چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Abolghasem Ghavam) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The generalities of literature criticism(2.00),(),begin from even
یکشنبه Classic Poetry -I Shahname(2.00),(),begin from odd
دوشنبه Stylistics -I Poetry(2.00),(),begin from odd
سه شنبه The Study of Lyric Literature(2.00),(کلاس 210),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه