چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Samira Bameshki) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Foreign Language -I(2.00),(),begin from even The anthology of literary fictional prose(2.00),(کلاس 212),begin from odd
یکشنبه ٍESP (English For Special Purposes)I(2.00),(کلاس 214),begin from odd
دوشنبه Comparative Study of Universal Themes and Character(2.00),(کلاس 212),begin from odd Foreign Language - II(2.00),(کلاس 215),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه