شنبه, 29 دی 1397
 • کارشناسی ( جاری: 157)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 157)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 111)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 46)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 33)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 1)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 20)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 8)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 117)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 66)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 26)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 25)