دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Jafar Yahaghi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Seminar(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه The Study of Pre-islamic persian literature(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Epic persian Texts- I(2.00),(),begin from even
پنج شنبه