یکشنبه, 06 اسفند 1396

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. تطور متون شعر فارسی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 2. تطور متون نثر فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 3. نظریه‌ها و نقد ادبی ( دکتر امید همدانی)
 4. بلاغت کاربردی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 5. متون نظم و نثر عربی ( دکتر احسان قبول)
 6. زبان خارجی -1 ( دکتر امید همدانی)
 7. تحقیق دردستورزبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 8. رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیّات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 9. تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان ( دکتر محمود فتوحی رودمعجنی)
 10. مطالعات بینارشته‌ای در ادبیّات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 11. اصول و نظریه‌های آموزش زبان ( دکتر سمیه جوادی مهر)
 12. آواشناسی و واج‌شناسی زبان فارسی ( دکتر اعظم استاجی)
 13. درست‌نویسی و نگارش فارسی ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 14. روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان ( دکتر احسان قبول)
 15. سمینار ( دکتر محمدجعفر یاحقی)
 16. نظم -2 ناصرخسرو و سنایی ( دکتر محمد تقوی)
 17. نظم -3 خاقانی و نظامی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 18. نظم -4 مثنوی ( دکتر محمد تقوی)
 19. نثر -1 تاریخ بیهقی ( دکتر زهرا اختیاری)
 20. نثر -3 مصباح الهدایه ( دکتر محمد تقوی)
 21. عربی -1 صرف و نحو ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 22. عربی -2 نثر عربی ( دکتر عبداله رادمرد)
 23. پایان نامه ( دکتر )
 24. زبان تخصصی انگلیسی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 25. بررسی تطبیقی شخصیّتها و مضامین ادبی جهانی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 26. پایان‌نامه ( دکتر )
 27. مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ( دکتر زهرا حامدی شیروان)
 28. روانشناسی آموزشی و روش تدریس ( دکتر رضا پیش قدم)
 29. تاریخ و فرهنگ ایران ( دکتر فهیمه شکیبا)
 30. تاریخ و فرهنگ ایران ( دکتر فهیمه شکیبا)
 31. مرجع‌شناسی و روش تحقیق در زبان ( دکتر سلمان ساکت)