سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (شادی شجیعی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله

تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشنامه در نمایشنامه‌های حسن دولت‌آبادی و روضۀ فهیم محمّد الفرح الهدهد (گروه سنّی نوجوان)

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مریم جلالی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدجواد مهدوی، دکتر احسان قبول

 

نگارش:

شادی شجیعی

 

 

ساعت 9:30 روز ‌دو‌شنبه مورّخ 1395/12/2

قطب علمی فردوسی‌شناسی