دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (seyed Gavad Mortezaei) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Poetry (V) part II : Hafez(2.00),(),begin from even
دوشنبه Classic Poetry -III Khagani and Nezami(2.00),(),begin from even Pragmatic Rhetoric(2.00),(),begin from even
سه شنبه Rhetorics II 2(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Lyrical poems(2.00),(),begin from even Research in Poem Texts I(2.00),(),begin from even
پنج شنبه