چهارشنبه, 29 شهریور 1396

آگهی ارزیابی استادان

دانشجویانی که ارزیابی استادان را انجام ندهند، قادر به دیدن نمرات خود نمی‌باشند.

Arzyabi