سه شنبه, 29 خرداد 1397

برنامه‌های گروه در هفتۀ آموزش

 

برنامه‌های گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی در هفتۀ آموزش

 

مراسم ویژۀ گروه شامل:

گزارش وضعیّت آموزشی گروه، گفتگوی انتقادی دانشجویان با همکاران در مورد برنامۀ درسی و مسائل آموزشی، میزگرد با عنوان «قلمروهای رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی»

روز یکشنبه مورّخ 1396/2/10 ، از ساعت 10 تا 12

 

کارگاه آموزشی «شیوۀ علمی نگارش پیشنهاده»

مدرّس: دکتر محمود فتوحی

روز یکشنبه مورّخ 1396/2/10 ساعت 12 تا 14 و

دوشنبه مورّخ 1396/2/11 ساعت 12 تا 14

 

کارگاه آموزشی «شیوۀ تدوین مقاله‌های دایرةالمعارفی»

مدرّس: دکتر محمّدجعفر یاحقی

روز سه‌شنبه مورّخ 1396/2/12 ساعت 8 تا 10 و 12 تا 14

 

شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این جلسات الزامی است.