1510

آزمون جامع نیمسال اول 1401 -1402 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در روزهای یکشنبه 1401/08/29 (آزمون کتبی) و دوشنبه 1401/08/30(آرمون شفاهی) برگزار خواهد شد

منابع آزمون جامع آبان 1401