چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (seyed Gavad Mortezaei) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Cl. Poetry -V Hafez -II(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Rhetorics I(2.00),(کلاس 214),begin from odd Pragmatic Rhetoric(2.00),(کلاس 210),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Poetry (V) part I:Sadis poems(2.00),(کلاس 212),begin from odd Poetry (III) part IV : Khaqani(2.00),(کلاس 214),begin from odd
پنج شنبه