دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahmood Fotoohi Rudmajani) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه The Literary Relations of Iran and World(2.00),(),begin from even
سه شنبه Rhetorics(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه