چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahmood Fotoohi Rudmajani) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Poetry (V) part III : Saed & Indian styles poets(2.00),(کلاس 214),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Research in Mystical language(2.00),(کلاس 201),begin from odd Literary criticisms schools(2.00),(),begin from even
پنج شنبه