پنج شنبه, 24 آبان 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. تطور متون شعر فارسی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 2. تطور متون نثر فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 3. نظریه‌ها و نقد ادبی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 4. متون نظم و نثر عربی ( دکتر احسان قبول)
 5. متون نظم و نثر عربی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 6. تحقیق دردستورزبان فارسی ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 7. مبانی نظری و نظریه‌های ادبیّات تطبیقی ( دکتر حمیده لطفی نیا)
 8. رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیّات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 9. تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان ( دکتر زهره تائبی نقندری)
 10. مطالعات بینارشته‌ای در ادبیّات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 11. اصول و نظریه‌های آموزش زبان ( دکتر شیما ابراهیمی)
 12. درست‌نویسی و نگارش فارسی ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 13. نثر -4 کشف المحجوب ( دکتر سلمان ساکت)
 14. سمینار ( دکتر امید همدانی)
 15. نظم -2 ناصرخسرو و سنایی ( دکتر محمد تقوی)
 16. نظم -3 خاقانی و نظامی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 17. نظم -4 مثنوی ( دکتر محمد تقوی)
 18. نثر -1 تاریخ بیهقی ( دکتر محمدجعفر یاحقی)
 19. عربی -1 صرف و نحو ( دکتر سیدحسین سیدی)
 20. عربی -2 نثر عربی ( دکتر عبداله رادمرد)
 21. پایان نامه ( دکتر )
 22. زبان تخصصی انگلیسی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 23. بررسی تطبیقی انواع ادبی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 24. بررسی تطبیقی شخصیّتها و مضامین ادبی جهانی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 25. پایان‌نامه ( دکتر )
 26. مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ( دکتر شیما ابراهیمی)
 27. روانشناسی آموزشی و روش تدریس ( دکتر مریم سادات طباطبائیان)
 28. تاریخ و فرهنگ ایران ( دکتر پدرام جم)
 29. مرجع‌شناسی و روش تحقیق در زبان ( دکتر احسان قبول)
 30. کارورزی تدریس زبان فارسی ( دکتر احسان قبول)