سه شنبه, 30 مرداد 1397

جلسه پیش‌دفاع خانم فرشته محمّدزاده

جلسه پیش‌دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تحلیل بینامتنی شاهنامه و نوشته‌های تاریخی از سدۀ پنجم تا میانۀ سدۀ هشتم هجری بر مبنای ترامتنیّت ژرار ژنت

 

استاد راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

 

استادان مشاور:

دکتر بهمن نامور مطلق

دکتر جواد عباسی

 

 

دانشجو:

فرشته محمّدزاده

 

زمان: روز شنبه مورّخ 1396/5/28

مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی