سه شنبه, 30 مرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. تطور متون نثر فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 2. تطور متون نثر فارسی ( دکتر زهرا اختیاری)
 3. ساخت دستوری زبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 4. نظریه‌ها و نقد ادبی ( دکتر امید همدانی)
 5. بلاغت کاربردی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 6. بلاغت کاربردی ( دکتر محمود فتوحی رودمعجنی)
 7. متون نظم و نثر عربی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 8. زبان خارجی -1 ( دکتر سمیرا بامشکی)
 9. تاریخچه ادبیّات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 10. مبانی نظری و نظریه‌های ادبیّات تطبیقی ( دکتر حمیده لطفی نیا)
 11. آواشناسی و واج‌شناسی زبان فارسی ( دکتر اعظم استاجی)
 12. درست‌نویسی و نگارش فارسی ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 13. روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان ( دکتر احسان قبول)
 14. نثر -4 کشف المحجوب ( دکتر امید همدانی)
 15. نظم -1 شاهنامه ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 16. نظم -2 ناصرخسرو و سنایی ( دکتر )
 17. نثر -2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ( دکتر عبداله رادمرد)
 18. نثر -3 مصباح الهدایه ( دکتر محمد تقوی)
 19. عربی -3 نظم عربی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 20. پایان نامه ( دکتر )
 21. زبان خارجه تخصصی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 22. بررسی تطبیقی انواع ادبی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 23. پایان‌نامه ( دکتر )
 24. کارورزی تدریس زبان فارسی ( دکتر احسان قبول)