دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Mahdi Zarghani) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه The Course of Persian Poetry(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Poetry (IV) part I: Khaqani(2.00),(),begin from even Research in the evolution of persian Language(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Thr History of Persian Literature IV(from safavies to Mashrotes period )(2.00),(),begin from even Thr History of Persian Literature III (from Mongol to safavies period )(2.00),(),begin from even
پنج شنبه