چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Farzad Ghaemi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Cl. Poetry -III Masood_e_Sad(2.00),(),begin from even The General Farsi Language(3.00),(کلاس D-26),begin from odd
یکشنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس 13),begin from even The General Farsi Language(3.00),(کلاس 24),begin from odd
دوشنبه Poetry (II) part II : Shahname II(2.00),(کلاس 214),begin from odd
سه شنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس 24),begin from odd Mythology(2.00),(کلاس 212),begin from odd
چهارشنبه The General Farsi Language(3.00),(کلاس 24),begin from odd
پنج شنبه