یکشنبه, 02 مهر 1396
 • کارشناسی ( جاری: 168)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 168)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 120)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 59)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 35)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 5)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 11)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 7)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 116)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 68)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 27)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 21)