چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Maryam Salehinia ) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Stylistics -II Prose(2.00),(),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Poetry (III) part III : Nezmi(2.00),(کلاس 215),begin from odd
سه شنبه The General Farsi Language(3.00),(),begin from odd
چهارشنبه ُScreen play & Playwriting(2.00),(),begin from odd The General Farsi Language(3.00),(),begin from odd
پنج شنبه