یکشنبه, 06 اسفند 1396

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. رساله -2 ( دکتر )
 3. تحول ادبیات فارسی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 4. بررسی زمینه های تحول زبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 5. تحقیق در مبانی عرفانی اسلامی ( دکتر امید همدانی)
 6. تحقیق در متون نظم -1 ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 7. تحقیق در متون نثر -2 ( دکتر محمد تقوی)
 8. متون حماسی فارسی - 2 ( دکتر فرزاد قائمی)
 9. متون حماسی فارسی - 1 ( دکتر محمدجعفر یاحقی)
 10. تحقیق درادبیات ایران پیش از اسلام ( دکتر محمدجعفر یاحقی)
 11. مبانی نظری وتطبیقی انواع ادبی حماسی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 12. متون عربی نظم و نثر -1 ( دکتر سیدحسین فاطمی)
 13. تحقیق در متون عرفانی و حکمی -1 ( دکتر محمد جاویدی صباغیان)
 14. بلاغت و فنون ادب ( دکتر محمود فتوحی رودمعجنی)
 15. تحقیق در مکتبهای ادبی جهان ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 16. دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 17. رساله -1 ( دکتر )
 18. مطالعات تطبیقی درمکاتب عرفانی ( دکتر فیاض قرائی)
 19. تحقیق در متون تفسیزی عرفانی ( دکتر عبداله رادمرد)
 20. رساله دکتری ( دکتر )
 21. کاربرد نقدادبی درتحلیل شاهنامه فردوسی ودیگر آثار حماسی ( دکتر ابوالقاسم قوام)