دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

آگهی ارزیابی استادان

دانشجویانی که ارزیابی استادان را انجام ندهند، قادر به دیدن نمرات خود نمی‌باشند.

Arzyabi