چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Omid Hamedani) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه The Theoretical Principles of Comparative Literature(2.00),(کلاس 204),begin from odd
یکشنبه Classic Prose -IV Kashf_ul_Mahjoub(2.00),(کلاس 204),begin from odd
دوشنبه The Principles of Mysticism(2.00),(کلاس 212),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه