bahar5

 

 

 

 

آزمون جامع نیمسال دوم 1400-1401 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در روزهای دوشنبه 1401/03/30 (آزمون کتبی) و سه‌شنبه 1401/03/31(آرمون شفاهی) برگزار خواهد شد

منابع جامع خرداد 1401