دوشنبه, 18 آذر 1398

آخرین مهلت تحویل پایان‌نامه/ رساله در نیمسال دوم 97

 

آخرین مهلت جهت تحویل پایان‌نامه/ رساله در نیمسال دوم 98-1397، برای برگزاری جلسه دفاع، روز ‌چهارشنبه مورخ 1398/6/6 می‌باشد.

 

دانشجویان محترم در صورتی که تا تاریخ مذکور پایان‌نامه خود را که به تأیید استادان راهنما و مشاور رسیده باشد، تحویل ندهند، جلسه دفاع از پایان‌نامه آنان به نیمسال بعدی موکول شده و مستلزم درخواست تمدید سنوات و انتخاب واحد درس پایان‌نامه/ رساله در نیمسال اوّل 99-1398 خواهد بود.