چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Salman Saket) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The History of Persian Language(2.00),(کلاس 212),begin from odd Prose (IV) :literary- mystical texts based on Mersad-ol-Ebad(2.00),(کلاس 214),begin from odd
یکشنبه The History of Persian Language(2.00),(کلاس 214),begin from odd
دوشنبه The Course of Persian Prose(2.00),(کلاس 210),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه