چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس ۱۰۶),begin from even The General Farsi Language(3.00),(کلاس ۱۰۶),begin from odd
یکشنبه ٍEditing Workshop - I(2.00),(کلاس 215),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Epic Language(2.00),(کلاس 210),begin from odd Prosody & Rhyme(2.00),(کلاس 214),begin from odd
پنج شنبه