سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (علی صابری نصرآباد)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی تطبیقی اطناب در بلاغت عربی و فارسی

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عبدالله رادمرد

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر بلاسم محسنی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمود فتوحی، دکتر زهرا اختیاری

 

نگارش:

علی صابری نصرآباد

 

 

ساعت 12 روز ‌شنبه 1395/10/18

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی