سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (فرزانه صنیعی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی سیمای ا قوام در خمسۀ نظامی گنجوی

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر احسان قبول

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مریم صالحی‌نیا

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمود فتوحی، دکتر سمیرا بامشکی

 

نگارش:

فرزانه صنیعی

 

 

ساعت 12 روز ‌سه‌شنبه 1395/11/19

اتاق جلسات دفاع