پنج شنبه, 24 آبان 1397

کارگاه دانش‌افزایی مدرسان فارسی عمومی

شرکت کلیۀ مدرسین درس فارسی عمومی و دانشجویان دکتری متقاضی تدریس در این کارگاه الزامی می‌باشد.

1396.07.29