سه شنبه, 30 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (ریحانه داودی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله

بررسی سبک‌شناختی نامه‌های سنایی بر اساس سبک‌شناسی لایه‌ای

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر سیدمهدی زرقانی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمود فتوحی

دکتر محمّدجواد مهدوی

 

استاد(ان) داور:

دکتر سمیرا بامشکی، دکتر مریم صالحی‌نیا

 

نگارش:

ریحانه داودی

 

 

ساعت11 روزسه‌شنبه مورّخ 1396/5/3

قطب علمی فردوسی‌شناسی