دوشنبه, 28 خرداد 1397

تغییر زمان جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری (لیلا حق‌پرست)

جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری خانم لیلا حق‌پرست به روز شنبه 1395/10/4، ساعت 11 تغییر پیدا کرد.