پنج شنبه, 24 آبان 1397

برنامه درسی دانشجویان ورودی 1396 کارشناسی ارشد و دکتری

     مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات محض:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. قسمت تئوری مجازی (از طریق سایت آموزشهای الکترونیکی دانشگاه) ارائه خواهد شد. زمان برگزاری کلاس عملی توسط مرکز کامپیوتر دانشکده اعلام می‌شود.

عربی1- صرف و نحو

دکتر محمّدجواد مهدوی

یک‌شنبه‌ ساعت 16-14

نظم فارسی- مثنوی

دکتر محمّد تقوی

دوشنبه‌ ساعت 18-16

نثر فارسی- تاریخ بیهقی

دکتر زهرا اختیاری

‌شنبه‌ ساعت 18-16

زبان خارجه1

دکتر امید همدانی

دوشنبه‌ ساعت 12-10

سمینار

دکتر محمّدجعفر یاحقی

شنبه ساعت 10-8

 

     مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات تطبیقی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. قسمت تئوری مجازی (از طریق سایت آموزشهای الکترونیکی دانشگاه) ارائه خواهد شد. زمان برگزاری کلاس عملی توسط مرکز کامپیوتر دانشکده اعلام می‌شود.

زبان تخصصی انگلیسی

دکتر سمیرا بامشکی

شنبه ساعت 12-10

تطوّر متون شعر فارسی

دکتر سیدمهدی زرقانی

یک‌شنبه ساعت 18-16

بررسی تطبیقی شخصیّت‌ها و مضامین ادبی جهانی

دکتر سمیرا بامشکی

دوشنبه ساعت 10-8

نظریّه و نقد ادبی

دکتر امید همدانی

شنبه ساعت 18-16

 

 

 

       مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. قسمت تئوری مجازی (از طریق سایت آموزشهای الکترونیکی دانشگاه) ارائه خواهد شد. زمان برگزاری کلاس عملی توسط مرکز کامپیوتر دانشکده اعلام می‌شود.

مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی

دکتر زهرا حامدی شیروان

شنبه ساعت 12-10

روان‎شناسی آموزش و روش تدریس

دکتر رضا پیشقدم

یک‌شنبه ساعت 16-14

تطور متون نثر فارسی

دکتر سلمان ساکت

یک‌شنبه ساعت 10-8

درست‌نویسی و نگارش فارسی

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

دوشنبه 10-8

اصول و نظریه‌های آموزش زبان

دکتر سمیه جوادی‌مهر

دوشنبه 16-14

تاریخ و فرهنگ ایران

دکتر فهیمه شکیبا

شنبه 16-14

 

   مقطع دکتری ادبیّات محض:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

متون نظم و نثر عربی1

دکتر سیدحسین فاطمی

سه‌شنبه ساعت 18-16

دستور تاریخی و تطبیقی

دکتر محمّدجواد مهدوی

چهارشنبه ساعت 10-8

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

دکتر محمّد جاویدی صباغیان

چهارشنبه ساعت 12-10

 

 

 

     مقطع دکتری گرایش ادبیّات عرفانی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

تحقیق در مبانی عرفان اسلامی

دکتر امید همدانی

چهارشنبه ساعت 16-14

تحقیق در متون نظم1

دکتر سیدجواد مرتضایی

چهارشنبه ساعت 18-16

سیرتحول ادبیات فارسی

دکتر سید مهدی زرقانی

سه‌شنبه ساعت 18-16

 

     مقطع دکتری گرایش ادبیّات حماسی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

بررسی زمینه‌های تحوّل ادبیّات فارسی

دکتر محمّدجواد مهدوی

دکتر مریم صالحی نیا

چهارشنبه ساعت 12-10

متون حماسی فارسی1

دکتر محمّدجعفر یاحقی

چهارشنبه ساعت 10-8

کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامۀ فردوسی

دکتر ابوالقاسم قوام

سه‌شنبه ساعت 10-8