دوشنبه, 18 آذر 1398
نمایش # 
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمّدرضا مقیسه)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حمیرا علیزاده)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حکیمه دانشور)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمّدسعید میرزایی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمدصادق جوادی حصار)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (شیرین صمصامی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (علی ضیاء‌الدینی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سودابه قندهاری)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمّدصادق خاتمی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (رضا رضایی‌مقدم)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (علی حیدری)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (عاطفه ستایش‌مهر)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (عباسعلی حلاجی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نصرالله مهدی‌نژاد)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (موسی کیخا)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (خدیجه نظری)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محسن رودمعجنی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (منصوره حاجی هادیان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فاطمه پرهیزگار)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محبوبه سامعی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (اکبر حیدریان)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (لیلا کشانی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (نقی جهان‌دیده)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (علیرضا سزاوار)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (مهشید نیک‌فر)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (زهره علی‌احمدی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (بشری سادات طباطبایی واعظ)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سیما ارمی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حسین عبدی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمّدرضا پاکدامن)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (کاظم گلباف)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سهیلا مرادقلی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (الله خبّاز سیرجانی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محبوبه سپهری حسن‌نیا)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مریم زیدانلو)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (فرزام حقیقی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نرگس مولوی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (بهاره رفاهی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حسن قوامی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (زهرا یوسفیه)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (ثمین اسپرغم)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (جواد میزبان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سعید خسروپور)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (مهدی خوشباف طرقبه)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سیدمحسن حسینی وردنجانی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (افسانه میری)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سمانه شکاری)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمد عیسی کاظم البیاتی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (ستاره جاهد ناوخ)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سیده زینب کاظمی بازاردهی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (نرگس خادمی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (ملیحه اسماعیل جامی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سارا ایزدخواه)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمّدجواد هادی‌زاده)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (نرجس‌السادات سنگی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فاطمه قهرمان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نسرین حجازی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نیلوفر جعفرزاده)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (علی‌اصغر حسینی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (ریحانه برادران)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (غلامرضا صمدیانی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فاطمه اسحاق‌آبادی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (غلامرضا کاظمی)
جلسه دفاع از رساله دکتری (نجمه بهمدی مقدس)
جلسه دفاع از رساله دکتری (فرشته محمّدزاده)
جلسه دفاع از رساله دکتری (سیدمحمّد استوار نامقی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فاخره سلجوقی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (یسرا رابحی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مهدی ظریفیان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (عبدالرضا کریمیان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مریم بهفر)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (مریم اسمعلی‌پور)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمّد نجاری)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمّدیاسر پردل)
جلسه پیش‌دفاع خانم فرشته محمّدزاده
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (ریحانه داودی)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (متانت سعادتمند)
جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (زهرا محمودی)
جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (شادی شجیعی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سیده‌شکوفه اکبرزاده)
جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (فرزانه صنیعی)
جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (علی صابری نصرآباد)
جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (مسعود منصوری لاین)
تغییر زمان جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری (لیلا حق‌پرست)
جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری (لیلا حق‌پرست)
جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری (علیرضا رعیت حسن‌آبادی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نجمه مهربان مقدم)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نسترن محمّدی)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (ناهید رحمانی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (نغمه دادور)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (الحاج جاسم نهاد عبداللطیف ناصر)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (حمیده نیک‌قدمی)
جلسۀ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سعیده عفّتی چیتگر)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حامد صافی)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (فاطمه ماه‌وان)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (رضا رفایی قدیمی مشهد)
جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (تکتم عابدی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه (محبوبه زارع شهری)
جلسه دفاع از پایان‌نامه (سکینه قربانی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه (محمّد کریمی طرقبه)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(سیده فاطمه سیدی فرّخد)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(محمّدکاظم طلایی برآباد)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(شهربانو محمّدی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(فاطمه اکبری)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(نرگس نسل شاملو)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(مژگان حسن‌پور)
جلسه دفاع از رساله دکتری (فرزانه علوی‌زاده)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(لیلا بدیع‌زادگان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(کوثر احسن مقدم)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(بهنوش صفریان)
جلسه دفاع از رساله دکتری (فرّخ لطیف‌نژاد رودسری)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(فاطمه یاقوتیان)
جلسه دفاع از رساله دکتری (احمد فتوحی‌نسب)
گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری (سرورسا رفیع‌زاده)
جلسه دفاع از رساله دکتری (سرو رسا رفیع‌زاده)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(مصطفی غریب)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(اسما غفوریان محدّث)
جلسه دفاع از رساله دکتری (نادر کریمیان)
جلسه دفاع از پایان‌نامه (علی رضایی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(علیرضا میرنژاد)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(سیدمحمّد عبدی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(هاجر پولادچنگ)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(اکرم خواک)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (هاشم صادقی محسن‌آباد)
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(زهرا شریعت‌پناه)
جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (مجتبی مجرد)