یکشنبه, 06 اسفند 1396

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر نسرین اشرفی)
 2. دستور زبان فارسی -1 ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 3. تاریخ زبان فارسی ( دکتر سلمان ساکت)
 4. روش تحقیق و مرجع شناسی ( دکتر فرزاد قائمی)
 5. مقدمات زبانشناسی ( دکتر الهام اخلاقی باقوجری)
 6. بلاغت 2 (بدیع وبیان ) ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 7. بلاغت 2 (بدیع وبیان ) ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 8. آئین نگارش وویرایش ( دکتر محمدجواد مهدوی)
 9. نظم -4 مثنوی مولوی -2 ( دکتر محمد تقوی)
 10. زبان خارجی -1 ( دکتر سیدامیرحسین مرتضائی)
 11. زبان خارجی -2 ( دکتر سمیرا بامشکی)
 12. متون نظم (1) پیشگامان نظم فارسی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 13. متون نظم (2) قسمت اول: شاهنامه ( 1 ) ( دکتر فرزاد قائمی)
 14. متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان ( دکتر زهرا اختیاری)
 15. متون نثر( 5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسراروتفسیر ابوالفتوح ( دکتر سلمان ساکت)
 16. عربی 1 قسمت اول : (قواعد ومتون ) ( دکتر امیر مقدم متقی)
 17. عربی ۳ قسمت سوم : (قواعد ومتون ) ( دکتر سیدمحسن حسینی وردنجانی)
 18. عربی ۵ قسمت پنجم : (قواعد ومتون ) ( دکتر احسان قبول)
 19. متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 20. متون نظم (۵) قسمت سوم: صائب وشاعران سبک هندی ( دکتر مریم صالحی نیا)
 21. متون نثر(۱) متون ادبی - تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی ( دکتر سلمان ساکت)
 22. متون نثر(۲) متون ادبی - داستانی با تاکید کلیله ودمنه ( دکتر عبداله رادمرد)
 23. متون نثر(۳) متون ادبی - تعلیمی با تاکید گلستان ( دکتر زهرا اختیاری)
 24. متون نظم (4) قسمت اول : اشعار سنایی ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 25. متون نظم (4) قسمت دوم : مثنوی های عطار ( دکتر محمد تقوی)
 26. متون نظم (4) قسمت سوم : مثنوی معنوی (1) ( دکتر سمیرا بامشکی)
 27. جریان شناسی نثر معاصر ایران ( دکتر محمد تقوی)
 28. کلیات نقد ادبی ( دکتر ابوالقاسم قوام)
 29. تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش ازاسلام تاآغاز دوره سلجوقیان) ( دکتر مریم صالحی نیا)
 30. تاریخ ادبیات فارسی3(از دوره مغول تادوره صفویه ) ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 31. تاریخ ادبیات فارسی 4 (از دوره صفویه تا مشروطه ) ( دکتر سیدمهدی زرقانی)
 32. مبانی عرفان و تصوف ( دکتر امید همدانی)
 33. مبانی آموزش زبان فارسی ( دکتر احسان قبول)
 34. کارگاه روزنامه نگاری ( دکتر مریم صالحی نیا)
 35. ادبیات عامیانه ( دکتر فرزاد قائمی)
 36. متون نظم غنایی ( دکتر سیدجواد مرتضائی)
 37. متون منتخب نثر ادبی - تعلیمی ( دکتر زهرا اختیاری)
 38. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر عطا طهرانچی)