دوشنبه, 18 آذر 1398
 • کارشناسی ( جاری: 147)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 147)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 134)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 53)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی ( جاری: 41)
  • زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی ( جاری: 1)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( جاری: 27)
  • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 7)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 115)
  • زبان و ادبیات فارسی ( جاری: 62)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی ( جاری: 28)
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی ( جاری: 25)