سه شنبه, 30 مرداد 1397

آگهی ارزیابی استادان

دانشجویانی که ارزیابی استادان را انجام ندهند، قادر به دیدن نمرات خود نمی‌باشند.

Arzyabi