دوشنبه, 18 آذر 1398

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (محمّدسعید میرزایی)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

بررسی روایت‌مندی در مثنوی‌های بیدل دهلوی

 

 

استاد راهنما:

دکتر مریم صالحی‌نیا

 

 

استادان مشاور:

دکتر محمود فتوحی

 

 

استادان داور داخلی:

دکتر محمّد تقوی دکتر سمیرا بامشکی

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر ابوالفضل حرّی

 

 

نگارش:

محمّدسعید میرزایی

 

 

ساعت 16 روز ‌چهارشنبه 1398/7/17

تالار استاد رجایی بخارایی