جمعه, 31 فروردين 1397
 • کارشناسی ( جاری: 133)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 133)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 97)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 46)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 23)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 5)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 4)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 10)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 8)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 114)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 63)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 27)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 24)