سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (زهرا محمودی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله

تصحیح کتاب قرة‌العین و تحقیق دربارۀ آن

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر سلمان ساکت

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر عبدالله رادمرد

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر محمّدمهدی ناصح

 

نگارش:

زهرا محمودی

 

 

ساعت 12 روز ‌‌شنبه مورّخ 1395/12/7

قطب علمی فردوسی‌شناسی