پنج شنبه, 24 آبان 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر سحر طباطبائی فارانی)
 2. دستور زبان فارسی -1 ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 3. روش تحقیق و مرجع شناسی ( دکتر فرزاد قائمی)
 4. مقدمات زبانشناسی ( دکتر شیما ابراهیمی)
 5. بلاغت 2 (بدیع وبیان ) ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 6. آئین نگارش وویرایش ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 7. زبان خارجی -1 ( دکتر محمودرضا قربان صباغ)
 8. متون نظم (1) پیشگامان نظم فارسی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 9. متون نظم (2) قسمت اول: شاهنامه ( 1 ) ( دکتر فرزاد قائمی)
 10. متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان ( دکتر زهرا اختیاری)
 11. متون نظم (3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق ( دکتر فاطمه ماه وان)
 12. متون نثر( 5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسراروتفسیر ابوالفتوح ( دکتر سلمان ساکت)
 13. عربی 1 قسمت اول : (قواعد ومتون ) ( دکتر عبداله رادمرد)
 14. عربی ۳ قسمت سوم : (قواعد ومتون ) ( دکتر سیدمحسن حسینی وردنجانی)
 15. عربی ۵ قسمت پنجم : (قواعد ومتون ) ( دکتر عبداله رادمرد)
 16. عربی ۶ قسمت ششم: (قواعد ومتون ) ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 17. متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 18. متون نظم (۵) قسمت سوم: صائب وشاعران سبک هندی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 19. متون نثر(۱) متون ادبی - تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی ( دکتر سلمان ساکت)
 20. متون نثر(۲) متون ادبی - داستانی با تاکید کلیله ودمنه ( دکتر عبداله رادمرد)
 21. متون نثر(۳) متون ادبی - تعلیمی با تاکید گلستان ( دکتر زهرا اختیاری)
 22. متون نثر(۴) متون ادبی - عرفانی باتاکیدبرمرصادالعباد ( دکتر سلمان ساکت)
 23. متون نظم (3) قسمت چهارم : خاقانی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 24. متون نظم (4) قسمت دوم : مثنوی های عطار ( دکتر محمد تقوی)
 25. متون نظم (4) قسمت سوم : مثنوی معنوی (1) ( دکتر سمیرا بامشکی)
 26. متون نظم (4) قسمت چهارم : مثنوی معنوی (2) ( دکتر محمد تقوی)
 27. متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 28. جریان شناسی نثر معاصر ایران ( دکتر محمد تقوی)
 29. آشنایی با علوم قرآنی ( دکتر علیرضا عابدیان)
 30. کلیات نقد ادبی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 31. سبک شناسی -2 نثر ( دکتر مریم صالحی نیا)
 32. تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش ازاسلام تاآغاز دوره سلجوقیان) ( دکتر مریم صالحی نیا)
 33. تاریخ ادبیات فارسی3(از دوره مغول تادوره صفویه ) ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 34. مبانی عرفان و تصوف ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 35. فیلم نامه و نمایشنامه نویسی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 36. مبانی آموزش زبان فارسی ( دکتر احسان قبول)
 37. کارگاه روزنامه نگاری ( دکتر مریم صالحی نیا)
 38. ادبیات کودک ونوجوان ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 39. متون نظم غنایی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 40. متون منتخب نثر ادبی - تعلیمی ( دکتر زهرا اختیاری)
 41. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر )