سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نجمه مهربان مقدم)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی نظرگاه مجلّۀ سخن دربارۀ شعر معاصر

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر سیدمهدی زرقانی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّد تقوی، دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

نگارش:

نجمه مهربان‌مقدم

 

 

ساعت 16 روز دوشنبه 1395/8/17

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی