دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه The General Farsi Language(3.00),(),begin from odd
دوشنبه Spelling & Writing of Persian language(2.00),(),begin from even
سه شنبه The General Farsi Language(3.00),(),begin from even
چهارشنبه The Study of The World Literary Schools(2.00),(),begin from even Rhetorics II 2(2.00),(),begin from even
پنج شنبه