دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Omid Hamedani) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Literary Theories and Criticism(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Foreign Language - I(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Research in Islamic Mysticism basics(2.00),(),begin from even
پنج شنبه The Principles of Mysticism(2.00),(),begin from even