سه شنبه, 30 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (متانت سعادتمند)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله

تحلیل سبک‌شناختی حکایت‌های تاریخ بیهقی در تطبیق با منابع عربی آن‌ها

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمود فتوحی

 

استاد(ان) داور:

دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر احسان قبول

 

نگارش:

متانت سعادتمند

 

 

ساعت 10 صبح روز ‌شنبه مورّخ 1396/3/20

قطب علمی فردوسی‌شناسی