دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Javad Mahdavi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Persian Grammar -I(2.00),(),begin from even
یکشنبه Arabic -I Grammar(2.00),(),begin from even Research in persian grammar(2.00),(),begin from even
دوشنبه The principles of writing & editing(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Historical & Comparative Study of Persian Grammar(2.00),(),begin from even The Study of Grounds in persian Languages Revolution(2.00),(),begin from even
پنج شنبه