چهارشنبه, 01 آذر 1396
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Jafar Yahaghi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Seminar(2.00),(کلاس 210),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه The Study of Epic & Heroic Literature(2.00),(کتابخانه استاد یوسفی),begin from odd
پنج شنبه