دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

سیدمهدی زرقانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zarghani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zarghani@um.ac.ir

سیدمهدی زرقانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود فتوحی رودمعجنی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fotoohirud.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fotoohirud@um.ac.ir

محمود فتوحی رودمعجنی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدخت پورخالقی چترودی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:dandelion.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dandelion@um.ac.ir

مهدخت پورخالقی چترودی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجعفر یاحقی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ferdows.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ferdows@um.ac.ir

محمدجعفر یاحقی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا اختیاری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ekhtiari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ekhtiari@um.ac.ir

زهرا اختیاری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد تقوی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:taghavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taghavi@um.ac.ir

محمد تقوی

برنامه درسی هفتگی استاد

عبداله رادمرد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:radmard.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:radmard@um.ac.ir

عبداله رادمرد

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالقاسم قوام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghavam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghavam@um.ac.ir

ابوالقاسم قوام

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدجواد مرتضائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:gmortezaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gmortezaie@um.ac.ir

سیدجواد مرتضائی

برنامه درسی هفتگی استاد

سمیرا بامشکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bameshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bameshki@um.ac.ir

سمیرا بامشکی

برنامه درسی هفتگی استاد

سلمان ساکت

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:saket.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saket@um.ac.ir

سلمان ساکت

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم صالحی نیا

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m.salehinia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.salehinia@um.ac.ir

مریم صالحی نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزاد قائمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghaemi-f.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaemi-f@um.ac.ir

فرزاد قائمی

برنامه درسی هفتگی استاد

احسان قبول

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghabool.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghabool@um.ac.ir

احسان قبول

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد مهدوی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mahdavy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mahdavy@um.ac.ir

محمدجواد مهدوی

برنامه درسی هفتگی استاد

امید همدانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hamedani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hamedani@um.ac.ir

امید همدانی

برنامه درسی هفتگی استاد