چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Taghavi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس 10),begin from odd Poetry (IV) part IV:Masnavi of manavi -II(2.00),(کلاس 212),begin from odd
یکشنبه Poetry (IV) part IV:Masnavi of manavi -II(2.00),(),begin from odd The General Farsi Language(3.00),(کلاس 107),begin from even The General Farsi Language(3.00),(),begin from odd
دوشنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس 10),begin from odd Poetry (V) part II : Hafez(2.00),(),begin from odd
سه شنبه Research in Prose Texts I(2.00),(کلاس 210),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه