شنبه, 27 آبان 1396
 • کارشناسی ( جاری: 163)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 163)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 121)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 56)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 32)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 6)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 5)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 12)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 8)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 123)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 69)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 29)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 25)