دوشنبه, 28 خرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. تحقیق درتحول زبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 3. رساله -2 ( دکتر )
 4. تحول ادبیات فارسی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 5. تحقیق در زبان عرفانی ( دکتر محمود فتوحی رودمعجنی)
 6. تحقیق در متون نثر -1 ( دکتر محمد تقوی)
 7. اسطوره شناسی ( دکتر فرزاد قائمی)
 8. تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی ( دکتر محمدجعفر یاحقی)
 9. تحقیق در ادبیات غنائی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 10. متون عربی نظم و نثر -2 ( دکتر عبداله رادمرد)
 11. رساله -1 ( دکتر )
 12. رساله دکتری ( دکتر )
 13. زبان حماسی ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)