پنج شنبه, 24 آبان 1397

اطلاعیه حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی

با توجه به تغییرات زیر، دانشجویان محترم در موعد حذف و اضافه دروس انتخابی خود را اصلاح نمایند.

1. درس «زبان خارجی2»، گروه2 حذف می‌شود. دانشجویان محترم این درس را با گروه1 انتخاب کنند.

2. درس «متون نثر5- متون تفسیری با تأکید بر کشف‌الاسرار» حذف می‌شود.

3. درس «مبانی عرفان و تصوّف، گروه 2 حذف می‌شود. دانشجویان محترم این درس را با گروه1 انتخاب کنند.  

4. درس «اشعار سنایی» حذف می‌شود.

5. درس «کارگاه روش تصحیح نسخه‌های خطی» حذف می‌شود.

6. درس تاریخ زبان فارسی گروه 2 در ساعت 16-14 روز یکشنبه ارائه شده است، دانشجویان محترم می‌توانند گروه1 این درس را حذف و گروه 2 را انتخاب نمایند.