دوشنبه, 18 آذر 1398

فرم ها

کارشناسی ارشد

دکتری

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

پیشنهادۀ کارشناسی ارشد

 

 

پیشنهادۀ کارشناسی ارشد (مخصوص پایان‌نامه‌های تصحیح نسخه)

 

 

گزارش کار سه‌ماهه

 

 

فرم شرکت در جلسات دفاع (شرکت دانشجو در سه جلسه دفاع الزامی است)

 

 

کاربرگ شمارۀ 1 (انتخاب استاد راهنما)

 

 

کاربرگ شمارۀ 2 (صورتجلسه دفاع از پیشنهاده)

 

 

کاربرگ شمارۀ 3 (گزارش پیشرفت: پیشنهاده‌های مصوب از 1397/7/1 از این فرم استفاده کنند)

 

 

کاربرگ شمارۀ 4 (اعتبارسنجی مقاله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 5 (مجوّز دفاع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 6 (ارزشیابی پایان‌نامه)

 

 

کاربرگ شمارۀ 7 (صورتجلسه دفاع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 8 (اصالت‌نامه)

 

 

چکیدۀ فارسی

 

 

چکیدۀ انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری

 

 

پیشنهادۀ دکتری

 

 

پیشنهادۀ دکتری (مخصوص پایان‌نامه‌های تصحیح نسخه)

 

 

گزارش کار سه‌ماهه (کتبی)

 

 

فرم شرکت در جلسات دفاع (شرکت دانشجو در سه جلسه دفاع الزامی است)

 

 

کاربرگ شمارۀ 1 (انتخاب استاد راهنما)

 

 

کاربرگ شمارۀ 2 (انتخاب موضوع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 3 (درخواست دفاع از پیشنهاده)

 

 

کاربرگ شمارۀ 4 (صورتجلسه دفاع از پیشنهاده)

 

 

کاربرگ شمارۀ 5 (تأییدیه گزارش شفاهی)

 

 

کاربرگ شمارۀ 6 (اعتبارسنجی مقالات)

 

 

کاربرگ شمارۀ 7 (درخواست فرصت شش‌ماهه برای ارائۀ مقالۀ مستخرج از رساله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 8 (مجوّز دفاع از رساله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 9 (نمره‌دهی به رساله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 10 (ارزشیابی رساله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 11 (نمره‌دهی به مقاله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 12 (صورتجلسه دفاع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 13 (اصالت‌نامه)

 

 

چکیدۀ فارسی

 

 

چکیدۀ انگلیسی

 

 

فرم شرکت در امتحان جامع