374دانشجو
18عضو هیات علمی
3089دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
13رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی