سه شنبه, 30 مرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. دستور زبان فارسی -2 ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 2. تاریخ زبان فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 3. تاریخ زبان فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 4. بلاغت 1 (معانی ) ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 5. بلاغت 2 (بدیع وبیان ) ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 6. نظم -3 اشعار مسعود سعد ( دکتر فرزاد قائمی)
 7. نثر3-کلیله‌ودمنه2 وچهارمقاله نظامی عروضی ( دکتر عبداله رادمرد)
 8. قرائت متون عربی -3 ( دکتر عبداله رادمرد)
 9. آشنایی با علوم قرآنی ( دکتر سلمان ساکت)
 10. زبان خارجی -2 ( دکتر سیدامیرحسین مرتضائی)
 11. عروض و قافیه ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 12. متون نظم (2) قسمت دوم : شاهنامه (2) ( دکتر فرزاد قائمی)
 13. متون نظم (2) قسمت سوم : قصاید ناصر خسرو ( دکتر زهرا اختیاری)
 14. متون نظم (3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 15. متون نثر( 5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسراروتفسیر ابوالفتوح ( دکتر سلمان ساکت)
 16. عربی 2 قسمت دوم : (قواعد ومتون ) ( دکتر امیر مقدم متقی)
 17. عربی ۴ قسمت چهارم : (قواعد ومتون ) ( دکتر سیدمحسن حسینی وردنجانی)
 18. عربی ۶ قسمت ششم: (قواعد ومتون ) ( دکتر احسان قبول)
 19. متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ( دکتر محمد تقوی)
 20. متون نظم (۵) قسمت سوم: صائب وشاعران سبک هندی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 21. متون نثر(۱) متون ادبی - تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی ( دکتر سلمان ساکت)
 22. متون نثر(۳) متون ادبی - تعلیمی با تاکید گلستان ( دکتر زهرا اختیاری)
 23. متون نثر(۴) متون ادبی - عرفانی باتاکیدبرمرصادالعباد ( دکتر سلمان ساکت)
 24. متون نظم (3) قسمت سوم : نظامی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 25. متون نظم (3) قسمت چهارم : خاقانی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 26. متون نظم (4) قسمت اول : اشعار سنایی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 27. متون نظم (4) قسمت چهارم : مثنوی معنوی (2) ( دکتر محمد تقوی)
 28. متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 29. جریان شناسی شعر معاصر ایران ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 30. جریان شناسی شعر معاصر ایران ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 31. کلیات نقد ادبی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 32. سبک شناسی -1 نظم ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 33. سبک شناسی -1 نظم ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 34. سبک شناسی -2 نثر ( دکتر مریم صالحی نیا)
 35. تاریخ ادبیات فارسی 2(ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول) ( دکتر مریم صالحی نیا)
 36. تاریخ ادبیات فارسی 4 (از دوره صفویه تا مشروطه ) ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 37. تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ( دکتر زهرا اختیاری)
 38. مبانی عرفان و تصوف ( دکتر امید همدانی)
 39. کارگاه مقاله نویسی ( دکتر محمود فتوحی رودمعجنی)
 40. کارگاه ویراستاری (1) ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 41. طنز نویسی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 42. مرجع شناسی ( دکتر سلمان ساکت)
 43. کلیات ادبیات تطبیقی ( دکتر احسان قبول)
 44. ادبیات عامیانه ( دکتر فرزاد قائمی)
 45. ادبیات داستانی ( دکتر سمیرا بامشکی)
 46. منتخب شعر شاعران سبک خراسانی ( دکتر زهرا اختیاری)
 47. متون نظم غنایی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 48. متون منتخب نثر ادبی - داستانی ( دکتر سمیرا بامشکی)