دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94

استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394 به شرح زیر اعلام می‌شود. دانشجویان محترم فرم گزارش فعالیتهای پژوهشی را تکمیل و تا تاریخ 1396/2/28 به دفتر گروه تحویل دهند.

فرم گزارش فعالیتهای پژوهشی

 

استاد راهنما

کارشناسی ارشد ورودی

1394

دکتر محمّدجعفر یاحقی

باقری مسعود

 

 

دکتر محمود فتوحی

شفق مطلق هما

 

دکتر مه‌ دخت پورخالقی چترودی

قربانیون اشرف

 

دکتر سیدمهدی زرقانی

خسروپور سعید

 

دکتر محمّد تقوی

 

 

دکتر زهرا اختیاری

سعیدی مریم

 

دکتر سیدجواد مرتضائی

فروتنی فریده

 

دکتر عبدالله رادمرد

موسوی سیده مهری

 

دکتر ابوالقاسم قوام

پرهیزگار فاطمه

 

دکتر محمّدجواد مهدوی

هادیان منیژه

 

دکتر امید همدانی

ظریفیان مهدی

 

دکتر مریم صالحی‌نیا

مالدار کاریزی مهدی

 

دکتر فرزاد قائمی

مولوی نرگس

 

دکتر سمیرا بامشکی

رفیعی ساره

 

دکتر سلمان ساکت

کشاورز محبوبه

 

دکتر احسان قبول