پنج شنبه, 24 آبان 1397
 • کارشناسی ( جاری: 164)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 164)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 124)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 48)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 38)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 4)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 2)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 22)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 8)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 122)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 69)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 27)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 26)