bahar2

آزمون جامع نیمسال دوم 1401 -1402 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در روزهای سه‌شنبه 1402/03/30 (آزمون کتبی) و چهارشنبه 1402/02/31 (آرمون شفاهی) برگزار خواهد شد.

منابع آزمون جامع خرداد 1402