جمعه, 30 شهریور 1397
 • کارشناسی ( جاری: 159)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 159)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 120)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 52)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 36)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 2)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 19)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی ( جاری: 7)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 124)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 70)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 28)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 26)