دوشنبه, 18 آذر 1398

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمّدرضا مقیسه)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

تحلیل پری کامگی در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه

از منظر اسطوره‌شناسی

استاد(ان) راهنما:

دکتر فرزاد قائمی

استاد(ان) مشاور:

دکتر پدرام جم

استاد(ان) داور:

دکتر طاهره خامنه باقری، دکتر مریم صالحی‌نیا

نگارش:

محمّدرضا مقیسه

ساعت 12 روز چهار‌‌شنبه مورّخ 1398/8/29

تالار استاد حائری