونگسمانه اکبرزادهکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
سیر تحول موسیقی در غزلیات سیمین بهبهانیتکتم حیدر پورکارشناسی ارشدقوام۱۳۸۹/۰۶/۳۱
ابهام در شعر معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد)احمد سنچولیدکتری(PhD)قوام۱۳۸۹/۰۸/۲۶
سیر انتقادی گزیده های شاهنامهزهرا روح الامینیکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۸۹/۱۱/۰۶
سیمای سه شهریار در آثار نظامی: بررسی شیوه های نظامی در پرداخت شخصیت خسرو، بهرام و اسکندراسماء حسینی مقدمکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۸۹/۱۱/۰۶
نظریه طنز بر بنیاد متون برجسته طنز فارسینیما تجبردکتری(PhD)قوام۱۳۸۹/۱۱/۱۶
تحوّل جلوه های شاعرانه و عناصر بیانی نثر فنّی تاریخی(از قرن 6 تا پایان قرن 8 هجری)علیرضا محمودیدکتری(PhD)اختیاری۱۳۸۹/۱۲/۲۴
بررسی مرگ شخصیّت ها در دوره های اسطوره ای و حماسی شاهنامهسهیلا یوسفی آبگرمکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۰/۰۲/۲۷
ساختار وزارت در عهد غزنوی بر پایه ی تاریخ بیهقیمرضیه جعفریکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۰/۰۲/۲۸
تحلیل هزاره دوم آهوی کوهی براساس نظریه نشانه شناسی شعر مایکل ریفاترفهیمه شریعتی سیاسرکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۰/۰۴/۱۸
بررسی تطبیقی دیوان حافظ و مجموعه آثار رالف والدو امرسنزهره تائبی نقندریدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۰/۰۶/۱۶
ابهام در شعر نظامی گنجوی (خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون)مهدی حصاریکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۰/۰۶/۲۶
توصیف و تحلیل صورت و درون مایه‌های دوبیتی‌های عامیانه‌ی تربت حیدریّه و بیرجندجواد بلندی قلعه جوقیکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مقایسة دو تذکرة عرفات العاشقین اوحدی بلیانی (1024 ق) و ریاض الشعرای واله داغستانی (1161 ق).مجتبی عبداللهیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۰/۰۹/۲۲
توصیف در تاریخ جهانگشای جوینیفرشته سابودکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۰/۱۱/۰۳
تحلیل سبک شناختی توصیفی- تاریخی نوروزنامه منسوب به خیاممحمد بیات مختاریکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
التفات و تطور تاریخی این صنعت در آثار بلاغی تا امروزهما رحمانیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۰/۱۱/۱۰
روایت شناسی قصه های قرآنی مثنوی مولوی و مقایسه آن با شیوه روایت گری ابوالفتوح از این قصه هافاطمه نجاتی خالقیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۰/۱۱/۱۰
عناصر داستانی در طوطی نامهمریم فدائی باجگیرانکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۰/۱۱/۱۰
تحلیل سبک شناختی نامه های امام محمد غزالی با رویکرد تحلیل گفتمانمریم درپردکتری(PhD)قوام۱۳۹۰/۱۱/۱۱
بررسی جایگاه معشوق در مکتب واسوخت و عوامل تنزل آنالهه مقصودیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی عناصر فرهنگی و اسطوره‌‌های ایرانی در تفسیر ابوالفتوح رازیسودابه عطارایوانیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۱/۰۵/۰۳
مقاله شناسی توصیفی- انتقادی فردوسی و شاهنامه از سال 1371 تا 1380مرضیه خافیدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۱/۰۵/۰۴
بررسی نمود شخصیت ها(دینی،تاریخی،اسطوره ای و سیاسی)در آثار ده شاعر معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب.مجید جعفریکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تصحیح کتاب مرآت الاخلاق و تحقیق درباره آنهانیه اسدپور فعال مشهدکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
عوامل درون متنی و برون متنی موثر در رواج و مقبولیت رمان های عامه پسند فارسی(بر اساس ده رمان پرفروش معاصر)سیده نرجس جوادی سیاهکلهکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تصحیح مقامات الحسینی و تحقیق دربارة شاعر و منظومة شعری اوالیاس رستم پورکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی ومقایسه گلستان سعدی واخلاق ناصریهدی حسن نژاد بچاریکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بازتاب و بررسی شواهد شعری شاهنامۀ فردوسی در دو فرهنگ شرفنامۀ منیری و جهانگیریطیبه لوخیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۱/۰۶/۲۸
تصحیح انتقادی کیمیای سعادت – ربع عبادات(همراه با مقدمه، تعلیقات و فهارس)سلمان ساکتدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۱/۰۷/۰۱
تحلیل و بررسی پدیده ی مهاجرت شاعران به هند در قرن دهمزهره خرمیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
تاریخ ادبیات فارسی در منابع تاریخی (منثور فارسی) سده نخست عهد صفویهادی بیدکیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۱/۱۰/۲۰
سیر داستان های درونه ای و شناسایی اشکال آننسیم زحمت کشکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
بررسی کهن گرایی زبانی در رمان های محمود دولت آبادی و ابو تراب خسرویمحمود خوشنودکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی نظام استعاری در عبهر العاشقینزهرا خدادادیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی و نقد گزیده های مثنوی مولویسیدمحمدعلی حسینی میقانکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی ویژگی های روایی گونه ی مقامهفائزه عرب یوسف آبادیدکتری(PhD)اختیاری۱۳۹۱/۱۱/۱۱
انعکاس ادبی روابط غزنویان درتاریخ بیهقی براساس تحلیل گفتمان انتقادیمحدثه قدسیکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تصحیح و مستندسازی بخش شاعران نفائس المآثرعلی احمدپناه چنارکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بازتاب اشعار مولانا در متون نثر عرفانی تا قرن دهم.سیدابراهیم علوی نیاکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۲/۰۴/۰۲
بازتاب شاهنامه فردوسی در متون نثر قرن نهم و دهممحمود احمدیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی تطبیقی و تاریخی اغراق در بلاغت فارسی و عربیسهراب احمدیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تصحیح قرآن مترجم شمارۀ 1859 محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی همراه با مقدّمه و توضیحاتعاطفه موسوی گرمارودیکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی فرکلافی سوانح الافکار رشیدالدین فضل الله همدانیمحسن رودمعجنیکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
شخصیت و شخصیت پردازی در رمان های دفاع مقدسعلی اصغر سعادتی پورکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی انتقادی کتاب های داستانی اقتباس شده از آثار منظوم عطار برای کودکان و نوجوانان، پس از انقلاب اسلامیالمیرا حسن زادهکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی-عربی در دوره صفویه و عثمانیاسماعیل علی پورکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
استعاره های مفهومی در معارف بهاء ولد با تأکید بر استعاره های رویشیمژگان زرین فکرکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بازیابی سبک شخصی مولوی در غزلیات شمس با توجه به تکنیک جریان سیال ذهنمینا بهنامدکتری(PhD)قوام۱۳۹۲/۰۸/۱۵
بررسی نظام‌های استعاری عشق در پنج متن عرفانیِ سوانح العشّاق، تمهیدات، لوایح، عبهرالعاشقین و لمعات براساس نظریة استعارة شناختیبی بی زهره هاشمیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۲/۰۹/۱۳
بررسی عناصر داستانی رمان های خالد حسینیمریم ظریفکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۲/۱۰/۱۸
بررسی و نقد اندیشه های جلال الدین دوانی در تفسیر شعر حافظولی اله شرفکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
بررسی تطبیقی روایت در نمایشنامه های «لیلی و مجنون» پری صابری و «مجنون لیلی» احمد شوقیمرجان سادات عرب زاده حسینیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی مفهوم سرقت ادبی در بلاغت اسلامی (فارسی-عربی)مصطفی جلیلی تقویانکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
زنانه‌نویسی در عهد قاجار: سبک شناسی خاطرات منسوب به تاج السلطنهفاطمه رضویکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۲/۱۱/۲۷
تحلیل مقدمه تذکره های چاپی فارسیسعید رادفرکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
بررسی تاریخی و تطبیقی حسن تعلیل ومذهب کلامی در آثار بلاغی فارسی و عربیسوسن علیانکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۲/۱۲/۱۸
نوستالژی در آثار داستانی صادق چوبکعبدالله محمدیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
بررسی انسجام متنی غزلیات سناییعادله همتکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۳/۰۱/۲۸
استعاره ی مفهومی عشق در غزلیات سنایی، عطار و مولانامریم آیادکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۳/۰۲/۳۰
بررسی سیمای ایران در رحله ابن بطوطه از منظر ادبیات تطبیقیزهرا شریعت پناهکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۳/۰۳/۰۷
مقاله شناسی انتقادی سنایی در نشریات دانشگاهی از ابتدا تا۱۳۹۰سمیه ته کرکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۳/۰۳/۲۰
بررسی تطبیقی اوصاف و مقام فرشتگان در مقایسه با انسان ( براساس مثنوی و دیوان حافظ)فهیمه نصیرائیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۵/۱۹
نقد و بررسی صنعت ایهام و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی فارسی و عربیطلیعه شوقیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
کردارشناسی شخصیت فرامرز در حماسه های ایرانیتکتم رحیمی شعرباف مقدسکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی و تحلیل داستان‌های واقع‌گرایانۀ سعیدنفیسیآرزو قدوسیکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تاریخ بیهقی و لغت نامه دهخدا(نقش تاریخ بیهقی در تکوین لغت نامه)مریم غفرانیکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
ابوذیه و تاثیر پذیری آن از دوبیتی فارسیفاضل عباسپوردربندیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی تجددگرایی و سنت‌طلبی در آثار داستانی صادق هدایت و جلال آل احمدفرناز جبروتی رادکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی شخصیتهای اصلی ناسازگار در آثار داستانی جلال آل احمد بر اساس نظریۀ روش نظریۀ زمینه ایزینب خورشیدیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
خمسه سرایی در ادب فارسی (سیر تاریخی و بررسی گونه شناسانۀ آن)عباس واعظ زادهدکتری(PhD)قوام۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی مفهوم شمس و خورشید در در دیوان شمس بر اساس رویکرد شناختیندا حسینیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۳/۰۸/۰۷
گردآوری و توصیف گویش فاردقاعظم نیک خواه فاردقیکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۳/۰۹/۲۴
سنت تصحیح متن در ایران بعد از اسلاممجتبی مجرددکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
اقوام و ملل و بلاد در سفرنامه ناصرخسرواکرم خواککارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تصحیح انتقادی منتخب خلاصة‌الاشعار از علینقی کمره‌ایعلیرضا میرنژادکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی روند شکل گیری و تطوّر رمان رئالیستی فارسی از آغاز تا سال 1332هاشم صادقی محسن آباددکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۳/۱۲/۱۴
بررسی تطبیقی اشعار مذهبی زلالی خوانساری و ابن معتوق موسوی با رویکردی سبک-شناختی- صورت گرایانههاجر پولادچنگ نجف آبادیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۳/۱۲/۲۵
ژانربندی داستان‌های فراطبیعی غلامحسین ساعدی براساس نظریه تزوتان تودوروفسیدمحمد عبدیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۳/۱۲/۲۶
جمع آوری و تحلیل بوطیقایی للوهای (لالایی ها) دری افغانستانعلی رضاییکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
بررسی و تحقیق و تصحیح رساله‌های فارسی مولانا یعقوب چرخینادر کریمیاندکتری(PhD)تقوی۱۳۹۴/۰۲/۱۵
مقایسه دو روایت برای کودکان از داستان ابوصیر و ابوقیر (نوشته مهدی آذریزدی و کامل کیلانی) بر مبنای نظریه فزون متنیتاسماء غفوریان محدثکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۴/۰۳/۱۱
بررسی تحول قصاید سنائی در سطح ساختاری و محتواییمصطفی غریبکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۴/۰۳/۱۹
بررسی مسایل زنان در ادبیات داستانی افغانستان با رویکرد تحلیل گفتمانسرورسا رفیعزادهدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۴/۰۴/۱۶
تصحیح انتقادی درج الدرر [چهار مجلس اول] (همراه با مقدمه، تعلیقات و فهرست‌ها)احمد فتوحی نسبدکتری(PhD)اختیاری۱۳۹۴/۰۶/۱۰
شطح و شاکله‌های مفهومیفاطمه یاقوتیانکارشناسی ارشدهمدانی۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی روایات رستم در حماسه های شفاهی منثور پس از شاهنامه فردوسیمژگان حسن پورکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
تحلیل و بررسی جشن نامه ها و یادنامه های مفاخر ادبی معاصر (کتاب ها ی مستقل تا پایان تابستان 1393)بهنوش صفریان بناءکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی استعاره‌های مفهومی در سوره‌های واقعه و نباءحیدرعلی امینیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی سبک مهسا محب‌علی در رمان نگران نباش برمبنای نشانه ‍‌‌شناسی نگارش زنانهلیلا بدیع زادگانکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۴/۰۶/۲۴
تأثیر متغیرهای درون متنی و برون متنی شعر ترجمه ای بر شعر معاصر ایران مطالعۀ موردی: شعر منثور (شعر دهۀ هشتاد)سیدامیر حسین مرتضائیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
تصویرشناسی اقوام در مثنوی مولوی از منظر ادبیات تطبیقیمهدی ایزدجوکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی قدرت زنان در شاهنامۀ فردوسیطاهره سیفی زاده هوسیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۴/۰۶/۲۵
شناسایی گفتمان های موجود در غزلیات سنایی و بررسی نسبت آنهاکوثر احسن مقدمکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
ولایت نامه به مثابه گونۀ ادبی خاص شیعی در قرن نهمحمزه کفاشکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی استعاره های درباری در خمسه ی نظامی گنجوی از دیدگاه شناختیاردشیر سنچولی جدیدکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در دهه هشتاد ایران (بر بنیان نظریه فرانسوی)فرزانه علوی زادهدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی تداوم تصویرسازی در محور عمودی قصاید خاقانیسیدمحسن حسینی وردنجانیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
متنیّت در شعرمعاصر با تکیه برشعر نیما، سپهری و بابا چاهی.فرخ لطیف نژاد رودسریدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل انتقادی گفتمان نهج البلاغه: نامه حضرت علی به مالک اشترمسیح اله نعمتیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تصویر ایرانیان و عرب‌های قرن نوزدهم از اروپا بر اساس شش سفرنامۀ فارسی و عربیسیدامیر منصوریکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مسئله طرز(سبک) از نظر تذکره های فارسی عصر صفویحجّت برهانی بلسبنهکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
فرهنگ موضوعی صورت های محاوره ای و روزمره زبان فارسی برای غیر فارسی زبانانمهدی حیدریانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۰۷/۱۱
مقاله شناسی توصیفی-تحلیلی کلیله و دمنهمحسن ایزدی فردکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۴/۱۰/۰۵
بررسی اصطلاح‌شناسی وکیفیت ترجمة اصطلاحات شاهنامة فردوسی در ترجمه بنداری (و تدوین اصطلاح نامة عربی شاهنامة فردوسی بر مبنای ترجمه بنداری)نسرین ناصری کاخکیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۱۰/۲۳
بررسی تطبیقی اسطورۀ توفان در اساطیر ایرانی و سامی بر اساس نظریّۀ باروری جیمز جرج فریزرفاطمه اکبریکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تحلیل کنش گفتاری چند سوره مدنی (با مضامین موضوعات اجتماعی )قران کریم بر پایه نظریه سرللیلی توکلی سعدآبادکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی رشد مهارت نوشتاری در فارسی زبانان(نگاهی به الگوهای نحوی و مکث در رشد فرآبند نوشتاری فارسی زبانان)حمیدرضا برابریکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی مولفه های ژانر خودزندگینامه در الایام و با مادرم همراه بر اساس نظریات پاسکال و گاسدرفمحمدکاظم طلایی برآبادیکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی ساختار دستوری نثر آثارتاریخیِ درباری در دوره‌ی ‌صفوینرگس نسل شاملوکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی سیر تحول داستان سیاوش و کیخسرو در حماسه های شفاهی پس از شاهنامهسیده فاطمه سیدی فرخدکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی تطبیقی قصّه‌های قرآن مهدی آذریزدی و قصص‌الانبیا محمّد‌‌‌‌احمد برانق با رویکرد بیش‌متنیّتآزاده شارکیانکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی عوامل ابهام نحوی (مطالعه ی موردی: تاریخ بیهقی)محمد کریمی طرقبهکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی انتقادی پژوهش ها وشروح مربوط به قصیده ترسائیه تا پایان اسفند سال 1392شهربانو محمدیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
بررسی تاریخی تطبیقی صنعت سجع وانواع آن درآثاربلاغی عربی وفارسیسکینه قربانیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۴/۱۲/۲۶
بررسی تطبیقی سفرنامه مظفرالدین‌شاه باسفرنامه محمد علی پاشا ولیعهدمصری آخرقرن نوزدهممحبوبه زارع شهریکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
تصویر اقوام در سفرنامه‌ی ابن فضلانتکتم عابدیکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۵/۰۲/۲۲
بررسی روند سبک نازک خیال، همزمان با سبک وقوع در قرن دهم هجریرضا رفائی قدیمی مشهدکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
بررسی تطبیقی آرایه متناقض نما در متون بلاغی و ادب عربی و فارسینهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسمکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۵/۰۶/۱۰
متن پژوهی شاهنامه با رویکرد استفاده از نگاره هافاطمه ماه واندکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۵/۰۶/۱۰
شناسایی گفتمان های موجود در حدیقه‌الحقیقه‌ی سنایی و بررسی نسبت آن‌ها با یکدیگرسعیده عفتی چیتگرکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
مقایسۀ تحلیلی داستان‌های شاهنامۀ فردوسی و تواریخ عربی متأثّر از سیرالملوکها ( تا پایان سدۀ 4) بر اساس فزون متنیت ژنتحامد صافیدکتری(PhD)قائمی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گردآوری و توصیف گویش حسینیحمیده نیکقدمی حسینی ئیکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۵/۰۶/۲۳
تهیه، تدوین و آموزش واژه های کاربردی فارسی برای غیر فارسی زبانان در سطح پایهعباس ناجی حسین دوستکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی تصویر زن در سنگ صبور صادق چوبک و میرامار نجیب محفوظ با تکیه بر روش کانونی سازیناهید رحمانیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی تطبیقی شیوهْ باز پرداخت شخصیّت ها در داستانهای بازنویسی شده از کلیله و دمنه برای کودکان گروه سنّی ب و ج در8 داستان از أمل طنّانه و بتول سعیدیمریم صباغیانکارشناسی ارشدپورخالقی چترودی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی تطبیقی کنش‌های گفتاری شخصیّتها در 5 داستان‌ فریدون عموزاده خلیلی و یعقوب الشارونی بر اساس نظریّۀ سرلحمیده نجاریان خلیل آبادکارشناسی ارشدپورخالقی چترودی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی سیمای اقوام در آثار سعدی با رویکرد ادبیات تطبیقینسترن محمدیکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۵/۰۶/۲۸
فرهنگ تفسیری دوزبانه ضرب المثل های پربسامد فارسی برای آموزش به غیر فارسی زبانانانسیه سلیمانی ویرانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی و تحلیل تصویرسازی با آیات قرآن و حدیث در آثار سنایی و عین‌القضات همدانیفردین نجف زادهکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری کودکان در زبان فارسیعطیه محامدیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۶/۲۹
کتاب‌شناسی تحلیلی شاهنامه از 1304 تا 1367: بر مبنای نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافتنغمه دادوردکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نقد و بررسی کتاب آموزش زبان فارسی بر اساس اصول انگاره نیشن و مک آلیستر و نظرات مک ‌دانو و شاو و کانینگزورثزهرا قبادی رادکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی نظرگاه مجله ی سخن درباره شعر معاصرنجمه مهربان مقدمکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۵/۰۷/۲۱
بررسی توصیفی و تطبیقی سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن جبیرمسعود منصوری لاینکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۵/۰۸/۱۶
بررسی ساختار اسطوره ای حماسه های پهلوانان خاندان ساملیلا حق پرستدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تحلیل نقش نهادهای قدرت در حیات تاریخی بیانیۀ شعرحجمعلیرضا رعیت حسن آبادیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۵/۰۹/۲۴
بررسی تطبیقی اطناب در بلاغت عربی و فارسیعلی صابری نصرآبادسفلیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۵/۱۰/۱۸
تحلیل تطبیقی ساخت مایه های نمایش نامه در نمایش نامه های حسن دولت آبادی و روضة فهیم محمّد الفرخ الهدهدشادی شجیعیکارشناسی ارشدپورخالقی چترودی۱۳۹۵/۱۱/۱۸
بررسی سیمای اقوام در خمسه نظامی گنجویفرزانه صنیعیکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی روش تدریس مدرسان کلاس‌های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهدزهرا معراجیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تصحیح قرّة العین و تحقیق دربارۀ آنزهرا محمودیکارشناسی ارشدساکت۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تصحیح کتاب زاد آخرت و تحقیق دربارۀ آنملیحه گزی مارشککارشناسی ارشدساکت۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهیه و تدوین مواد آموزشی برای آموزش به کودکان غیر فارسی زبان در سن پیش دبستانی بر پایه رویکرد ارتباطی و روش پاسخ فیزیکی کاملبهاره عسکری بیابانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تصحیح انتقادی مخزن الانشا (همراه با مقدمه،تعلیقات و فهارس)سیده شکوفه اکبرزادهدکتری(PhD)رادمرد۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تحلیل سبک شناختی حکایت های تاریخ بیهقی در مقایسه با منابع عربی آن هامتانت سعادت مندکارشناسی ارشدیاحقی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
سبک شناسی لایه ای نامه های سناییریحانه داودیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۶/۰۵/۰۳
بررسی مقابله ای نشانه گذاری در نگارش فارسی و انگلیسی: مطالعه موردی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهدالهام مقدمکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بررسی اثرگذاری شگردهای بلاغی علم معانی در فیلم های برگزیدۀ دهۀ 60 سینمای ایران بر مخاطبمریم بهفرکارشناسی ارشدپورخالقی چترودی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تحلیل عناصر سامی، اسلامی و شیعی در حماسه های شفاهی فارسیفاخره سلجوقیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی عنوان بررسی دلایل پذیرش آثار نزار قبانی در ایران بر اساس نظریه پذیرش استاد راهنما دکتر ابوالقاسم قوام استاد مشاور دکتر احسان قبول نگارنده محمد‌یاسر پردل شهریومحمدیاسر پردلکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۶/۰۶/۲۵
نقد پسایونگی کهن الگوی زن-قهرمان در افسانه های ایرانی براساس الگوهای استسمریم اسمعلی پوردکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تحلیل انتقادی گفتمان های انس التائبین احمد جامسید محمد استوار نامقیدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی تطبیقی اوصاف سالک در غزلیات عطار و دیوان ابن فارضعبدالرضا کریمیانکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۶/۰۶/۲۸
نقد اسطوره‌ای زرّین‌قبانامه بر مبنای نظریّۀ یونگمحمد نجاریدکتری(PhD)قوام۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اقتباس‌های سینمایی مسعود کیمیایی(داش‌آکل، خاک و غزل) از آثار ادبی(داش آکل، اوسنه باباسبحان و مزاحم) بر مبنای نظریه فزون‌متنیت ژرار ژنتمهدی ظریفیانکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی ویژگی‌های مدرسان موفق آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و مهارت‌های ارتباطی (کلامی و غیرکلامی) آن‌ها در مراکز آزفای مشهدنفیسه قائمی پورکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل بینا متنی شاهنامه و نوشته های تاریخی از سدة پنجم تا میانة سدة هشتم هجری برمبنای ترامتنیت ژرار ژنتفرشته محمدزادهدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خوانش فمینیستی چهار رمان معاصر فارسی و عربی (الوارفه، اختلاس، پاییز آخر سال است، پنجرۀ روبرو)یسرا رابحیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۶/۰۸/۱۳
بازنمایی بدن در شعر کودک و نوجوان با تکیه بر کارکرد هویتی آن( مطالعه موردی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)نجمه بهمدی مقدسیدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۶/۰۸/۲۳
بررسی و تحلیل بینامتنی دیوان ‌قائمیّات بر اساس نظریّۀ بینامتنیّت ژرار ژنتموسی قلی زادهدکتری(PhD)اختیاری۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بررسی تأثیر ویرایش متون آموزش زبان فارسی در خواندن و درک مطلب فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجسشهرزاد امینیانکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۱۰/۰۹
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ادبی احمد شاملو و آدونیسسیدابراهیم سربلندیکارشناسی ارشدپورخالقی چترودی۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بررسی توصیفی-انتقادی کتاب‌های بدیع فارسی از آغاز تا پایان سال 1393 هجری شمسیغلامرضا کاظمیدکتری(PhD)مرتضائی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بررسی تأثیر گونه نوشتاری رسمی و غیررسمی تبلیغات بیلبوردی مشهد در ترغیب مخاطبزهرا علی زاده معمارکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بررسی و مقایسۀگزارش تجربه های عرفانی در عبهرالعاشقین روزبهان و معارف بهاءولد بر اساس رویکرد نقشگرا و نظریۀ تحلیل گفتمانغلامرضا صمدیانیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تحلیل داستان جهانگیر در حماسه‌های ایرانی و بررسی تشرّف او برمبنای کهن‌الگوی قهرمانفاطمه اسحق آبادیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
الگوهای پایان بندی در داستان های زویا پیرزاد با نگاهی به نظریه ی پایان فرانک کرمودریحانه برادرانکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی تطبیقی ارسال المثل در ادب فارسی و عربیعلی اصغر حسینیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی و دسته بندی خطاهای زبان فارسی نوشتاری در شبکه ارتباطی تلگرام با رویکرد دستور سنتیمسیحه السادات هدایت مفیدیدکتری(PhD)کامیابی گل۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تحلیل تطبیقی و بینارشته ای متن و تصویر در کتاب ثواقب المناقبنسرین حجازیکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بازتاب تن در متون مترجم اوستایی پهلوینیلوفر جعفرزادهکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بازنمایی بدن معشوق در صد غزل نخستین دیوان حافظ شیرازیسارا ایزدخواهکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ارزیابی محتوی دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) بر پایه رویکرد دستور آموزشیمحمدجواد هادی زادهدکتری(PhD)مهدوی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تبیین بافتاری فراداستان فارسینرجس السادات سنگیدکتری(PhD)مهدوی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مقایسة عشق مردانه و زنانه در غزلیّاتِ حسین منزوی و سیمین بهبهانی بر اساس استعارة شناختیملیحه اسماعیل جامیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مقایسة ویژگی های گلستان سعدی و نظایر آن در باب پادشاهانزینب سادات میردیلمیکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نقد متنی قهرمان‌نامۀ طرسوسی و تحقیق دربارۀ تطوّر روایت‌های آنفاطمه قهرمانکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تحولات ساختاری منظومه های حماسی پس از شاهنامهنرگس خادمیدکتری(PhD)قائمی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
چگونگی کاربرد روان‌شناسیِ اگزیستانسیال در ترسیم و تحلیل ساختار وجودی قهرمان داستان و کاربرد آن در شش رمان نوجوان ایرانیرؤیا یدالهی شاه راهدکتری(PhD)مهدوی۱۳۹۶/۱۲/۱۷
بررسی استعاره مفهومی غم در غزلیات صائب تبریزی بر اساس دیدگاه شناختیسیده زینب کاظمی بازاردهیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۷/۰۴/۱۰
سیمای مکه و مدینه در سفرنامه‌های حج دورۀ مظفرالدین‌شاه با رویکرد ادبیات تطبیقیستاره جاهدناوخکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۷/۰۴/۱۱
بررسی جریانها و فرقه های تصوف در عراق از آغاز تاکنونمحمدعیسی کاظم البیاتیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۷/۰۴/۲۷
بررسی انتقادی وامگیری دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربیسمانه شکاریکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تحقیق در آثار، احوال و اندیشه‌های ادیب پیشاوری (با تمرکز بر مثنوی قیصرنامه)صفا کاظمیان مقدمدکتری(PhD)قائمی۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بررسی روابط قدرت شخصیت‎های رمان آتش بدون دود با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلافافسانه میریدکتری(PhD)مهدوی۱۳۹۷/۰۶/۱۲
تحقیق در کانون ادبی هرات با تکیه بر تصحیح انتقادی لطایف نامه فخری هرویهادی بیدکیدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تصحیح کتاب لغت عربی به فارسی مشآه المصابیح و تحقیق درباره آنامین حق پرستدکتری(PhD)رادمرد۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تصویرگری خاقانی در قصاید، تأثیرات و تأثّرات تا پایان سدة ششم قمریسیدمحسن حسینی وردنجانیدکتری(PhD)مرتضائی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ارزیابی و نقد فرهنگ بهار عجمسعید خسروپورکارشناسی ارشدرادمرد۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مقاله شناسی توصیفی-انتقادی مولوی و آثارش در دهه هشتادمهدی خوشباف طرقبهدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسی سیر تحوّل داستان برزو بر مبنای مقایسۀ روایات منظوم و منثورسید جمال وزیری محبوبدکتری(PhD)قوام۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تصحیح بیاض خوشبویی و تحقیق دربارۀ آن با استفاده از مؤلّفه‌های تشخیص ژانرحسن قوامیدکتری(PhD)رادمرد۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی تطبیقی شخصیّت داستانی در رمان های ملکوت و انسان وحشیمریم زیدانلوکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی مَثَل های فارسی در داستان کوتاه معاصر (نقش و کارکردهای زبانی، محتوایی و داستانی مَثَل در داستان های کوتاه جمال‌زاده، هدایت،چوبک، آل احمد، درویشیان، دولت‌آبادی و گلشیری)جواد میزباندکتری(PhD)تقوی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
واکاوی مؤلفه های ایدئولوژیک مدایح نبوی سده ی یازدهم در ‏حکومت صفوی و عثمانی بر مبنای سبک شناسی لایه ایمحبوبه سپهری حسن نیاکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی الگوی اسطوره ای باروری/ ناباروری در قصه های پریان ایرانیثمین اسپرغمدکتری(PhD)قوام۱۳۹۷/۰۶/۲۸
تصحیح و بررسی محتوایی و سبکی دیوان میرجعفربیگ کشمیری (متخلص به بینش)سهیلا مرادقلیدکتری(PhD)اختیاری۱۳۹۷/۰۶/۲۸
بررسی تحول سفرنامه نویسی در عهد قاجار و نقش آن در شکل‌گیری رمان فارسی (از تحفه‌العالم تا مسالک‌المحسنین)فرزام حقیقیدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی زیرگونه «گزارش خواب» در دوره قاجار(با رویکرد ژانری)زهرا یوسفیهکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در دو رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ (مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اش)بهاره رفاهیکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی و تحلیل شخصیت زن-قهرمان دربانوگشسب نامه و حماسه های شفاهینرگس مولویکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بررسی نگرش سبک‌شناختی شاهنوازخان در تذکرۀ بهارستان سخنالهه خباز سیرجانیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۷/۰۷/۳۰
بررسی کاربرد زبان فارسی در کره‌ جنوبی و زبان کره‌ا‌ی در ایران: با محوریت پایتخت‌های دو کشورجون سو ک کیمکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۷/۰۸/۱۵
مقاله شناسی توصیفی- انتقادی ناصرخسرو و آثارش از 1300 تا1393.کاظم گلبافدکتری(PhD)قوام۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بررسی تصویر ایران ىر صورةالارض ابن حوقل از منظر ادبیات تطبیقیمحمدرضا پاکدامنکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۷/۰۹/۱۷
گونه شناسی رساله های ضد تصوف در دوره صفویهحسین عبدی گنجشکوئیدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بررسی سبک داستان پردازی حسین سناپور با تکیه بر شگرد سیلان ذهنمهشید نیک فردکتری(PhD)بامشکی۱۳۹۷/۱۱/۲۰
روایی سنجی و پایایی سنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهدسعیده سرافرازیزدیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۷/۱۱/۲۴
سیمای اقوام و ملل در شاهنامۀ فردوسی از منظر ادبیّات تطبیقیزهره علی احمدیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تحلیل گفتمان خیامیّتنقی جهان دیده کودهیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
شکل شناسی طنز در آثار کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 بر اساس نظریّۀ فوناژیعلیرضا سزاواردکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
سبک شناسی انتقادی رمان نوجوان فارسی دهۀ هشتادسیما ارمی اولدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پیوند تلمیح به‌عنوان یک عنصر برون‌متن با تصویر گری های خاقانی بر پایۀ تلمیحات اسطوره ای، حماسی ملّی و عیسوی در دیواناکبر حیدریانکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رمان تمثیلی فارسی به منزلۀ یک زیرگونۀ ادبیلیلا کشانیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دورۀ مشروطه و پهلوی اول (1289 تا 1320 ه.ش.)بشری سادات طباطبائی واعظدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعۀ انواع جناس وکارکرد آن در شعر نظامیمحبوبه سامعیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۸/۰۲/۲۹
ثر تجسمی در داستان های فارسی دهۀ هشتادفاطمه پرهیزگارکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بررسی رابطه میان متن، نگاره و قدرت ایدئولوژیک در شاهنامه طهماسبیمنصوره حاجی هادیاندکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مطالعۀ تطبیقی شخصیّت بلقیس در منظومه های سیلمان و بلقیس با قرآن و تفاسیر(منتخب) و خسرو وشیرین نظامیخدیجه نظری سیس آبادیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۸/۰۴/۳۰
بررسی تطبیقی درد و رنج در مثنوی مولوی و کلیات سعدی (با تکیه بر ابزارهای بیانی)نعمت اله پناهیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۸/۰۵/۰۲
بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی به‌غیر فارسی زبانان شهر مشهدعلیرضا مهدی نژادکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۸/۰۶/۲۵
صوفیه و روابط قدرت (بررسی تأثیر روابط قدرت در صورت‌بندی گفتمان تصوف در متن کشف‌المحجوب)سارا شخصی خازنیکارشناسی ارشدهمدانی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
عنوان رساله/پایان نامه: مقاله‌شناسی توصیفی- انتقادی حافظ‌پژوهی از سال 1371 تا 1380علی حیدریدکتری(PhD)قوام۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی دیدگاههای انتقادی شاملو در بارۀ شاعران کلاسیک فارسیمحمدصادق جوادی حصارکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی ویژگی های زبان شناختی ترجمه های بین خطی قرآن (از قرن 4 تا نیمه قرن 6 هجری)سودابه قندهاریدکتری(PhD)مهدوی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی عناصر و مؤلّفه های انسجام در خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو دهلویسمیه یزدان دوستکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۸
مدیریت منابع انسانی در شاهنامه فردوسیشیرین صمصامیدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۹۸/۰۶/۲۸
پیوند جناس با تصویر در قصاید خاقانیرضا رضائی مقدمکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تصحیح «مکتوبات صدیِ» شیخ شرف‌الدّین مَنیَری (661 782 ق./ 1263 1381م.) و تحقیق دربارۀ آنمحمدصادق خاتمیدکتری(PhD)ساکت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حکمت عملی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه (بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه، فرامرزنامه، کوش نامه، گرشاسب نامه)موسی کیخادکتری(PhD)اختیاری۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی میزان روایت‌مندی در مثنوی‌های بیدل دهلویمحمدسعید میرزاییدکتری(PhD)صالحی نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل جامعه‌شناختیِ بخش اساطیریِ شاه‌نامۀ فردوسی، بر اساس نظریّۀ پی‌یر بوردیوعلی ضیاءالدینی دشتخاکیدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تصویرپردازی شخصیت مشایخ در طبقات‌الصوفیه، تذکرةالاولیاء و نفحات‌الانسحکیمه دانشوردکتری(PhD)تقوی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد تخیّلی نمادهای گیاهی و حیوانی در فیلم های بهرام بیضایی، عبّاس کیارستمی و داریوش مهرجویی براساس نظریّة ژیلبر دورانحمیرا علیزاده گرمابسفلیدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی داغ ننگ در داستان‌های صادق هدایت براساس نظریۀ استیگمای اروینگ گافمنعاطفه ستایش مهردکتری(PhD)تقوی۱۳۹۸/۰۷/۲۷
موتیف و کارکرد آن در تبیین دیدگاه صادق چوبک و جلال آلاحمد نسبت به انسان و جهانعباسعلی حلاجیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تحلیل پری کامگی در منظومه های حماسی پس از شاهنامه از منظر اسطوره شناسی تطبیقیمحمدرضا مقیسهکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۸/۰۸/۲۹
مقاله‌شناسی توصیفی-انتقادی فردوسی و شاهنامه از سال1380تا1385زهرا سعادتی فردکتری(PhD)قوام۱۳۹۸/۰۹/۰۶
روش‌های آموزش مثل‌های فارسی به غیرفارسی‌زبانانطیبه منصورعلویکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بوطیقای چهاربیتی های شرق خراسانغلامرضا بهرام پوردکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۸/۱۱/۰۵
بررسی تطبیقی رمان زنی با موهای قرمز اثر اورهان پاموک با داستان‌های رستم و سهراب و ادیپ شهریار براساس نظریۀ بیش‌متنیتبی بی زهرا هاشمیکارشناسی ارشدقوام۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی تطبیقی متن عربی داستان محاکمۀ انسان و حیوان - از رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء- با ترجمه های فارسی آنغزاله باغستانی کوزه گرکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی کارکرد‌های زبان بدن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمهلا مظفریکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهدمریم قربانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۸/۱۱/۲۸
گونه‌ای از رفتار صوفیّه با زبان و پدیده‌های غیر زبانی در متون عرفانی فارسی (از آغاز قرن پنجم تا پایان قرن هفتم).محمد دستورانیدکتری(PhD)مرتضائی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نقش صور فلکی منطقة‌البروج در تصویرسازی قصاید خاقانی با نگاهی انتقادی بر شرح ابیاتفریده فروتنیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی و نقد روابط اجتماعی در تاریخ بیهقی (با تمرکز بر رقابت بوسهل زوزنی با حسنک وزیر و دیگر رقابت‌ها)شمسی عرب پورکارشناسی ارشداختیاری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی ژانر وحشت در ادبیّات داستانی معاصر ایران «مطالعۀ موردی آثار داستانی غلامحسین ساعدی، تقی مدرّسی و بهرام صادقی»سیده صفیه غفوری کمیاپورکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۹/۰۲/۲۳
آسیب شناسی کتاب نونگاشت فارسی2 پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسّطهرضا بسطامیکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۹/۰۲/۳۰
تهیه و تدوین مواد آموزشی برای مهارت های خواندن و شنیدن فارسی آموزان سطح فروپیشرفته بر اساس ساده سازی برخی حکایت های (قابوس نامه)ریحانه بارانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۹/۰۳/۲۲
بررسی کانون ادبی مشهد در عهد ابراهیم میرزا صفویهما شفق مطلقکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سنجة نوع عاشقانة رزمی در روایات منظوم فارسی (براساس مطالعة منظومه های فارسی از قرن پنجم تا پایان قرن دهم)محبوبه علی حوریدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴
رشد و دگردیسی اندیشۀ وسعت مشرب در ادبیات دورۀ صفویفاطمه رضویدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۹/۰۴/۲۵
بازنمایی هویت ایرانی در منظومه‌های حماسی- تاریخی دورۀ ایلخانیمهشید گوهری کاخکیدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۹/۰۵/۱۱
خورشید مهم‌ترین موتیف تصاویر شعری خاقانی، بررسی و تحلیلمسعود باقریکارشناسی ارشدمرتضائی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجریزینب رمضانیکارشناسی ارشدساکت۱۳۹۹/۰۷/۱۹
کارکردهای ادبیات فارسی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانهدی حسین پوربوانلودکتری(PhD)قبول۱۳۹۹/۰۷/۲۳
مقاله‌شناسی توصیفی - انتقادی آثار شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری (1300 تا 1394)الهام گنج کریمیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بررسی و تحلیل منابع داستان‌های مشترک طومارهای جامع نقّالی و شاهنامۀ فردوسیکامران ارژنگیدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۹/۰۷/۲۷
مؤلفه های رمان نوجوان فارسی از دید نویسندگان، ناشران و منتقدان ایرانی رمان نوجوانسارا خواجه پورکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
معرفی چهارچوب ارزیابی خوانایی متن‌های فارسی برای غیرفارسی‌زبانان بر پایة ویژگی‌های زبانی و ادبی شاهنامهصالحه غضنفری مقدمدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی و تحلیل معاصرنگاری در تذکره‌های فارسیسعید رادفردکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
نقد بوم گرای رمان نوجوان-مطالعه ی موردی عبدالرحمان اونق،یوسف قوجق،عباس عبدی-سمیه هادی فرکارشناسی ارشدمهدوی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی کردارهای کیخسرو در شاهنامه فردوسی و متون پیش و پس از آن تا قرن هفتم هجریمعصومه ملوک براتی باقرآباددکتری(PhD)قوام۱۳۹۹/۰۸/۰۷
بررسی و تحلیل منظومۀ حماسی صاحبقران نامهرضا غوریانیدکتری(PhD)قائمی۱۳۹۹/۰۸/۳۰
آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی بر اساس الگوی هَیَجامَد و معرفی الگوی روایت‌محور هَیَجامَدی برای تدوین متونزهرا جهانیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۹/۰۹/۱۹
بازنمایی زن در ادبیات مکتب خانه ای دوره قاجارسیده فهیمه حسین زاوهدکتری(PhD)زرقانی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
‎ بررسی رمان سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی به‌مثابه رمانی پیکارسکیمریم سعیدیکارشناسی ارشدبامشکی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل محتوای کتاب تاریخ ادبیات ایران (4)‌ بر اساس الگوی مفهومی آموزشفاطمه قاسمیکارشناسی ارشدزرقانی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی توصیفی- انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی مجله الدراسات الأدبیة دانشگاه لبنانمیلاد شیردخت مطلق قوچانکارشناسی ارشدقبول۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تصحیح مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف و تحقیق دربارۀ آنامید شاه مرادیدکتری(PhD)یاحقی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
رابطه بین مولفه‌های هوش هیجانی با مهارت‌های زبانی و موفقیت تحصیلی فارسی‌آموزان غیر فارسی‌زبان. -مطالعه‌ی موردی مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد-کیمیا روحانی نقابکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی سبک شناختی اشعار پنج شاعر معاصر پسانیمایی (یدالله رؤیایی، احمدرضا احمدی، سیّدعلی صالحی، علی باباچاهی و گروس عبدالملکیان)سیدامیرحسین مرتضائیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی و مقایسۀ گرایش‌های فکری و فرهنگی در کلیله و دمنه‌های منظوم ( منظومۀ کلیله و دمنه، رای و برهمن، پیمانۀ پند) با کلیله و دمنۀ نصرالله منشی بر اساس الگوی روایت‌شناسی لباوسیده مهری موسویکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کارکردهای قصه‌های منثور عصر صفوی در تکوین هویت ملی و مذهبیمهرداد علیزاده شعربافدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
فرهنگ معادلهای ترجمۀ بنداری از شاهنامهحیدر نعیم حمزه الزواملدکتری(PhD)قوام۱۴۰۰/۰۳/۱۹
کتاب‌شناسی توصیفی-تحلیلی سیرالملوکاعظم رمضانی کامه علیاکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۰/۰۵/۰۳
‎ سیر تحول روایت مختار از ژانر تاریخ تا ژانر حماسیرویا رستگاردکتری(PhD)زرقانی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
بررسی رابطه اضطراب در مهارت خواندن و سبک‌های یادگیری میان فارسی‌آموزان سطح پیشرفتهنیره افجستهکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاثیر بازخورد اصلاحی مدرس بر نوشتار، نگرش و درک از فعالیت کلاسی فارسی‌آموزان عراقی و توصیف خطاهای نوشتاریهدیه السادات حسینیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تصحیح مجالس‌العشّاق و تحقیق دربارۀ آنمهدی ییلاقیدکتری(PhD)زرقانی۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامه های اروپاییحسان اکبرپورکارشناسی ارشدزرقانی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
تصویر خدا در ساحت اندیشۀ عرفانی بهاء‌ولد (با واکاوی سرچشمه‌های عرفانی، قدسی و اساطیری تصاویر)مژگان زرین فکردکتری(PhD)صالحی نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی شیوه‌های بازنمایی جایگاه زن قرن هفتم (ه ق) در رمان‌های کیمیا خاتون (نوشتۀ سعیده قدس) و ملت عشق (نوشتۀ الیف شافاک) با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلافسودابه پورحسینیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۷
سیر تحوّل و تطوّر روایت‌های چهارمقاله در تذکره‌ها تا پایان قرن دهمحمد رعنائیدکتری(PhD)اختیاری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی در مدینه فاضله فارابی و شاهنامه فردوسییوسف بینادکتری(PhD)رادمرد۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی طرحواره‌های تصویری عدم در معارف بهاءولد و مثنوی مولوینگار عضوامینیاندکتری(PhD)قوام۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی منابع داستان گرشاسپ بر مبنای گرشاسپ‌نامۀ منثور و منابع شفاهی دیگر و مقایسۀ آن با گرشاسپنامۀ اسدیجلال الدین گرگیچدکتری(PhD)قائمی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تحلیل‌محتوای کتاب فارسی‌عمومی بر اساس کلان‌شایستگی‌های شناختی، هیجانی‌اجتماعی، حسی‌ادراکی و ارزش‌ها: مطالعه موردی درسنامه دانشگاهی محمود فتوحی و حبیب‌الله عباسیفاطره کاظمیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تصحیح کتاب زاد المقوین و تحقیق دربارۀ آنسعیده دهقان نیریکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۰/۰۷/۲۹
گردآوری واژگان، اصطلاحات و کنایات گویش سلامی به همراه توصیف فعل گویشمحمدمهدی ابراهیم بای سلامیکارشناسی ارشداختیاری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی ویژگی‌های سنّت شفاهی در طومار‌های نقّالی و حماسه‌های منظوم فارسی ( مطالعة موردی: شاهنامه، برزو‌نامه و شهریار‌نامه)علیرضا براتیدکتری(PhD)قائمی۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ناسیونالیسم در حماسه های تاریخی عصر قاجارحامد مهرادفرددکتری(PhD)یاحقی۱۴۰۰/۰۸/۲۶
بررسی نقش بلاغت تاریخ نگاری در تثبیت و تکوین نظام سیاسی-اعتقادی صفویانحمزه کفاشدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۴۰۰/۰۸/۲۹
تحقیق در احوال و آثارِ شیخ‌الرّئیس ابوالحسن قاجار (حیرت) به همراه تصحیح متن آثارسیدمجتبی میراسکندریدکتری(PhD)رادمرد۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی تصویر ایران در سفرنامۀ آکی ئو کازامای ژاپنی از منظر ادبیات تطبیقینجمه همایونی فرکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۰/۱۲/۰۹
بررسی و تحلیل ترجمۀ احیاء‌علوم‌الدّین اثر موید‌الدّین محمّد خوارزمیمحبوبه کشاورزکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۰/۱۲/۱۶
تبارشناسی نقد تصوف در دورۀ صفوی و قاجارسعید مهریدکتری(PhD)زرقانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
تحلیل محتوای کتاب دستور زبان فارسی (1) بر اساس الگوی مفهومی آموزشسیدمحمدمجید موسوی گرمارودیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی عناصر شعری در شعر محاوره ای ایران از مشروطه تا دهه نودرویا رفیع زاده تفتیدکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه در رمان فارسی به‌مثابۀ کنش اجتماعی (محدودۀ زمانی مورد مطالعه: 1390-1370)اعظم نیکخواه فاردقیدکتری(PhD)بامشکی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تصحیح انتقادیحمله حیدری آزاد کشمیری و بررسی جایگاه تکمله حمله باذلمینا مدحیدکتری(PhD)قائمی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مقایسۀ ادبیات شهری در رمان وداستان جلال آل احمد و یوری تریفونوفساره معتوقکارشناسی ارشدمهدوی۱۴۰۱/۰۱/۳۱
نقد کهن الگویی شهریارنامهمژگان حسن پوردکتری(PhD)قوام۱۴۰۱/۰۵/۲۵
طراحی و اعتبارسنجیِ آزمون تعیین سطح براساس منابع آموزشی زبان فارسی جامعه‌المصطفی(ص)زهرا سمائیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی تطبیقی نمایشنامۀ یادگار زریران اثر قطب‌الدّین صادقی با یادگار زریران پهلوی و گشتاسب‌نامۀ دقیقی (تحلیل روابط بینامتنی متون بر اساس نظریّۀ فزون‌متنیت ژرار ژنت)سجاد ذوالفقاریکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تأثیر آموزش ساختارهای زبان فارسی براساس رویکرد نقش‌گرایی در پیشرفت تحصیلی دروس زبان های خارجی دانش آموزان دوره اول متوسطهمحمدامین وحدانیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بررسی اثربخشی قصه‌گویی بر علاقۀ اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر(7-9) سالفریباسادات پنج تنیکارشناسی ارشدمهدوی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی رمان از آن‌سوی دیوار به‌مثابه یک رمان نامه‌نگاریمریم مهدی زادهکارشناسی ارشدبامشکی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تحقیق و تصحیح شاهنامه منثور 6295-10 کتابخانه ملی ایراناحمد اخلاقی باقوجریکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تحلیل دگرسانی‌های غزل‌های حافظ، با تکیه بر نسخه‌های خطّی قرن نهم هجریامیر درواریدکتری(PhD)زرقانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی روایت آیینه‌ای در فروشنده از اصغر فرهادی و مرگ فروشنده از آرتور میلرمهلا عزیزیکارشناسی ارشدبامشکی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
تصویر ایران در المسالک و الممالک اصطخری از منظر ادبیات تطبیقیمحمدرضا گلیکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۱/۰۷/۱۹
بررسی رابطۀ میان هوش هیجان‌حسّی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ دهم متوسطه: مطالعۀ موردی درس‌های ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسیفائزه پوریزدان پناه کرمانیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
تصویر «دیگری» در مجموعه‌نامه‌های چاپ‌شدۀ عرفای فارسی‌زبان تا قرن ده ه‍ قمریم آیاددکتری(PhD)مهدوی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
آسیب‌شناسی آموزش نگارش دانشگاهی به غیرفارسی‌زبانان بر بنیاد روش تکلیف‌محور (مورد مطالعه: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و منابع آموزشی آن)آرزو امین خندقیدکتری(PhD)قبول۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تحقیق و معرفی مدایح حسینیه و بررسی کیفیت ماده تاریخ در آنرضا بهرامی تربتیدکتری(PhD)قائمی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تحلیل گفتمان انتقادی بخش تاریخی شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با متون تاریخی ترجمه‌شده از سیرالملوک‌هاعلی مسعودی سوراندکتری(PhD)قوام۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تحقیق و تحلیل سبک‌شناختی همایون‌نامه (مختارنامه) عبدالرزاق بیگ دنبلیالهام مظفری ساغنددکتری(PhD)قائمی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح تطبیقی دفتر اول مثنوی بر بنیان قرآن کریمتمیم ادیبکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مطالعه و مقایسه ی واژه گزینی و ترکیب سازی در دیباچه ی مخزن الاسرار و نظایرش (مطالعه ی موردی: مطلع الانوار، روضة الانوار و حُسن گلوسوز)محبوبه یعقوبیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی شاخصه های هویت زن در شاهنامه فردوسیفهیمه ملکی مارشکدکتری(PhD)قوام۱۴۰۱/۰۸/۱۵
بررسی طرح‌واره‌های (حرکتی، قدرتی و حجمی) سیروسلوک در حدیقه‌الحقیقۀ سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانیزهرا علی پوردکتری(PhD)زرقانی۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بررسی عناصر تکرارشونده مقوّمِ جنبه‌های عاشقانه منظومه‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و سه تن از مقلّدان او امیرخسرو دهلوی، هاتفی خرجردی و نامی اصفهانیملیحه مظفری خواهدکتری(PhD)قوام۱۴۰۱/۱۰/۱۹
طراحی و روایی‌سنجی چک لیست بررسی محتوای منابع آموزشی آزفا و بکارگیری آن در مقایسه منابع آزفا و زبان انگلیسیمعصومه خدایی مقدمدکتری(PhD)کامیابی گل۱۴۰۱/۱۱/۱۶
عوامل برون‌متنی و نشانه‌های درون‌متنی تحول شعر و شخصیت سناییامیرمحمد اردمهکارشناسی ارشدزرقانی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی تأثیر برون متن بر تصاویر شعری احمد شاملو بر اساس نظریّة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلافمراد علی سعادت شعاعدکتری(PhD)مرتضائی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی اسطوره آیین سیاوش و تموز و تحلیل نتایج بر مبنای نقد اسطوره‌ای (نظریّۀ اسطوره و آیین)ریحانه رحمانیکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی دشوار‌‌گویی نامطلوب در دو طرز نازک‌خیال اصفهانی و دور‌خیال هندی با تکیه بر دیدگاه منتقدان ادبی همان دورهنعیمه ابراهیمی فرددکتری(PhD)مهدوی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی و تحلیل راوی اعتمادناپذیر در رمان پیکر فرهادنیلوفر حبیب اللهیکارشناسی ارشدبامشکی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تحلیل هویت قهرمان مدرن در رمان فارسی دهۀ هشتاد با رویکرد مطالعات فرهنگیصفیه خدامی فهاداندکتری(PhD)بامشکی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی و تحلیل عناوین آثار داستانی محمود دولت‌آبادی (از 1340 شمسی تا 1400) بر اساس نظریه پیرامتنیت ژنتفروزان قدوسی مقدمکارشناسی ارشدبامشکی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تصویرشناسی ایرانیان در سفرنامه رافائل دومان (وضع ایران در 1660)فرزانه صنیعیدکتری(PhD)قبول۱۴۰۱/۱۲/۰۷
رفتارشناسی جامعه ادبی ایران (از انقلاب مشروطه تا سقوط رضاشاه) بر مبنای نظریه جامعه کوتاه مدتمهدی ظریفیاندکتری(PhD)یاحقی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
نقد و تحلیل دگرخوانی‌های صورت‌گرفته پیرامون نظریۀ نظم جرجانیسمیه سادات حسینی زادهدکتری(PhD)رادمرد۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بررسی روایت‌های فریدون در حماسه های منظوم و شفاهی- با تکیه بر شاهنامهالهام سادات جعفریان شهریکارشناسی ارشدقوام۱۴۰۲/۰۴/۱۸
سیر تحول تصویر زن در نگرش مفسران شیعی از سلجوقیان تا صفویه بر مبنای روایت‌های سه تفسیر فارسی روض ‌الجنان و روح ‌الجنان و جلاء الاذهان و جلاء ‌الاحزان و منهج الصادقین فی الزام ‌المخالفینکوثر احسن مقدمدکتری(PhD)رادمرد۱۴۰۲/۰۶/۰۴
تصویرشناسی مغولان در تاریخ جهانگشای جوینیامیر رجاییکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۲/۰۶/۱۸
بررسی عوامل انسجام متنی در انشای دانش‌آموزان پایۀ ششم مقطع ابتدایی شهر مشهد طبق نظریۀ هلیدی و متیسن با توجه به سرمایۀ اقتصادینجمه شادمانکارشناسی ارشدقوام۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بازتاب زندگی اجتماعی در منشآت عصر صفوی مطالعۀ موردی: منشآت عصر شاه عباسنگین صالح مقدمکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی کتاب‌های فارسی در پرتوی الگوی زبامغز: مطالعۀ موردی پایۀ ششم دبستانمریم مدیریکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
شرح‌تطبیقـی دفتر سوم مثنـوی بر بنیـان قرآن‌کــریم (بر اســاس شروح منتخــب)شجاع الدین محمدیکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۲/۰۶/۲۶
هیجان نخبه بینی دانش آموزان و بازتاب آن در کتاب های فارسی:مطالعه موردی دوره متوسطه اولفاطمه سلطانی ثانیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی تطبیقی معراجنامه ها در متون پهلوی و فارسی تا قرن ششمزهرا صاحبیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تفاسیر منظوم قرآن به مثابه زیرگونۀ ادبیمحمد محمدیدکتری(PhD)فتوحی رودمعجنی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی تطبیقی فضاسازی در ادبیات و سینما از منظر نظریۀ اقتباس (مطالعۀ موردی: رمان بیست زخم کاری و سریال زخم کاری)یاسین تاجدارمهرابادیکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۲/۰۷/۰۱
روش‌های اقتباس از کارکردهای باور جادویی در داستان‌های شاهنامه برای ادبیات کودک و نوجوانالمیرا حسن زادهدکتری(PhD)یاحقی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی تطبیقی داستان کیمیا خاتون و ملّت عشق با منابع تاریخی زندگی نامه مولانا( سپهسالار و افلاکی) با رویکرد فزون متنیّتحسن باقرزاده زوکارشناسی ارشدتقوی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی تطبیقی دوبیتی‌های باباطاهر و دوبیتی‌های فولکلور هراتی از منظر صور خیال، محتوا و موسیقیمحمد نعیم همدردکارشناسی ارشدزرقانی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
تصحیح فضائل الانام من رسایل حجه الاسلام امام محمد غزالی و تحقیق درباره آنانسیه سبک خیزخیاطکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تواریخ آل برمک و تحقیق دربارۀ آن /فاطمه کناقستانیکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی تطبیقی دستورنویسی در ایران و افغانستان (مطالعۀ موردی: دستورزبان فارسی تقی وحیدیان کامیار و دستور معاصر زبان پارسی دری محمدحسین یمین)مرتضی قناویزیکارشناسی ارشدمهدوی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی مؤلفه‌های فرهنگی اسلامی در کتاب‌‌های جدیدالتألیف عربی دوره‌ی متوسطه‌ی دوممعصومه واعظیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی مباحث دستوری کتاب‏های فارسی دورة اوّل متوسّطه با رویکرد ساختارگرامعصومه وفادار پارساکارشناسی ارشدمهدوی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی محتوایی سماع و الگوهای ساختاری حکایات آن در متون منثور صوفیه از سده چهارم تا نهم ق.زینب درویشیکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی و تحلیل استعاره های بدن در شعر شاملوعلی کلیدریکارشناسی ارشدزرقانی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تجلیل روابط بینامتنی ملفوظات مشایخ چشتیه در قرن هفتم و هشتم با مجالس و مواعظ پیشین(بررسی موردی فوایدالفؤاد، خیرالمجالس، اسرارالاولیا، انیس‌‌الارواح، رساله‌‌ای در موعظه و مجالسِ احمد غزالی، مجالس‌‌سبعه و چهل‌‌مجلس سمنانی)زهره مهدویدکتری(PhD)تقوی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تحلیل روانشناختی شخصیت اسکندر در شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی و ارتباط آن با شخصیت پدید‌آورندگان این آثار (فردوسی و نظامی) برمبنای نظریۀ کارن هورنایاکرم ولایتی هوشنگکارشناسی ارشدصالحی نیا۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تحلیل مفهوم «وحدت» در اشعار مولانا و بیدل دهلوی بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی شناختیسیده زهرا میرنژاددکتری(PhD)تقوی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مقایسه زبان بدن در یوسف و زلیخای جامی و یوسف و زلیخای منسوب به فردوسیسمیه قلعه کاهی نیل آبادکارشناسی ارشدقوام۱۴۰۲/۱۰/۱۲
بازنمایی هند در آثار روشنفکران ایرانی در دورۀ قاجار براساس سفرنامه‌ها و اسناد تاریخیمینو مرتضائیکارشناسی ارشدساکت۱۴۰۲/۱۰/۱۹
مقایسه تحلیلی دو قصه منثور بهار دانش و حسین کرد شبستری بر مبنای مؤلفه های فرهنگی در دو حوزه جغرافیایی ایران و شبه قارّهحانیه زمانیکارشناسی ارشدفتوحی رودمعجنی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
بررسی معناشناسانه لایه نحوی در ابیات غزل های خاقانینیلوفر قربانی ثانیکارشناسی ارشدمرتضائی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
کاربرد الگوهای علوم بلاغی در زیبایی شناسی تدوین فیلم های برگزیدۀ سینمای ایران (از 1340 تا 1400)مریم بهفردکتری(PhD)پورخالقی چترودی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
تاثیر به‌کارگیری اپلیکیشن واقعیت افزوده بر یادگیری و یادداری واژگان در فارسی‌آموزان مقدماتی و متوسط در سطح مشهدفاطمه غفاریکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۱۱/۱۱
ارائه الگوی آموزش ادبیات فارسی بر پایه الگوی آموزش ادبی شری لینکن (مورد مطالعه : تحلیل کتاب فارسی پایه هشتم)مسعود سبحانی خورکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۲/۱۱/۲۱
بررسی سنّت و تجدّد در رمان چکاوک اثر رشاد نوری گونتکین نویسندۀ ترک و شوهر آهو خانم اثر علی‌محمّد افغانیگلنور والییواکارشناسی ارشدتقوی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بررسی تصویر هند و هندوان در کتاب تحقیق ماللهند ابوریحان بیرونیمرضیه کهندلانکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی رابطۀ میان وابستگی به فرهنگ خودی و تقلید لهجۀ بومی در سطح میانه و پیشرفتۀ فارسی آموزان مراکز آزفاغزاله سادات شریعتی فردکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی سیمای اقوام و ملل در دیوان خاقانیالهام سادات اسحقی نامقیکارشناسی ارشدقبول۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تأثیر آموزش معکوس بر هوش بین فردی و هوش کلامی-زبانی فارسی آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی (ص) شهر مشهد.مژگان پروائی ریککارشناسی ارشدکامیابی گل۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طراحی الگوی سازنده گرای آموزش و یادگیری اختصاصی برخط زبان فارسی ویژۀ غیرفارسی زبانان (مورد مطالعه: مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد)شادی شجیعیدکتری(PhD)قبول۱۴۰۲/۱۱/۳۰
فارسی‌پژوهی اردوزبانان پاکستان به آثار کلاسیک فارسی (رویکرد)معصومه محیا محموددکتری(PhD)یاحقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نسخه‌شناسی انتقادی آثار فارسی جلال‌الدین دوانی و تصحیح انتقادی رساله‌های فارسی تصحیح نشدۀ اوولی اله شرفدکتری(PhD)ساکت۱۴۰۳/۰۳/۰۳